nase sk dravce2

nase sk sovy2

MČP RPS 2020

Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov.

Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. 

Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3D od ZSE, projekty sa realizujú aj vďaka DVOM PERCENTÁM.

 

V roku 2020 bolo schválených 8 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Domapovanie populácie orla krikľavého v Turčianskej a Rajeckej kotline

BMaderic 26221775267 18b3a59d31 wCieľom projektu je zistenie aktuálneho stavu veľkosti populácie orla krikľavého v Turci a v Rajeckej kotline, domapovanie dosiaľ neznámeho územia a overenie už známych hniezdísk z predchádzajúcich rokov.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priebežné výsledky projektu:
- intenzita mapovania orla krikľavého v Turci a Žilinskej kotline túto sezónu je mimoriadna, v priemere je týždenne realizovaných asi 5 celodenných pochôdzok,
- štart sezóny a obdobie inkubácie vyzerali veľmi sľubne: bolo nájdených až 8 nových hniezdísk, z toho 7 v dosiaľ nemapovanej oblasti a jedno nové v už dávnejšie mapovanej časti
- bolo zistené obsadenie 4 hniezdísk, ktoré už boli pokladané za zaniknuté
- celkovo bolo sledovaných 32 hniezdísk orla krikľavého, z toho 29 v oblasti Turca a 3 v oblasti Žilinskej (Rajeckej) kotliny
- k dnešnému dňu bolo nájdených 24 obsadených hniezd
- za ostatný mesiac však došlo k veľmi nepriaznivému zvratu v úspešnosti hniezdenia, na väčšine hniezdísk došlo ku zlyhaniu hniezdenia v období pred 2 - 3 týždňami; nachádzam hniezda, pod ktorými je (veľa) trusu, to znamená, že sa tam mláďa vyliahlo a nejakú dobu na hniezde žilo a rástlo, teraz sú však už hniezda prázdne
- bolo okrúžkovaných 8 (8 x 1) mláďat, 14 dohľadaných hniezd je neúspešných, 2 už dohľadané hniezda je ešte potrebné skontrolovať
- u párov, u ktorých sa hniezda nepodarilo dohľadať, je zrejme veľká väčšina neúspešných, 1 z takýchto párov je určite úspešný
- na väčšine neúspešných lokalít sa orly stále držia na hniezdiskách a väčšinou stále navštevujú bezprostredné okolie hniezda, čo potvrdzuje, že hniezdenie na týchto lokalitách zlyhalo pomerne nedávno
- za príčinu neúspechu hniezdenia u tak veľkého podielu párov pokladám zlé počasie- predovšetkým obdobie búrok so silným vetrom a krátkodobými extrémnymi zrážkami, nasledované po dlhodobýchi dažďoch s nedostatkom potravy ako následkom nekosenia lúk a všadeprítomné antropické rušenie na lokalitách
- v jednom prípade bola zistená predácia mláďaťa, zrejme kunou
- bol zistený veľmi zvláštne sfarbený jedinec, s výraznými svetlými fľakmi na brušnej a hrudnej časti tela, zrejma čiastočný fulvescens; jedinec sa objavoval na troch susedných hniezdiskách a zrejme nehniezdil
- na konci apríla a v máji bolo zistených až 5 jedincov s poranenými nohami, ktoré držali za letu čiastočne spustené
- na 3 minulý rok obsadené hniezda boli pred príletom orlov inštalované fotopasce, takto fotopasca pre orly predstavuje len minimálne alebo žiadne rušenie: v jednom prípade orly hniezdo obsadili, v dvoch však zahniezdili v iných, zrejme nových hniezdach- v jednom prípade kvôli návštevám kuny na hniezde, v jednom prípade zrejme kvôli návštevám min. jedného ďalšieho orla na hniezde
- jedna z fotopascí zachytila krúžkovaného orla, zrejme samicu, krúžkovaná bola p. Mihókom pred 12 rokmi ako mláďa na hniezde na východnom Slovensku
- na jednej lokalite bol odfotografovaný krúžkovaný orol, krúžok sa však nepodarilo s určitosťou odčítať
- bola zistená konzumácia a zrejme aj predácia adultnej samice orla krikľavého orlom skalným, jedná sa o krúžkovanú samicu, ktorá bola na danej lokalite zistená fotopascou ako hniezdiaca v rokoch 2017 a 2019, jej odlovenie nebolo priamo pozorované, miestny lesník, p. Malý videl 27.4. orla skalného konzumujúceho orla krikľavého priamo na lesnej ceste, kde nebolo žiadne vedenie ani žiadna prekážka a orlovi krikľavému sa tam nemalo čo iné stať, pravdepodobne bol orlom skalným priamo odlovený; bolo to asi 120 - 150 m od hniezda, kde orlica hniezdila v rokoch 2017 a 2019
- čo je zaujímavé, po úhyne orlice na tejto lokalite bola okamžite nahradená inou, ktorá ešte stihla zahniezdiť v tom istom hniezde (!)
- týmto opätovne (Kicko 2019) upozorňujem na nízku úspešnosť hniezdenia orla krikľavého; je potrebné realizovať viaceré opatrenia na zýšenie úspešnosti, aktívne znižovať rušenie motorkármi a lesohospodárskou činnosťou, zintenzívniť stavanie pevných umelých hniezd a zrejme je načase otvoriť debatu ohľadom aktívneho zachraňovania druhých mláďat, čo by však podľa mojich skúseností (Kicko 2020) bolo veľmi obtiažne s ohľadom na mimoriadnu citlivosť druhu na rušenie v čase malých mláďat.
 
Literatúra:
Kicko J., 2019: Aktuálny stav populácie orla krikľavého (Clanga pomarina) v Turci – hniezdna úspešnosť, produktivita a zanikanie teritórií. Vlastivedný zborník Považia XXIX: 113-129.
Kicko J., 2020: Možnosti a riziká využitia fotopascí na hniezdach orla krikľavého. In: Bryja J., Kuras T., Tuf I. & Tkadlec E. (eds.): Zoologické dny, Olomouc 2020. Sborník abstraktů z konference, 6. – 7. února 2020. Ústav biologie obratlovců, Brno, ČR: 94.

Čítať ďalej...

Výskum gildy lesných sov (Strix aluco, S. uralensis, A. funereus, G. passerinum) na Považí a hornom Ponitrí

 

NeznamyAutor 27978099448 b8fa8c842b wCieľom projektu je výskum gildy lesných sov, pozostávajúcej z druhov sova obyčajná (Strix aluco), sova dlhochvostá (Strix uralensis), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) na Považí a hornom Ponitrí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítať ďalej...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.