MČP RPS 2014

Ochrana dravcov na Slovensku podporuje každoročne svojich členov aj prostredníctvom Malých členských projektov. Cieľom je podpora aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov. 

Monitoring populácie plamienky driemavej (Tyto alba)

Kluciaren budkaČíslo projektu: MČP: 563-2014-12

Hlavný riešiteľ: Veselovský Tomáš

Názov projektu: Monitoring populácie plamienky driemavej (Tyto alba)

Požadovaná suma: 500

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Cieľom projektu je monitoring plamienky driemavej a získanie údajov o početnosti a rozložení jej populácie na juhozápadnom Slovensku. Kontroly budú zamerané na preferované lokality hniezdenia, hlavne v areáloch poľnohospodárskych družstiev. S tým súvisí aj kontrola nevhodne skladovaných technických zariadení, ktoré často spôsobujú úhyn rôznych druhov živočíchov vrátane plamienky. Ďalším cieľom je zhromaždenie minimálne 150 vedeckých článkov (vo formáte pdf) o plamienke driemavej. Články budú dostupné pre členov RPS v elektronickej podobe.


Mapovanie lesných druhov sov vo západnej časti Ľubochnianskej doliny v NP Veľká Fatra 

uralka lubochnianska dolinaČíslo projektu: MČP: 563-2014-11

Hlavný riešiteľ: Karol Šotnár

Názov projektu: Mapovanie lesných druhov sov vo západnej časti Ľubochnianskej doliny v NP Veľká Fatra 

Požadovaná suma: 500

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: V rámci Slovenska máme nedostatok poznatkov o distribúcii a denzite lesných druhov sov, takže je veľmi ťažké stanoviť spoľahlivý odhad hniezdnych párov na našom území. Jedine systematickým, dobre koordinovaným a naplánovaným mapovaním vybraných orografických celkov pohorí, sa môžeme priblížiť k skutočným číslam. Cieľom projektu je podchytiť distribúciu, denzitu a habitatové preferencie jednotlivých druhov sov v západnej časti Ľubochnianskej doliny v pohorí Veľká Fatra. Získané poznatky o ekologických nárokoch sov na prostredie nám umožnia ich efektívnejšiu ochranu.

V tomto roku sme sa rozhodli podať dva projekty na Ľubochniansku dolinu z týchto dôvodov:

- nevyhnutnosťou je použitie dvoch motorových vozidiel

- veľká vzdialenosť lokality od bydliska mapovateľov 80 a 100 km

- veľká rozloha, dĺžka doliny 25 km a náročný terén si vyžaduje min. dva tímy mapovateľov

- dva tímy budú súčasne mapovať východnú a západnú časť od začiatku smerom k záveru doliny, čím bude dodržaná kontinuita skúmaného územia a výsledkov


Zistenie aktuálneho stavu rozšírenia a početnosti výra skalného (Bubo bubo) na Nitrianskej pahorkatine a Hornonitrianskej kotline

Číslo projektu: MČP: 563-2014-10

Hlavný riešiteľ: Ladislav Šnírer

Názov projektu: Zistenie aktuálneho stavu rozšírenia a početnosti výra skalného (Bubo bubo) na Nitrianskej pahorkatine a Hornonitrianskej kotline

Požadovaná suma: 400

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Zmapovať hniezdiská výra skalného, zistiť produktivitu dohľadaných hniezd

Upraviť neprístupné a vytypované potenciálne hniezdiská – zarastené od náletových drevín

Ohrozené obsadené hniezda zabezpečiť pred vyrušovaním hlavne počas zahrievania znášky osobným jednaním s užívateľmi objektov.

Výsledky projektu: Monitoring prevádzaný v roku 2014 naväzuje na monitoring robený v rámci MČP v roku 2013 na vybranom území Nitrianskej pahorkatiny a Hornonitrianskej kotliny. Kontrolované územie bolo rozšírené o časť okresov Nitra a Hlohovec a jeho plocha bola cca 950 km2 a celkovo zasahuje do 18 kvadrátov Databanky fauny Slovenska.

Skontrolovaných bolo pochôdzkou v priebehu dňa a za súmraku počas toku načúvaním celkom 49 lokalít vhodných k hniezdeniu výra skalného. Obsadenie sme dokladovali na 23 lokalitách. Celkom zahniezdilo na monitorovanom území a znieslo násadu 15 párov výra skalného. Úspešne vyhniezdilo 11 párov a vyviedli min. 24 mláďat. Najbližšie obsadené hniezdiská boli od seba vzdialené 300m.
Straty zapríčinené na zahniezdiacich pároch sú zapríčenené ľahkou dostupnosťou hniezda a tým nechceným vyrušovaním turistami alebo zverou. Na jeden zahniezdiaci pár pripadá 1,6 mláďaťa. Označených predpísaným krúžkom bolo 20 mláďat za účelom zistenia pohybu po vylietaní z hniezda pri náhodných kontrolách za dodržania Zákona o ochrane prírody a krajiny. Na 3 vytipovaných potencialnych hniezdiskách bolo úpravou terénu umožnené bezpečné obsadenie lokality v budúcnosti.
Na 6 známych v minulosti obsadzovaných hniezdiskách výr skalný nebol zistený a na 8 obsadených lokalitách neboli hniezda aj napriek opakovaným kontrolám dohľadané.
Spracované výstupy o hniezdiacich pároch sú uložené v databázovom systéme AVES symfony.


Filopatria polobúdkovej populácie sokola myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej Nitre

Filopatria polobudkovej populacie sokola mysiara2Číslo projektu: MČP: 563-2014-09

Hlavný riešiteľ: Roman Slobodník

Názov projektu: Filopatria polobúdkovej populácie sokola myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej Nitre

Požadovaná suma: 450

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Výskum hniezdnej populácie bude založený na:

1., zistenie filopatrie - sledovanie a prípadná identifikácia adultných jedincov na hniezdisku (hniezde) pomocou prípadného odčítania farebných krúžkov.

2., krúžkovanie mláďat v polobúdkach (hliníkový krúžok na ľavej nohe, farebný plastový na pravej nohe)

3., zber biologických dát z jednotlivých hniezd v zmysle Országhová & Blazníková (1998):

a., primárna produkcia (počet vajec v kompletnej znáške),

b., sekundárna produkcia - počet vyliahnutých mláďat

c., terciárna produktivita - počet vyletených mláďat

Ako sa bude aktivita realizovať?

1., Zistenie filopatrie - každé hniezdo bude sledované do času, kedy bude možné skonštatovať prítomnosť resp. absenciu jedincov s farebným krúžkom.

2., Krúžkovanie mláďat - mláďatá budú značené medzi 10tym - 20 dňom od vyliahnutia, kedy noha je už dostatočne vyvinutá na umiestnenie tak hliníkového ako aj plastového krúžku.

3., Zber dát - kontinuálne návštevy počas hniezdenia. Na identifikáciu primárnej produkcie sa vyčlení 1 deň v prvej polovici mája, sekundárna produkcia bude sledovaná na prelome mája a júna a terciárna počas vyletovania mláďat podľa potreby (predpoklad od poslednej dekády júna do druhej dekády júla pri neskorších, resp. náhradných hniezdeniach). Kde sa bude aktivita realizovať?

Oblasť hniezdnych polobúdok, okres Prievidza, Hornonitrianska kotlina


Mapovanie lesných druhov sov vo východnej časti Ľubochnianskej doliny v NP Veľká Fatra.

uralka lubochnianska dolinaČíslo projektu: MČP: 563-2014-08

Hlavný riešiteľ: Ing. Ján Obuch

Názov projektu: Mapovanie lesných druhov sov vo východnej časti Ľubochnianskej doliny v NP Veľká Fatra.

Požadovaná suma: 500

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Zlepšenie poznatkov o distribúcii, denzite a ekologických nárokoch lesných druhov sov G. passerinum, A. funereus, S. aluco a S. uralensis na východnej strane Ľubochnianskej doliny za účelom ich efektívnejšej ochrany a ochrany ich životného prostredia. Nadviazať na minuloročné výskumy a postupne zmapovať oblasť v NP Veľká Fatra.


Výr skalný II. 

Číslo projektu: MČP: 563-2014-07

Hlavný riešiteľ: Michal Noga

Názov projektu: Výr skalný II.

Požadovaná suma: 485

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy:

1. Kontrola referenčných lokalít: v rokoch 2011-13 bol výr skalný monitorovaný akustickým monitoringom na viac ako 35 lokalitách. Z týchto lokalít sa vyberie 25 referenčných lokalít, kde sa prieskum zopakuje (vybrané budú lokality s pozitívnym i negatívnym výsledkom).

2. Založenie monitorovacích plôch: na 3 lokalitách budú diktafóny (8 ks) rozmiestnené tak, aby pokryli územie 5 × 5 km; resp. pre získanie presných dát o početnosti / hustote i rozdieloch v hlasovej aktivite v oblasti

3. Pokračovanie v zbere mikroklimatických dát ako jedného z limitujúcich faktorov hniezdnej úspešnosti výra skalného

4. Zhromažďovanie literatúry – osobným kontaktom získanie väčšiny publikovaných prác o výrovi z oblasti SR, jej postúpenie V. Penterianimu k príprave monografie

5. Rozvoj „vnútorného“ života skupiny – pravidelná komunikácia, zdieľanie výsledkov, koordinácia výskumu, zapojenie nových záujemcov.

Výsledky projektu: Cieľom Malého členského projektu bolo udržať záujem a sieť spolupracovníkov skupiny na výskum tohto druhu, ktorá vznikla v roku 2012, ako i získať nové údaje o výskyte a hniezdení výra skalného. Monitoring mal byť metodicky upravený tak, aby sa dáta z neho dali použiť pri porovnávaní (zhodnotení) vývoja zmien v rozšírení výra skalného.
Do monitoringu sa aktívne zapojilo 30 členov RPS, získané boli dáta zo 72 lokalít obsadených výrom skalným. Monitoring podporený projektom prebiehal najmä v orografických celkoch Borská nížina a Malé Karpaty, vybraných bolo 25 referenčných lokalít, na ktorých v roku 2013 sa realizoval monitoring výra (15 lokalít výrom obsadených, 10 potenciálnych, no neobsadených).
Z 15 lokalít s výskytom výra v roku 2013 bol tento druh potvrdený na 14tich z nich (93.3%), z 10 lokalít, kde výr v roku 2013 zistený nebol, bol na dvoch zaznamenaný. Celkovo obsadenosť 25 referenčných lokalít stúpla zo 60% na 64%. Na troch lokalitách bol realizovaný podrobnejší akustický monitoring, kedy sa diktafóny inštalovali v hustejšej sieti.

Dáta získané monitoringom boli zapisované do databázy AVES Symfony pod hlavičkou projektu. Na troch lokalitách v k.ú. Plavecké Podhradie boli sledované mikroklimatické faktory (teplota a vlhkosť) v hniezdnych kotlinkách výrov; v období od 10. februára do 26. júna 2014; na lokalitách Buková, Jablonica a Rohožník bol nadviazaný, resp. udržiavaný kontakt so správcami lomov.

V rámci propagácie boli publikované 2 články.


Výrik lesný (Otus scops) v CHVÚ Malé Karpaty a CHVÚ Záhorské Pomoravie 

WP 20140501 14 03 30 ProČíslo projektu: MČP: 563-2014-06

Hlavný riešiteľ: Vladimír Nemček

Názov projektu: Výrik lesný (Otus scops) v CHVÚ Malé Karpaty a CHVÚ Záhorské Pomoravie

Požadovaná suma: 490

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy:

1. akustický monitoring – na 20 lokalitách budú umiestnené diktafóny počas minimálne 4 noci v CHVÚ Malé Karpaty a Záhorské Pomoravie od 15.4. - 30.8. (Nemček, Noga)

2. analýza krajinnej štruktúry na lokalitách s potvrdeným záznamom výrika – z mapových podkladov a z terénneho prieskumu bude vytvorená fotodokumentácia, analýza a mapa s údajmi o vekovej skladbe porastu, druhového zloženia, zakmenenia, zloženia a výška porastov priľahlých otvorených plôch do vzdialenosti 300 m od centra aktivity, vzdialenosť ciest od centra aktivity, dĺžka hraníc medzi lesom a otvorenými plochami (ak je taká možnosť). Aktivita bude realizovaná v priebehu monitoringu, počas analýzy nahrávok v období apríl – september. (Nemček)


Domapovanie populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) na Liptove

Číslo projektu: MČP: 563-2014-05

Hlavný riešiteľ: Ján Kicko

Názov projektu: Domapovanie populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) na Liptove

Požadovaná suma: 450

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Bude realizované mapovanie populácie orla krikľavého v dosiaľ nezmapovaných častiach regiónu, bude nadviazané na oblasť s už zmapovanou populáciou

Mapovať sa bude klasickou metódou mapovania obsadených hniezdnych teritórií, v zistených obsadených teritóriách sa pokúsime aj dohľadávať obsadené hniezda, pre získanie čo možno najvyššej preukáznosti obsadenosti teritória. Po sezóne by sme chceli výsledky uzavrieť a zaslať odborný článok do redakcie Slovak Raptor Journal-u.

Mapovať sa bude vo vybraných častiach Liptova, na „bielych miestach“, odkiaľ nemáme presné aktuálne údaje o lokalizácii hniezdísk orla krikľavého- predovšetkým juh Chočských vrchov, ďalej severo-západná časť Liptovskej kotliny, najvýchodnejšie oblasti Veľkej Fatry, najseverozápadnejšie časti Nízkych Tatier, východný okraj Liptovskej kotliny.

Termíny realizácie: mapovanie: 1.4.-20.9.2014, napísanie odborného článku: 21.9.-cca 15.11.2014 Mapovanie budú realizovať a na napísanie odborného článku sa podujali: Ján Kicko a Peter Vrlík.

Výsledky projektu: Projekt bol zameraný na domapovanie populácie orla krikľavého na Liptove. Tomuto druhu sa venuje na Liptove dlhodobo veľká pozornosť. Cieľom bolo doplniť poznatky aj v oblastiach, kde dosiaľ nebola známa lokalizácia hniezdísk, najmä v západnej a najvýchodnejšej časti Liptova.

Orol krikľavý je veľmi verný hniezdisku a preto je možné realizovať sčítanie jeho populácie po dobu viacerých rokov na rozsiahlejšom území. Zaznamenávame však aj zmeny a preto sa do výsledného odhadu zahrnuli len výsledky z ostatných 5 rokov. Jednotlivé teritóriá boli zaradené do kategórie určite a pravdepodobne obsadených teritórií podľa pozorovania s najvyššou preukaznosťou obsadenia teritória za posledných 5 rokov. Teritóriá, u ktorých však následne bolo zistené opustenie, neboli do výsledných počtov zahrnuté.

Je potrebné uviesť, že napriek snahe sa riešiteľom nie veľmi darilo práve v oblasti s najmenej poznanou početnosťou orla krikľavého na Liptove v Chočských vrchoch. Dôvodom je víchrica, ktorá sa prehnala Liptovom v polovici mája a práve v Chočských vrchoch boli najväčšie plochy veterných kalamitísk. Zrejme niektoré páry boli neúspešné a neúspešné páry je následne obtiažne zaznamenať. Preto sa nám v období po víchrici v Chočských vrchoch nedarilo. Aktuálnu početnosť orla krikľavého v území odhadujeme na 51-54 párov.

MCP 2014 domapovanie kriklak1 MCP 2014 domapovanie kriklak2
Foto č. 1: „Nová“ lokalita severne od Važca, kde sme pozorovali zálet orla krikľavého s potravou do porastu. Foto č. 2: Kvačany, Dlhá Lúka- napriek tomu, že na tejto lokalite vyzerajú byť veľmi vhodné biotopy pre orla krikľavého, nebol tu tento pozorovaný. Na svahoch vzadu vidno kalamitiská z májovej víchrice.

Mapovanie hniezdnych kolónii havrana poľného (Corvus frugilegus) na Západnom Slovensku

Číslo projektu: MČP: 563-2014-04

Hlavný riešiteľ: Ján Kaľavský

Názov projektu: Mapovanie hniezdnych kolónii havrana poľného (Corvus frugilegus) na Západnom Slovensku

Požadovaná suma: 400

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Zmapovanie min. 30 známych kolónii záp. Slovenska, veľkosť územia cca 11 000 km2

Výsledky monitoringu budú zapísané v databáze AVES Symfony, orientačne 60 riadkov (cieľový druh + údaje o dravcoch a sovách).

Článok v Dravce a Sovy o výskyte zaznamenaných druhoch dravcov a sov v kolóniách havranov.

Výsledky projektu: Celkovo sme navštívili 43 hniezdnych kolónií, z ktorých bolo aktívnych spolu 34 kolónií. Najvyššia hniezdna početnosť bola dohľadaná v novovzniknutej kolónii v Sokolovciach s počtom aktívnych hniezd 270. Pokles početnosti hniezdnych párov sme zaznamenali v 20 hniezdnych kolóniách, čo je oproti minulej hniezdnej sezóne o 8 kolónií viac. Zvýšenie hniezdnej početnosti sme naopak zaznamenali v 5 hniezdnych kolóniách, čo je oproti minulej sezóne o 5 kolónií menej. V tomto roku sme zaznamenali zánik 9 hniezdnych kolónií. Novovzniknutých resp. objavených kolónií bolo spolu 2. Celkový počet dohľadaných aktívnych hniezd pre západné Slovensko v hniezdnej sezóne 2014 je 2239.

 


Monitoring a ochrana orla kráľovského na Ponitrí.

Číslo projektu: MČP: 563-2014-03

Hlavný riešiteľ: Harvančík Stanislav

Názov projektu: Monitoring a ochrana orla kráľovského na Ponitrí.

Požadovaná suma: 500

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Jarný monitoring, pravidelné kontroly jednotlivých hniezd, ochrana hniezdnych lokalít, označenie všetkých mláďat v jednotlivých hniezdach, monitoring po vyletení mláďat


Syseľ potrebuje pomoc – starostlivosť o potravnú bázu sokola rároha

DSCF0915Číslo projektu: MČP: 563-2014-02

Hlavný riešiteľ: Ervín Hapl

Názov projektu: Syseľ potrebuje pomoc – starostlivosť o potravnú bázu sokola rároha

Požadovaná suma: 500

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Zabezpečiť ľahšie využívanie pozemku – vyzbieranie skál, vyrezanie kríkov na ploche obývanej sysľom – vklad do budúceho ľahšieho využívania kľúčovej plochy pre sysľa, ktorá bola doteraz využívaná pastvou a mulčovaním. Jej vyčistenie je predpokladom o lepšieho stavu do budúcnosti aj bez opakovania aktivity. Realizácia dokáže, či je problém s populáciami sysľa pasienkového na nových plochách založený na ich neskorej kosbe.


Publikovanie výsledkov výskumu sokola rároha v časopise Slovak Raptor Journal

SRJ 8 2014Číslo projektu: MČP: 563-2014-01

Hlavný riešiteľ: Lucia Deutschová

Názov projektu: Publikovanie výsledkov výskumu sokola rároha v časopise Slovak Raptor Journal

Požadovaná suma: 500

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Bude vytvorených 5 článkov v rozsahu minimálne 8 normostrán textu, plus súvisiace grafy, obrázky a mapové podklady. Obsahom článkov budú výsledky výskumu a praktických opatrení na ochranu sokola rároha. V článkoch budú zahrnuté aj výsledky získané počas realizácie projektu LIFE. Výstupom projektu teda bude minimálne 40 normostrán textu plus súvisiace grafy a pod.

Výsledky projektu: Výsledky výskumu sokola rároha boli publikované v časopise Slovak Raptor Journal. Jednotlivé články nájdete na webovej stránke:

http://www.degruyter.com/view/j/srj.2014.8.issue-2/issue-files/srj.2014.8.issue-2.xml

 


Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd