nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring a ochrana kuvika obyčajného (Athene noctua) v regióne západného Slovenska

BLandsfeld 41296425932 2ff88740fe wCieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností pre kuvika obyčajného a rozšírenie poznatkov o súčasnom rozšírení druhu v regióne západného Slovenska.

 

Hlavný riešiteľ: Kristián Bacsa


Spolupracovníci: Slobodník Roman, Monika Lukovičová, Zsolt Riflik


Miesto realizácie projektu: západné Slovensko; okresy Dunajská Streda, Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Galanta a Piešťany


Trvanie projektu: 1. marec – 30. september 2020


Prečo sa projekt realizuje:
Kuvik obyčajný bol v minulosti bežne rozšíreným druhom kultúrnej krajiny. Početnosť jeho populácie na Slovensku však dlhodobo klesá. Je to spôsobené najmä zmenou využívania poľnohospodárskej krajiny spojenej s nadmerným využívaním insekticídov na ochranu plodín, upustenia od extenzívnej pastvy hospodárskych zvierat a stratou hniezdnych možností. Negatívny dopad na početnosť kuvikov malo značné rozšírenie kuny skalnej, ktorá vyhľadáva ľudské obydlia, farmy a pod. a je významným predátorom synatropných živočíchov. Negatívny trend vývoja populácie kuvika spôsobuje i izolovanosť jednotlivých subpopulácií a v prípadne mladých vtákov i obmedzené možnosti bezpečných úkrytových a hniezdnych možností.


Aktivity a výstupy:
1. Akustický a vizuálny monitoring kuvika obyčajného v projektovom území
2. Kontrola známych a potenciálnych hniezdisk
3. Inštalácia nových hniezdnych búdok (prioritne anglického typu)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku