nase sk dravce2

nase sk sovy2

Podpora hniezdnych možností plamienok driemavých (Tyto alba) na Podunajsku

KSotnar 40491671165 0b4edb2ca5 wCieľom projektu je kompenzácia straty vhodných hniezdnych možností pre plamienku driemavú, formou inštalácie nových búdok.


Hlavný riešiteľ: Zsolt Riflik


Spolupracovníci: Roman Slobodník, Kristián Bacsa


Miesto realizácie projektu: región Západného Slovenska


Trvanie projektu: 1. marec – 30. september 2020


Prečo sa projekt realizuje:
Plamienka driemavá bola v minulosti bežne sa vyskytujúcou sovou v blízkosti ľudských obydlí. Najmä od päťdesiatych rokov 19. storočia začala jej populácia na Slovensku klesať a do súčasnosti sa dostala na našom území na pokraj vyhynutia. Od roku 2014 do roku 2017 nebolo na území Slovenska zaznamenané jediné úspešné hniezdenie druhu. Manažmentovými opatreniami, najmä inštaláciou búdok a reštitúciou druhu v územiach so zvyškovou populáciou sa podarilo úspešne docieliť hniezdenie plamienok na viacerých miestach juhozápadného Slovenska. Podpora hniezdnych možností formou inštalácie búdok sa ukázalo ako jeden z najvhodnejších spôsobov prinavrátenia druhu do našej prírody. Tomu však predchádza zdĺhavý monitoring a rokovania s miestnymi farmármi o možnostiach vykonať opatrenia na záchranu druhu. Strata vhodných hniezdnych lokalít sa javí ako jeden z najzávažnejších príčin úbytku plamienok driemavých na našom území.


Aktivity a výstupy:
1. Monitoring hniezdnej populácie plamienky driemavej, kontrola potenciálnych lokalít.
2. Kontrola obsadenosti, v minulosti osadených, búdok.
3. Inštalácia búdok na vhodných lokalitách po predchádzajúcej dohode s farmármi.

Výsledky projektu:

V roku 2020 sme zistili na 4 lokalitách 7 hniezdení  plamienky driemavej a spolu sme okrúžkovali na kontrolovaných lokalitách 46 mláďat ( na porovnanie, v r. 2019 sa okrúžkovalo 48 pull. v rámci celého Slovenska, čo bol najvyšší počet minimálne od roku 2012). Podarilo sa nám zistiť jedno nové hniezdisko vo vodárenskej veži v poľnohospodárskom dvore v okrese Galanta, pričom na celom Slovensku v sezóne 2020 bolo zistené hniezdenie plamienky len na šiestich lokalitách! Na farme v okrese Šaľa sme nainštalovali búdku, ktorú nakrátko na to obsadili plamienky a úspešne dvakrát vyviedli mladé (4+7 mláďat). Celkovo bolo v rámci projektu vyvesených 10 nových búdok pre plamienky, skontrolovaných 32 lokalít, pričom na 4 lokalitách sme zaznamenali úspešné hniezdenie plamienky driemavej.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.