Podpora hniezdnych možností plamienok driemavých (Tyto alba) na Podunajsku

KSotnar 40491671165 0b4edb2ca5 wCieľom projektu je kompenzácia straty vhodných hniezdnych možností pre plamienku driemavú, formou inštalácie nových búdok.


Hlavný riešiteľ: Zsolt Riflik


Spolupracovníci: Roman Slobodník, Kristián Bacsa


Miesto realizácie projektu: región Západného Slovenska


Trvanie projektu: 1. marec – 30. september 2020


Prečo sa projekt realizuje:
Plamienka driemavá bola v minulosti bežne sa vyskytujúcou sovou v blízkosti ľudských obydlí. Najmä od päťdesiatych rokov 19. storočia začala jej populácia na Slovensku klesať a do súčasnosti sa dostala na našom území na pokraj vyhynutia. Od roku 2014 do roku 2017 nebolo na území Slovenska zaznamenané jediné úspešné hniezdenie druhu. Manažmentovými opatreniami, najmä inštaláciou búdok a reštitúciou druhu v územiach so zvyškovou populáciou sa podarilo úspešne docieliť hniezdenie plamienok na viacerých miestach juhozápadného Slovenska. Podpora hniezdnych možností formou inštalácie búdok sa ukázalo ako jeden z najvhodnejších spôsobov prinavrátenia druhu do našej prírody. Tomu však predchádza zdĺhavý monitoring a rokovania s miestnymi farmármi o možnostiach vykonať opatrenia na záchranu druhu. Strata vhodných hniezdnych lokalít sa javí ako jeden z najzávažnejších príčin úbytku plamienok driemavých na našom území.


Aktivity a výstupy:
1. Monitoring hniezdnej populácie plamienky driemavej, kontrola potenciálnych lokalít.
2. Kontrola obsadenosti, v minulosti osadených, búdok.
3. Inštalácia búdok na vhodných lokalitách po predchádzajúcej dohode s farmármi.

Výsledky projektu:

V roku 2020 sme zistili na 4 lokalitách 7 hniezdení  plamienky driemavej a spolu sme okrúžkovali na kontrolovaných lokalitách 46 mláďat ( na porovnanie, v r. 2019 sa okrúžkovalo 48 pull. v rámci celého Slovenska, čo bol najvyšší počet minimálne od roku 2012). Podarilo sa nám zistiť jedno nové hniezdisko vo vodárenskej veži v poľnohospodárskom dvore v okrese Galanta, pričom na celom Slovensku v sezóne 2020 bolo zistené hniezdenie plamienky len na šiestich lokalitách! Na farme v okrese Šaľa sme nainštalovali búdku, ktorú nakrátko na to obsadili plamienky a úspešne dvakrát vyviedli mladé (4+7 mláďat). Celkovo bolo v rámci projektu vyvesených 10 nových búdok pre plamienky, skontrolovaných 32 lokalít, pričom na 4 lokalitách sme zaznamenali úspešné hniezdenie plamienky driemavej.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd