nase sk dravce2

nase sk sovy2

MČP RPS 2022

Členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov. Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3D od ZSE a projekty sú realizované aj vďaka dvom percentám.

V roku 2022 bolo schválených 11 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Nové poznatky k rozšíreniu haje červenej (Milvus milvus) na Záhorskej nížine

JChavko MmilvusCieľom projektu je zistiť súčasnú distribúciu a početnosť haje červenej vo vybraných lesných porastoch Záhorskej nížiny, vrátane nových oblastí s neznámou informáciou, zistiť hniezdnu úspešnosť cieľového druhu v predmetnom území a zosumarizovať zistené výsledky do odbornej publikácie.

Čítať ďalej...

Monitoring a podpora hniezdenia vybraných druhov sov na strednom Slovensku

KSotnar SuralensisCieľom projektu je zlepšenie podmienok pre hniezdenie sovy obyčajnej (S. aluco), sovy dlhochvostej (S. uralensis), pôtika kapcavého (A. funereus), kuvička vrabčieho  (G. passerinum), výrika lesného (O. scops) a kuvika obyčajného (A. noctua) a ďalej zlepšenie stavu poznatkov o týchto druhoch a o ich populáciach.

Čítať ďalej...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.