Členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov. Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3D od ZSE a projekty sú realizované aj vďaka dvom percentám.

V roku 2022 bolo schválených 11 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Monitoring a ochrana plamienky a kuvika na západnom Slovensku

TVeselovsky Talba2Cieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností pre cieľové druhy a získanie poznatkov o ich súčasnom rozšírení, biotopových preferenciách, hniezdení a migrácii v regióne západného Slovenska.

Monitoring zimovísk myšiarok ušatých

RTaricova AotusCieľom projektu je prostredníctvom Súťaže s myšiarkami získať prehľad o zimoviskách myšiarok ušatých (o známych aj nových lokalitách).

Výskum orla krikľavého na strednom Slovensku

Cieľom projektu je zistenie vplyvu habitatu na denzitu a priestorovú distribúciu orla krikľavého v Turci a na Liptove.

Monitoring dravých vtákov a vplyv negatívnych faktorov na ich výskyt a hniezdenie v Severozápadnej časti celku Ostrôžky

JChavko FtinnunculusCieľom projektu je zmapovať dravé vtáky, ktoré využívajú severozápadnú časť Ostrôžkou na hniezdenie, úkryt a hľadanie potravy.

Monitoring výra skalného (Bubo bubo) v stromových hniezdach Záhoria

JCizniar BbuboCieľom projektu je zistiť súčasnú distribúciu a početnosť lesnej populácie výra skalného vo vybraných porastoch Záhorskej nížiny, zistiť jeho hniezdnu úspešnosť a zosumarizovať zistené výsledky v odbornej publikácií.

Nové poznatky k rozšíreniu haje červenej (Milvus milvus) na Záhorskej nížine

JChavko MmilvusCieľom projektu je zistiť súčasnú distribúciu a početnosť haje červenej vo vybraných lesných porastoch Záhorskej nížiny, vrátane nových oblastí s neznámou informáciou, zistiť hniezdnu úspešnosť cieľového druhu v predmetnom území a zosumarizovať zistené výsledky do odbornej publikácie.

Monitoring gildy lesných sov v severnej časti Strážovských vrchov

KSotnar GpasserinumCieľom projektu je zlepšenie stavu poznatkov o lesných sovách v severnej časti Strážovských vrchov.

Mapovanie lesných druhov sov v Strážovských vrchoch a monitoring populácie A.chrysaetos,A.pomarina a A.gentilis

KSotnar AchrysaetosCieľom projektu je zlepšenie poznatkov o distibúcii dravých vtákov a sov, denzite ich populácií, populačnej dynamike a potravnej ekológii za účelom ich ochrany a ochrany ich biotopov.

Monitoring a podpora hniezdenia vybraných druhov sov na strednom Slovensku

KSotnar SuralensisCieľom projektu je zlepšenie podmienok pre hniezdenie sovy obyčajnej (S. aluco), sovy dlhochvostej (S. uralensis), pôtika kapcavého (A. funereus), kuvička vrabčieho  (G. passerinum), výrika lesného (O. scops) a kuvika obyčajného (A. noctua) a ďalej zlepšenie stavu poznatkov o týchto druhoch a o ich populáciach.

Publikovanie 2 odborných článkov z Biológie Buteo rufinus v Raptor Journal

SHarvancik BrufinusCieľom projektu je príprava a publikovanie 2 odborných článkov z biológie myšiaka hrdzavého (Buteo rufinus) z centrálneho Bulharska.

Biologická ochrana poľnohospodárskych plodín

JChavko FtinCieľom projektu je zlepšenie hniezdnych možností pre sokola myšiara a myšiarku ušatú v okrese Nitra a prispieť tým k biologickej ochrane poľnohospodárskych plodín.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd