MČP RPS 2015


Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode. Hlavným partnerom programu Malých členských projektov RPS je Západoslovenská energetika, a.s.

Malé členské projekty RPS 2015

O podporu sa uchádzalo až 19 projektov. Z nich bolo komisiou, na základe bodového hodnotenia, vybratých 11 projektov, ktorých stručný popis uvádzame nižšie. Úspešným uchádzačom blahoželáme, prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Praktická ochrana hniezdnych lokalít a monitoring sokola sťahovavého (Falco peregrinus) v Malých Karpatoch

02 Sokol stahovavy fotopasca Jozef ChavkoČíslo projektu: MČP: 563-2015-08

Hlavný riešiteľ: Viktor Prachár

Suma požadovaná od RPS: 335 €

Termín a miesto realizácie projektu: február až júl 2015, vybrané lokality v CHKO Malé Karpaty

Predpokladané výstupy: Projekt sa bude zaoberať zabezpečovaním podmienok pokoja na vybraných hniezdnych lokalitách sokola sťahovavého v Malých Karpatoch. V prípade prítomnosti hniezda v blízkosti turistického chodníka alebo vyhliadkového bodu sa v rámci projektu zabezpečí jeho stráženie alebo intenzívnejšie sledovanie počas dní s predpokladaným nárastom návštevnosti. K ďalším aktivitám patrí aj eliminácia všetkých negatívne pôsobiacich vplyvov na úspešnosť hniezdenia v blízkosti hniezda - napríklad ťažba dreva a jeho odvoz v blízkosti skalných stien počas začiatku hniezdenia, odstraňovanie táborísk, zamedzovanie prístupu k hniezdnym skalám a usmernenie športovo – rekreačných aktivít (horolezectvo, paragliding) a komunikácia s návštevníkmi územia. Výstupom projektu bude aj monitoring úspešnosti hniezdenia, sledovanie vylietania mláďat, medzidruhové vzťahy, lokalizácia oddychových stanovíšť mimo hniezdnych lokalít. 

Mapovanie sov na severných svahoch Krivánskej Malej Fatry

03 Sova dlhochvosta Karol SotnarČíslo projektu: MČP: 563-2015-01

Hlavný riešiteľ: Tomáš Flajs

Suma požadovaná od RPS: 400 €

Termín a miesto realizácie projektu: február – júl 2015, mapovanie a iné nadväzujúce aktivity budú realizované v rokoch 2016, 2017, CHVÚ Malá Fatra – Krivánska časť, NP Malá Fatra

Predpokladané výstupy: Projekt prispeje k zmapovaniu sov na severných svahoch Krivánskej Malej Fatry, pričom prioritou bude sova dlhochvostá a pôtik kapcavý. V tomto území ešte nebol prevádzaný veľkoplošný jarný monitoring sov, výsledky projektu tak poukážu na hustotu a druhovú pestrosť sov. Mapovanie sov (nielen v severnej  časti NP Malá Fatra) bude prebiehať po dobu minimálne 3 rokov. Cieľom je čo najpresnejšie zmapovať výskyt sov v celom NP, spracovaním zvukových nahrávok prispieť k spoznaniu nočných aktivít a hlasových prejavov počas toku. Najdôležitejším obdobím je jar 2015, kedy je potrebné zmapovať väčšinu územia, ďalšie roky mapovania sú potrebné pre kontrolu výskytu druhov a pre doplnenie chýbajúcich údajov.

Mapovanie výskytu a ochrana hniezdisk vybraných druhov dravcov a sov (Aquila heliaca, Aquila chrysaetos, Strix uralensis, Glaucidium passerinum) v Považskom Inovci

04 Orol skalny Karol SotnarČíslo projektu: MČP: 563-2015-02

Hlavný riešiteľ: Richard Galáš

Suma požadovaná od RPS: 360 €

Termín a miesto realizácie projektu: február – október 2015, Považský Inovec so zameraním na severnú časť

Predpokladané výstupy: Považský Inovec predstavuje taký typ vrchov, kde sa stretávajú a spoločne koexistujú severné a južné druhy dravcov - Aquila chrysaetos, Strix uralensis, Glaucidium passerinum na jednej strane Aquila heliaca, resp. Hieraaetus pennatus na strane druhej. Severná časť pohoria na rozdiel od tej južnej časti však doteraz z hľadiska dravcov nie je preskúmaná. Cieľom projektu je zmapovať a zabezpečiť ochranu populácie vybraných druhov v známych aj v dosiaľ nezmapovaných častiach pohoria, zistiť produktivitu dohľadaných hniezd a zabezpečiť ich ochranu. 

Filopatria polobúdkovej populácie sokola myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej Nitre

05 Sokol mysiar Bedrich LandsfeldČíslo projektu: MČP: 563-2015-09

Hlavný riešiteľ: Roman Slobodník

Suma požadovaná od RPS: 350 €

Termín a miesto realizácie projektu: apríl – október 2015, Horná Nitra

Predpokladané výstupy: Napriek všeobecnému rozšíreniu druhu (dokázané hniezdenie v 86% kvadrátoch Slovenska) a pomerne veľkej populácii (4000 - 6000 hniezdnych párov) o filopatrii sokola myšiara existuje len veľmi málo exaktných údajov. Paradoxne dôvodom je práve jeho pomerne vysoká početnosť, resp. jeho „obyčajnosť", vďaka ktorej sa dostal na okraj ornitologického záujmu. Následkom je absencia poznatkov v oblasti hniezdnej biológie a filopatrie pri porovnaní s oveľa ohrozenejšími druhmi (napr. Falco cherrug, F. peregrinus), ktoré sú monitorované pomocou modernej techniky (fotopasce, kamery), zásluhou ktorých je možná identifikácia konkrétnych adultných jedincov.

Cieľom predkladaného projektu je najprv identifikovať hniezdnu populáciu sokola myšiara v sledovanom území so zameraním na jedince, ktoré boli v predchádzajúcom období označené (najmä farebným krúžkom). Následne budeme určovať, či sa do reprodukcie (sexuálne) resp. hniezdneho procesu (ako helperi) zapájajú mláďatá z predchádzajúcich rokov. Okrem toho budú aj v tejto hniezdnej sezóne zbierané dáta z hniezdnej biológie a fenológie druhu (načasovanie hniezdenia). Projekt kontinuálne nadväzuje na MČP 2010, 2012 a 2014, kedy sa začalo s podporou hniezdenia pre druh (2010) a následne aj so zberom dát (hniezdna biológia) a výskumom hniezdnej populácie, napr. telemetria mláďat a adultnej samice (2012). 

Monitoring hniezdnej populácie haje červenej (Milvus milvus) na severovýchodnom Slovensku – I. etapa

06 Haja cervena Jozef ChavkoČíslo projektu: MČP: 563-2015-05

Hlavný riešiteľ: Štefan Mikiara

Suma požadovaná od RPS: 400 €

Termín a miesto realizácie projektu: marec až august 2015, Laborecká vrchovina, Ondavská vrchovina a Beskydské predhorie

Predpokladané výstupy: Haja červená (Milvus milvus) patrí u nás k najviac ohrozeným druhom vôbec, pričom početnosť jej hniezdnej populácie sa odhaduje na posledných 8-12 párov pre celé územie Slovenska. V severovýchodnej časti Slovenska, v posledných troch rokoch hniezdili už len 1-2 páry a to v oblasti mimo chránených území. Od roku 2012 v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Laborecká vrchovina, ktoré bolo vyhlásené na zabezpečenie priaznivého stavu biotopov vybraných druhov vtákov vrátane haje červenej, nebolo zaznamenané už žiadne hniezdenie tohto druhu. Všetky historické hniezdiská haje červenej sú v CHVÚ Laborecká vrchovina poškodené alebo celkom zničené intenzívnou lesohospodárskou činnosťou. Nakoľko svojou početnosťou sa hniezdna populácia na severovýchodnom Slovensku nachádza na hranici zániku, je potrebné zistiť jej aktuálnu početnosť, zabezpečiť ochranu každej obsadenej hniezdnej lokality a týmto sa pokúsiť zlepšiť pretrvávajúci nepriaznivý stav. Projekt bude súčasťou dlhodobejšieho zámeru, trvajúceho minimálne 3 roky.

V rámci projektu sa uskutoční monitoring hniezdnej populácie haje červenej na historických, existujúcich a potenciálnych lokalitách hniezdneho výskytu (dohľadanie a lokalizácia hniezd jednotlivých párov, pravidelná kontrola priebehu hniezdenia, zistenie úspešnosti resp. neúspešnosti hniezdenia, zistenie príčin prípadného neúspešného hniezdenia, zistenie produktívnosti jednotlivých párov). Následne dôjde k vyhláseniu ochranných zón okolo hniezd haje červenej v spolupráci s územne príslušnými pracoviskami Štátnej ochrany prírody SR a Okresnými úradmi, odbormi starostlivosti o životné prostredie.  

Vplyv obhospodarovania lesov Pro Silva na populácie sov a diverzitu vtáčích spoločenstiev

07 Sova obycajna Stanislav HarvancikČíslo projektu: MČP: 563-2015-06

Hlavný riešiteľ: Vladimír Nemček

Suma požadovaná od RPS: 340 €

Termín a miesto realizácie projektu: február – október 2015, Malé Karpaty

Predpokladané výstupy: Z hľadiska ochrany lesných druhov dravcov a sov je obhospodarovanie lesov kľúčové pre ich ochranu. Súčasný väčšinový stav obhospodarovania lesov založený na vekových triedach často neposkytuje zdroje pre hniezdenie a potravu dravcov a sov v dostatočnej miere, keďže zahŕňa len jednu vekovú triedu stromov. Porasty nie sú rôznorodé, často s minimom prirodzeného zmladenia a bez starých stromov s dutinami či mŕtvym drevom. Ako alternatíva sa na niektorých miestach presadzuje obhospodarovanie lesov Pro Silva. Takéto porasty sú spravidla viacetážové, s podporou prirodzeného zmladenia, s minimalizovanými výchovnými zásahmi, prevahou výberkového spôsobu ťažby, ponechávaním zriedkavých a ohrozených druhoch drevín, starého a mŕtveho dreva v porastoch za účelom zvýšenia biodiverzity. Na vybraných 4 lokalitách v Malých Karpatoch sa Pro Silva manažment realizuje od roku 2005-2008. Preto tieto porasty sú v prvotnom štádiu manažmentu. Aby sa dosiahol najmä u mladších porastov prirodzený vzhľad lesa (staré stromy, viac ponechaných dutých stromov a mŕtveho dreva, prirodzené zmladenie) je potrebný dlhší čas. Z hľadiska ochrany lesných druhov dravcov a sov je potrebné tento prístup k obhospodarovaniu lesov dostatočne preskúmať a zhodnotiť a v prípade prínosu k ochrane prírody i následne propagovať.

V rámci projektu sa uskutoční akustický monitoring sov a ostatných vtákov v porastoch Pro Silva (budú sledované 4 lokality Pro Silva) a akustický monitoring v porastoch podobného veku obhospodarovaných tradičným lesohospodárskym spôsobom (4 lokality). Projekt poskytne prvé informácie o dopade manažmentu Pro Silva na sovy a ďatle. 

Vytváranie hniezdnych možností pre plamienku driemavú (Tyto alba) a kuvika plačlivého (Athene noctua) v oblasti juhozápadného Slovenska

08 Plamienka driemava Stanislav HarvancikČíslo projektu: MČP: 563-2015-11

Hlavný riešiteľ: Tomáš Veselovský

Suma požadovaná od RPS: 400 €

Termín a miesto realizácie projektu: február až október 2015 vo vybraných lokalitách juhozápadného Slovenska

Predpokladané výstupy: Plamienka driemavá a kuvik plačlivý patria medzi synantropné druhy sov, ktoré využívajú na hniezdenie priestory v hospodárskych budovách. Veľký vplyv na početnosť populácie majú ľudské aktivity, hlavne ničenie vhodných miest na hniezdenie. Z terénneho výskumu ktorý sa realizoval v roku 2014 vieme, že väčšina poľnohospodárskych objektov neposkytuje bezpečné podmienky na hniezdenie. Medzi tri hlavné príčiny patrí uzatváranie podkrovných priestorov z dôvodu prísnejších hygienických noriem, absencia miesta na hniezdenie - podkrovia sú presvetlené a vyčistené a vysoké riziko predácie - hlavne kunou skalnou.

V v projekte sa plánuje inštalácia minimálne 15 hniezdnych búdok. Búdky budú prioritne vyvesené na lokalitách, kde boli v posledných rokoch zaznamenané pobytové znaky plamienky driemavej alebo kuvika plačlivého. V rámci projektu sa prostredníctvom vyvesenia búdok a následnou kontrolou obsadenosti budú udržiavať kontakty s vedúcimi pracovníkmi poľnohospodárskych družstiev. Hniezdne búdky budú poskytnuté Ľubošom Homoľom.

Monitoring hniezdneho výskytu kane popolavej vo vybraných územiach okresov Topoľčany, Hlohovec a Nitra, ako aj monitoring populácie kane močiarnej hniezdiacej v poľných biotopoch.

09 Kana mociarna Stanislav HarvancikČíslo projektu: MČP: 563-2015-04

Hlavný riešiteľ: Branislav Matejovič

Suma požadovaná od RPS: 290 €

Termín a miesto realizácie projektu: apríl – august 2015, vybrané lokality Ponitria v okresoch Topoľčany, Hlohovec a Nitra

Predpokladané výstupy: Problémom hniezdenia kane popolavej na Slovensku je jej hniezdna mikropopulácia viažúca sa na hniezdne biotopy, ktoré sú intenzívne využívané poľnohospodárskym obrábaním a využívaním. Z toho dôvodu je potrebný aktívny manažment v ochrane hniezdneho biotopu v prípade, ak je takéto hniezdisko dohľadané. S touto aktivitou súvisí aj monitoring prípadného hniezdneho výskytu kane močiarnej hniezdiacej v obilí, nakoľko tento fenomén zmeny hniezdneho správania sa u tohto druhu v poslednom období vyskytuje častejšie. V projekte sa uskutoční viacnásobný monitoring vybraných území s osevom najmä jačmeňa, pšenice, lucerny, prípadne repky. V prípade zisteného hniezdenia sa urobí ochranársky manažment lokality.  

Mapovanie lesných druhov sov v Harmaneckej doline  (CHVÚ Veľká Fatra)

10 Kuvicok vrabci Karol SotnarČíslo projektu: MČP: 563-2015-07

Hlavný riešiteľ: Ján Obuch

Suma požadovaná od RPS: 360 €

Termín a miesto realizácie projektu: január až október 2015, Harmanecká dolina a jej okolie

Predpokladané výstupy: Na Slovensku máme nedostatok poznatkov o distribúcií a denzite lesných druhov sov, takže je nemožné stanoviť spoľahlivý odhad hniezdnych párov na našom území. Len systematické, koordinované a dobre naplánované mapovanie vo vybraných orografických celkoch pohorí za pomoci štandardných metód nám môže priblížiť skutočný stav populácií lesných druhov sov. Cieľom projektu zistiť distribúciu, denzitu a habitatové preferencie jednotlivých druhov sov v Harmaneckej doline a jej okolí. Získané poznatky o ekologických nárokoch lesných druhov sov a stave ich životného prostredia nám umožnia ich efektívnejšiu ochranu. V rámci projektu sa budú mapovať lesné druhy sov kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), sova obyčajná (Strix aluco) a sova dlhochvostá (Strix uralensis).

Výstupom projektu bude podchytenie skutočného stavu teritórií (hniezdnych párov) lesných druhov sov, ich distribúciu, denzitu a habitatové preferencie, ako sú druhová a veková štruktúra porastov, nadmorská výška, orientácia svahu, sklon svahu, atď. Tým zlepšiť a posunúť poznatky o lesných druhoch sov žijúcich v tejto oblasti za účelom ich lepšej ochrany.

Mapovanie lesných druhov sov v Žarnovickej doline  (CHVÚ Veľká Fatra)

11 Potik kapcavy Karol SotnarČíslo projektu: MČP: 563-2015-10

Hlavný riešiteľ: Karol Šotnár

Suma požadovaná od RPS: 360 €

Termín a miesto realizácie projektu: január až október 2015, Žarnovická dolina a jej okolie

Predpokladané výstupy: Na Slovensku máme nedostatok poznatkov o distribúcií a denzite lesných druhov sov, takže je nemožné stanoviť spoľahlivý odhad hniezdnych párov na našom území. Len systematické, koordinované a dobre naplánované mapovanie vo vybraných orografických celkoch pohorí za pomoci štandardných metód nám môže priblížiť skutočný stav populácií lesných druhov sov. Cieľom projektu zistiť distribúciu, denzitu a habitatové preferencie jednotlivých druhov sov v Žarnovickej doline a jej okolí. Získané poznatky o ekologických nárokoch lesných druhov sov a stave ich životného prostredia nám umožnia ich efektívnejšiu ochranu. V rámci projektu sa budú mapovať lesné druhy sov kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), sova obyčajná (Strix aluco) a sova dlhochvostá (Strix uralensis).

Výstupom projektu bude podchytenie skutočného stavu teritórií (hniezdnych párov) lesných druhov sov, ich distribúciu, denzitu a habitatové preferencie, ako sú druhová a veková štruktúra porastov, nadmorská výška, orientácia svahu, sklon svahu, atď. Tým zlepšiť a posunúť poznatky o lesných druhoch sov žijúcich v tejto oblasti za účelom ich lepšej ochrany.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd