nase sk dravce2

nase sk sovy2

Domapovanie populácie orla krikľavého v Turčianskej a Rajeckej kotline

BMaderic 26221775267 18b3a59d31 wCieľom projektu je zistenie aktuálneho stavu veľkosti populácie orla krikľavého v Turci a v Rajeckej kotline, domapovanie dosiaľ neznámeho územia a overenie už známych hniezdísk z predchádzajúcich rokov.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priebežné výsledky projektu
- pred začiatkom hniezdnej sezóny boli na hniezdnych lokalitách umiestnené 3 hniezdne podložky pre orly krikľavé
- pri zaznamenaní lesohospodárskej činnosti v blízkom okolí hniezda, ktorá by mala negatívny vplyv na hniezdenie, boli v spolupráci so ŠOP spracované podklady k vyhláseniu ochrannej zóny v okolí hniezda.
- na jednej lokalite vydal Okresný úrad Rozhodnutie o obmedzení lesohospodárskych činností
- v jarnom období prebieha intenzívny monitoring potenciálnych hniezdnych lokalít orla krikľavého, vďaka čomu sa podarilo nájsť 5 nových hniezdísk v dosiaľ nemapovanej oblasti, pozorovania sú aj na ďalších dvoch lokalitách, tie bude potrebné ešte overiť
- bolo zistené obsadenie 4 hniezdísk, kde už niekoľko rokov orly neboli pozorované a hniezdiská boli pokladané za zaniknuté.


Hlavný riešiteľ: Ján Kicko


Spolupracovníci: Pavol Šipoš, Milan Žihlavník, Andrej Hrúz


Miesto realizácie projektu: Turčianska a Rajecká kotlina


Trvanie projektu: 1. február – 30. september 2020


Prečo sa projekt realizuje: Populácia orla krikľavého v ostatných rokoch veľmi trpí antropickým rušením, najmä v dôsledku lesohospodárskej činnosti, ako aj devastáciou hniezdneho biotopu ťažbou. Preto je potrebné skontrolovať všetky dosiaľ známe lokality a domapovať dosiaľ nemapované časti kotlín.


Aktivity a výstupy:
1. Monitoring populácie orla krikľavého založený štandardizovanou metódou vizuálneho pozorovania teritoriálneho správania sa orlov a dohľadávanie hniezd.
2. Príprava príspevku na ornitologickú konferenciu do Zvolena. Príspevok bude zameraný na habitatové preferencie orla krikľavého.
3. Ochrana 1-2 najohrozenejších hniezdnych lokalít.
4. Postavenie umelého hniezda pre orly na 2-3 lokalitách.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku