Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode. Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., predovšetkým v rámci programu 3D od ZSE.

V roku 2018 sa o podporu uchádzalo 10 projektov. Výbor RPS odsúhlasil schválenie všetkých projektov, vzhľadom na ich vysokú kvalitu a na to, že celková alokácia nebola prekročená.

Blahoželáme všetkým riešiteľom, prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Orliak morský na Podunajsku - monitoring hniezdnej populácie

Orliak morsky Ervin Hrtan Cieľom projektu je zabezpečiť dôsledný monitoring a kontrolu celého procesu hniezdenia nášho najväčšieho hniezdiaceho dravca na Podunajskej nížine.

Monitoring hniezdnej populácie haje červenej na severovýchodnom Slovensku – II. etapa

haja cervena Vojto Szucs Cieľom projektu je zistiť aktuálny stav početnosti a hustoty hniezdnej populácie haje červenej v skúmanom území a sledovať priebeh hniezdenia zistených párov haje červenej. V projekte chceme identifikovať hrozby zo strany hospodárskej a nelegálnej činnosti človeka na obsadených hniezdnych lokalitách a zabezpečiť ochranu hniezdnych biotopov a priebehu hniezdenia jednotlivých párov na obsadených hniezdnych lokalitách.

Barličkami pre vtáky k lepším vzťahom s poľnohospodármi

Myšiak hôrny Harvančík Cieľom je zlepšenie vnímania biologickej ochrany dravcami ako jeden z nástrojov ekologickej ochrany poľnohospodárskych plodín.

Ochrana kaní popolavých v obilí

Posledne mlada lieta Noga Primárnym cieľom tohto projektu je záchrana hniezd kaní popolavých v poľnohospodárskych kultúrach,odhadom je počet zachránených hniezd 1 až 4.

Dôležitým cieľom projektu bude komunikácia s poľnohospodárskymi subjektami a spropagovanie témy ochrany kaní popolavých,výstupom projektu bude aj zvýšenie povedomia verejnosti.

Výstava „Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom“ - spoluorganizácia výstavy

Orol kriklavy Ziak Výstava priblíži poznatky zo života orlov krikľavých, ich výskum, potravu, migráciu a potrebu ochrany dravcov. Zároveň bude propagovať Ochranu dravcov na Slovensku ako organizáciu, ktorá má v svojej hlavnej náplni "pomáhať a chrániť" dravé vtáky a sovy.

Monitoring a zlepšenie hniezdnych podmienok populácie sovy dlhochvostej na hornom Ponitrí

Suralensis Sotnar6  Cieľom projektu je zlepšenie hniezdnych podmienok ponechávaním starých dutých stromov a suchých pahýľov a zabezpečenie kľudu na hniezdnych lokalitách počas hniezdenia.

Mapovanie lesných sov v Malých a Bielych Karpatoch

Potik kapcavy Ziak V roku 2018 si kladieme za cieľ v obidvoch pohoriach (Malé Karpaty, Biele Karpaty) vykonať najmenej po 2 návštevy smerované do južnej, strednej a severnej časti Malých resp. Bielych Karpát, teda spolu min. 12 návštev. Návštevy budú robené v období najvyššej hlasovej aktivity sov: v čase jarného toku (marec – máj) a v čase jesenného toku (september – október). Na základe výsledkov tohto úvodného monitoringu v roku 2018 budeme v nasledujúcich rokoch smerovať ďalšie monitorovacie úsilie v obidvoch pohoriach do tých oblastí, kde sa nám podarí výskyt týchto druhov potvrdiť.

Je sokol myšiar verný svojmu rodisku (IV)

Sokol myšiar pustovka 25.01.2018 Cieľom projektu je identifikovať hniezdnu populáciu sokola myšiara v sledovanom území so zameraním na jedince, ktoré boli v predchádzajúcom období označené (najmä farebným krúžkom). Následne chceme určiť, či sa do reprodukcie (sexuálne) resp. hniezdneho procesu (ako helperi) zapájajú mláďatá z predchádzajúcich rokov. Okrem toho budú aj v tejto hniezdnej sezóne zbierané dáta z hniezdnej biológie a fenológie druhu (načasovanie hniezdenia).

Tvorba a inštalácia 1 infopanelu - Prírodná rezervácia Veľký les

IMG 9770 Cieľom projektu je zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom inštalácie infopanelu.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd