nase sk dravce2

nase sk sovy2

Pracovné skupiny

Na Slovensku pravidelne hniezdi 17 druhov dravcov a 9 druhov sov. Pre získanie čo najpresnejších údajov o ich početnosti, rozšírení a príčinách ohrozenia pôsobia v rámci Ochrany dravcov na Slovensku pracovné skupiny zamerané na jednotlivé druhy dravcov a sov. Členovia pracovných skupín vykonávajú pravidelný monitoring hniezdnej produktivity, faktorov ohrozenia, potravnej ponuky, hniezdnych biotopov. Veľký dôraz je kladený na zabezpečenie úspešného vyvedenia mláďat. Pri hniezdach sokolov sťahovavých, sokolov rárohov, orlov skalných a kráľovských, ktoré boli ohrozené vyrušovaním a vykradnutím bolo realizované stráženie; v okolí hniezd ohrozených ťažbou (najmä u orlov kráľovských, krikľavých a hají červených) boli v spolupráci s Obvodnými úradmi životného prostredia vyhlasované bezzásahové, ochranné zóny. Vďaka monitoringu, dohľadaniu hniezd a spolupráci s úžívateľmi pozemkov boli pred zničením žatevnými prácami zachránené hniezda kaní popolavých, nachádzajúce sa v obilných kultúrach.

V prípade, že máte záujem získať výsledky z monitoringu vybraného druhu, kontaktujte prosím gestora konkrétnej pracovnej skupiny (postačí kliknúť na meno a poslať mail priamo z webstránky).

 

Druh

Gestor

Orol skalný Ján Korňan
Orol kráľovský
Jozef Chavko (západné Slovensko)
Štefan Danko (východné Slovensko)
Orol krikľavý Boris Maderič 
Orliak morský Jozef Chavko
Hadiar krátkoprstý Štefan Danko
Sokol rároh Jozef Chavko
Sokol sťahovavý Jozef Chavko
Sokol kobcovitý Roman Sobodník
Sokol lastovičiar Ján Lipták
Sokol myšiar Roman Slobodník
Haja červená Boris Maderič, Ján Svetlík
Haja tmavá Boris Maderič
KaŇa močiarna Vladimír Nemček
Kaňa popolavá Michal Noga
Plamienka driemavá Kristián Bacsa, Tomáš Veslovský
Výr skalný Michal Noga
Myšiarka ušatá Tomáš Veselovský
Kuvik obyčajný Kristián Bacsa, Tomáš Veselovský
Pôtik kapcavý Samuel Pečeňovský
Kuvičok vrabčí Karol Šotnár, Samuel Pačeňovský

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku