Výskum gildy lesných sov (Strix aluco, S. uralensis, A. funereus, G. passerinum) na Považí a hornom Ponitrí

 

NeznamyAutor 27978099448 b8fa8c842b wCieľom projektu je výskum gildy lesných sov, pozostávajúcej z druhov sova obyčajná (Strix aluco), sova dlhochvostá (Strix uralensis), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) na Považí a hornom Ponitrí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný riešiteľ: Samuel Pačenovský


Spolupracovníci: Karol Šotnár, Zuzana Masárová, Vladimír Nemček


Miesto realizácie projektu: Strážovské vrchy, Biele Karpaty, Považský Inovec


Trvanie projektu: 1. február – 30. september 2020


Prečo sa projekt realizuje: Projekt rieši stále nedostatočne známe rozšírenie, ekologické nároky, vnútro druhové a medzidruhové interakcie kuvička vrabčieho, pôtika kapcavého, sovy dlhochvostej a sovy obyčajnej na vybranom výskumnom území Považia a horného Ponitria. Celková environmentálna situácia v súčasnosti na Slovensku nie je dobrá, dochádza k rozsiahlemu vyrubovaniu lesov, k poškodzovaniu prírody. Preto je mimoriadne potrebné poznať prírodné hodnoty našej krajiny a dokázať ju účinne ochrániť pred stále narastajúcimi ekonomickými a ekologickými hrozbami, ktoré našu prírodu ohrozujú. Nedostatočne známe rozšírenie vybraných 4 druhov sov a ich nedostatočne známe ekologické nároky stavajú možnosti účinnej ochrany týchto druhov, aj ich biotopu do zložitej situácie, ktorú je možné zlepšiť len zvýšením úrovne poznatkov o týchto druhoch a biotopoch, ako aj následnou ekovýchovnou a ochranárskou činnosťou.:
1. Zisťovanie obsadenosti teritórií, denzity a vyhodnotenie habitatových preferencií uvedených druhov sov.

Výsledky projektu:

Od marca do konca septembra 2020 bolo v Strážovských vrchoch, v území o rozlohe cca 500 km2, v rámci 9 terénnych výjazdov zistených 34 teritórií 5 druhov sov: 8 teritórií kuvička vrabčieho, 10 teritórií pôtika kapcavého, 11 teritórií sovy obyčajnej a 4 teritóriá sovy dlhochvostej, aj 1 teritórium výra skalného (necieľový druh). Cieľové druhy výskumu boli členovia tzv. gildy lesných sov, teda 4 druhov, ktoré tvoria spoločenstvo sov svojim spôsobom života a ekologickými väzbami viazané na lesné porasty, ktoré opúšťajú len zriedkavo alebo vôbec, s výnimkou lovu v otvorenejšom teréne, ktorý však tiež zvyčajne neprebieha ďaleko od lesného prostredia. Tieto 4 druhy sov zahŕňajú kuvička vrabčieho, pôtika kapcavého, sovu obyčajnú a sovu dlhochvostú. Výskumná plocha zahŕňala Strážovské vrchy, pričom monitoring mal charakter systematického mapovania vybraných oblastí v rámci južnej a strednej časti pohoria.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd