Nové poznatky k rozšíreniu haje červenej (Milvus milvus) na Záhorskej nížine

JChavko MmilvusCieľom projektu je zistiť súčasnú distribúciu a početnosť haje červenej vo vybraných lesných porastoch Záhorskej nížiny, vrátane nových oblastí s neznámou informáciou, zistiť hniezdnu úspešnosť cieľového druhu v predmetnom území a zosumarizovať zistené výsledky do odbornej publikácie.

Hlavný riešiteľ: Soňa Nuhlíčková

Miesto realizácie projektu: Záhorská nížina

Trvanie projektu: 1.2. – 31.10. 2022

Prečo sa projekt realizuje: Haja červená patrí medzi ohrozené druhy dravcov na Slovensku. Jedna z ťažiskových populácií tohto druhu je na Záhorskej nížine. Je známe, že v súčasnosti je početnosť hají červených na vzostupe, čo sa prejavuje aj expanziou do nových oblastí, ďaleko od pôvodných biotopov v lužných lesoch. Zároveň ide o oblasti, kde prebieha intenzívna lesohospodárska činnosť, ktorá často vedie k vyrušovaniu počas hniezdenia, úplnej likvidácií hniezdisk či hniezdnych stromov. Preto je hlavným cieľom predloženého projektu zistiť súčasné rozšírenie a početnosť haje červenej na Záhorskej nížine, vrátane nových oblastí mimo pôvodných biotopov. Detailná informácia o hniezdnej úspešnosti a distribúcií obsadených hniezd by mohla pomôcť ako podklad pre zabezpečenie ochrany tohto ohrozeného hniezdiča.

Aktivity a výstupy

1. Monitoring potenciálnych porastov, vrátane lužných lesov, borovicových porastov, hospodárskych lesov a porastov osobitného určenia s cieľom dohľadania hniezd obsadených cieľovým druhom.

2. Kontrola hniezd, vrátane záznamu prítomnosti dospelých vtákov, identifikácie počtu mláďat na hniezde, priebehu hniezdenia a prípadných negatívnych faktorov na hniezdisku.

3. Analýza a spracovanie získaných údajov.

Výsledky

V oblasti nivy Moravy a jej priľahlej časti od Devínskej Novej Vsi po Skalicu bol v hniezdnej dobe realizovaný monitoring haje červenej. Zo 75 skontrolovaných lokalít bolo obsadené hniezdo potvrdené na 35 lokalitách. 

Mláďatá haje červenej v hniezde na borovici (foto: J.Svetlík)

Mláďatá haje červenej (foto: J.Svetlík)

Mláďatá haje červenej (foto: J.Svetlík)

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd