nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring a zlepšenie hniezdnych podmienok populácie sovy dlhochvostej na hornom Ponitrí

Suralensis Sotnar6  Cieľom projektu je zlepšenie hniezdnych podmienok ponechávaním starých dutých stromov a suchých pahýľov a zabezpečenie kľudu na hniezdnych lokalitách počas hniezdenia.

 

Hlavný riešiteľ: Karol Šotnár

Miesto realizácie projektu: oblasť horného Ponitria

Trvanie projektu: 5.1. - 30.9.2018

Prečo sa projekt realizuje:

V súčasnosti sú hniezdne lokality pod tlakom intenzívnej ťažby, čím vzniká nedostatok hniezdnych možností pre sovu dlhochvostú.Vypilujú sa nielen staršie porasty,ale aj stromy s dutinami a suché pahýle.

Aktivity a výstupy:

Výroba 5 umelých hniezd a dvoch polobúdok a ich priebežná inštalácia na hniezdne lokality sov dlhochvostých. Rokovanie s lesníkmi, oboznámenie s touto problematikou za účelom následnej spolupráce pre dosiahnutie stanovených cieľov.

Výstupom bude aj článok v časopise Dravce a sovy.

Foto: sova dlhochvostá, Karol Šotnár

 


Výsledky projektu


V priebehu mesiac január až apríl 2018 sme vyrobili a nainštalovali štyri umelé hniezda a tri polobúdky pre sovy dlhochvosté a jednu špeciálnu búdku pre kuvička vrabčieho. Rozmiestnili sme ich na vybraných lokalitách v oblasti Horného Ponitria. Zároveň boli navrhnuté ochranné opatrenia konzultáciou s kompetentnými lesníkmi, za účelom ponechania suchých pahýľov a stromov s búdkami.

V apríli a v máji sme vykonali dve kontroly, všetky búdky a umelé hniezda boli bohužiaľ neobsadené, pravdepodobne v dôsledku nedostatku drobných lesných cicavcov a výkyvov počasia. Aj pri kontrole búdok, v ktorých po minulé roky hniezdili sovy lesné, sme zaznamenali všetky búdky prázdne, čo bolo po prvýkrát za 20 rokov monitoringu tohto druhu na Hornom Ponitrí.

O niečo lepšie boli obhajované teritória koncom leta a na jeseň. Správanie sa sov a zlepšujúca sa potravná ponuka nasvedčujú tomu, že budúci rok by mali byť podmienky pre hniezdenie lesných druhov sov oveľa priaznivejšie.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.