Monitoring hniezdnej populácie haje červenej (Milvus milvus) na severovýchodnom Slovensku – I. etapa

06 Haja cervena Jozef ChavkoČíslo projektu: MČP: 563-2015-05

Hlavný riešiteľ: Štefan Mikiara

Suma požadovaná od RPS: 400 €

Termín a miesto realizácie projektu: marec až august 2015, Laborecká vrchovina, Ondavská vrchovina a Beskydské predhorie

Predpokladané výstupy: Haja červená (Milvus milvus) patrí u nás k najviac ohrozeným druhom vôbec, pričom početnosť jej hniezdnej populácie sa odhaduje na posledných 8-12 párov pre celé územie Slovenska. V severovýchodnej časti Slovenska, v posledných troch rokoch hniezdili už len 1-2 páry a to v oblasti mimo chránených území. Od roku 2012 v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Laborecká vrchovina, ktoré bolo vyhlásené na zabezpečenie priaznivého stavu biotopov vybraných druhov vtákov vrátane haje červenej, nebolo zaznamenané už žiadne hniezdenie tohto druhu. Všetky historické hniezdiská haje červenej sú v CHVÚ Laborecká vrchovina poškodené alebo celkom zničené intenzívnou lesohospodárskou činnosťou. Nakoľko svojou početnosťou sa hniezdna populácia na severovýchodnom Slovensku nachádza na hranici zániku, je potrebné zistiť jej aktuálnu početnosť, zabezpečiť ochranu každej obsadenej hniezdnej lokality a týmto sa pokúsiť zlepšiť pretrvávajúci nepriaznivý stav. Projekt bude súčasťou dlhodobejšieho zámeru, trvajúceho minimálne 3 roky.

V rámci projektu sa uskutoční monitoring hniezdnej populácie haje červenej na historických, existujúcich a potenciálnych lokalitách hniezdneho výskytu (dohľadanie a lokalizácia hniezd jednotlivých párov, pravidelná kontrola priebehu hniezdenia, zistenie úspešnosti resp. neúspešnosti hniezdenia, zistenie príčin prípadného neúspešného hniezdenia, zistenie produktívnosti jednotlivých párov). Následne dôjde k vyhláseniu ochranných zón okolo hniezd haje červenej v spolupráci s územne príslušnými pracoviskami Štátnej ochrany prírody SR a Okresnými úradmi, odbormi starostlivosti o životné prostredie.  


Čo sme už urobili


Priebeh projektu:

Viackrát boli skontrolované lokality s výskytom haje červenej v minulosti, z 12 lokalít je potvrdený hniezdny výskyt na 3 lokalitách.

Fotogaléria: Krúžkovanie mláďat haje červenej.

Monitoring hajacervena Mikiara w2

 

Monitoring hajacervena Mikiara w1

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd