nase sk dravce2

nase sk sovy2

Mapovanie sov na severných svahoch Krivánskej Malej Fatry

03 Sova dlhochvosta Karol SotnarČíslo projektu: MČP: 563-2015-01

Hlavný riešiteľ: Tomáš Flajs

Suma požadovaná od RPS: 400 €

Termín a miesto realizácie projektu: február – júl 2015, mapovanie a iné nadväzujúce aktivity budú realizované v rokoch 2016, 2017, CHVÚ Malá Fatra – Krivánska časť, NP Malá Fatra

Predpokladané výstupy: Projekt prispeje k zmapovaniu sov na severných svahoch Krivánskej Malej Fatry, pričom prioritou bude sova dlhochvostá a pôtik kapcavý. V tomto území ešte nebol prevádzaný veľkoplošný jarný monitoring sov, výsledky projektu tak poukážu na hustotu a druhovú pestrosť sov. Mapovanie sov (nielen v severnej  časti NP Malá Fatra) bude prebiehať po dobu minimálne 3 rokov. Cieľom je čo najpresnejšie zmapovať výskyt sov v celom NP, spracovaním zvukových nahrávok prispieť k spoznaniu nočných aktivít a hlasových prejavov počas toku. Najdôležitejším obdobím je jar 2015, kedy je potrebné zmapovať väčšinu územia, ďalšie roky mapovania sú potrebné pre kontrolu výskytu druhov a pre doplnenie chýbajúcich údajov.


Čo sme už urobili


Priebeh projektu:

Počas mesiacov apríl a máj sa podarilo zmapovať ďalších cca 40 lokalít (okres MT, ZA, DK) pomocou zvukových nahrávačov či fyzickej návštevy. Veľkou prekážkou na konci marca a v prvé dva aprílové týždne sa ukázalo chladné počasie a silný a intenzívny severný vietor, ktorý úplne znemožňoval hlasový monitoring na vyššie položených lokalitách. Úplné spracovanie získaných údajov bude prebiehať v letných až jesenných mesiacoch. Na základe umiestnenia nahrávačov v horských dolinách Fatry je predpoklad zistenia nových lokalít sovy lesnej, kuvička vrabčieho či pôtika kapcavého.

Vďaka fyzickým návštevám na lokalitách s potvrdeným výskytom sovy dlhochvostej sme zistili, že po silnom ochladení koncom marca a neskorším príchodom jari sa tento druh prestal ozývať  a prípadné hlasové prejavy boli minimálne. Prítomnosť tejto sovy nebola zistená už ani na v minulosti potvrdených lokalitách. Preto bude monitoring pokračovať v jesenných mesiacoch a na jar 2016. Ku spracovaniu zvyšku územia NP Malá Fatra ostáva spracovať už len oblasť Domašínskeho meandra a okolie obce Varín a Belá.

Všetky zistené údaje o sovách budú uložené do databázy Aves po spracovaní údajov.

Fotografie z priebehu projektu:

Obr. 1: Lokalita Jánošíkove diery v masíve Rozsutcov.

Mapovaniesov KrivanskaMFweb1

 

 

Obr.2: Bočná dolina vo Vrátnej doline. V území bolo umiestených 8 nahrávačov Olympus DM – 650.

Mapovaniesov KrivanskaMFweb2

 

Obr.3: Belská dolina, SZ expozícia s výškou do 900 m n. m.

Mapovaniesov KrivanskaMFweb3

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.