Vplyv obhospodarovania lesov Pro Silva na populácie sov a diverzitu vtáčích spoločenstiev

07 Sova obycajna Stanislav HarvancikČíslo projektu: MČP: 563-2015-06

Hlavný riešiteľ: Vladimír Nemček

Suma požadovaná od RPS: 340 €

Termín a miesto realizácie projektu: február – október 2015, Malé Karpaty

Predpokladané výstupy: Z hľadiska ochrany lesných druhov dravcov a sov je obhospodarovanie lesov kľúčové pre ich ochranu. Súčasný väčšinový stav obhospodarovania lesov založený na vekových triedach často neposkytuje zdroje pre hniezdenie a potravu dravcov a sov v dostatočnej miere, keďže zahŕňa len jednu vekovú triedu stromov. Porasty nie sú rôznorodé, často s minimom prirodzeného zmladenia a bez starých stromov s dutinami či mŕtvym drevom. Ako alternatíva sa na niektorých miestach presadzuje obhospodarovanie lesov Pro Silva. Takéto porasty sú spravidla viacetážové, s podporou prirodzeného zmladenia, s minimalizovanými výchovnými zásahmi, prevahou výberkového spôsobu ťažby, ponechávaním zriedkavých a ohrozených druhoch drevín, starého a mŕtveho dreva v porastoch za účelom zvýšenia biodiverzity. Na vybraných 4 lokalitách v Malých Karpatoch sa Pro Silva manažment realizuje od roku 2005-2008. Preto tieto porasty sú v prvotnom štádiu manažmentu. Aby sa dosiahol najmä u mladších porastov prirodzený vzhľad lesa (staré stromy, viac ponechaných dutých stromov a mŕtveho dreva, prirodzené zmladenie) je potrebný dlhší čas. Z hľadiska ochrany lesných druhov dravcov a sov je potrebné tento prístup k obhospodarovaniu lesov dostatočne preskúmať a zhodnotiť a v prípade prínosu k ochrane prírody i následne propagovať.

V rámci projektu sa uskutoční akustický monitoring sov a ostatných vtákov v porastoch Pro Silva (budú sledované 4 lokality Pro Silva) a akustický monitoring v porastoch podobného veku obhospodarovaných tradičným lesohospodárskym spôsobom (4 lokality). Projekt poskytne prvé informácie o dopade manažmentu Pro Silva na sovy a ďatle. 


Čo sme už urobili


Priebeh a výstupy projektu

Projekt na prieskum lesných porastov Pro Silva štartuje.

Od apríla začína realizácia projektu Vplyv obhospodarovania lesov Pro Silva na populácie sov a diverzitu vtáčích spoločenstiev, kde bude cieľom prvotné porovnanie počtu teritórií sovy lesnej v porastoch lesa obhospodarovaných spôsobom Pro Silva a v lesoch obhospodarovaných tradične. Odkaz na manažment lesov Pro Silva nájdete v časti Ochrana na tomto blogu. Okrem zaznamenania počtu teritórií sov bude cieľom zistiť druhové zloženie vtáčích spoločenstiev - najmä vyskytujúce sa druhy ďatľov a ostatných spevavcov. Celý prieskum bude realizovaný pomocou diktafónov - digitálnych záznamníkov, ktoré budú zaznamenávať zvuky vtákov počas niekoľkých nocí a svitaní. Záznamníky budú vybavené externou batériou, predlžujúcou výdrž o niekoľko dní. Vďaka takejto kombinácii vieme získať informácie o druhovom zložení vtáčieho spoločenstva na lokalitách z niekoľkých dní, čo by inak nebolo možné. Na základe rozoznávania hlasu jedincov pomocou spektrogramov vieme stanoviť i počet ozývajúcich sa samcov sovy lesnej z plochy cca. 2 km2. Projekt bude prebiehať od jari do jesene 2015 v Malých Karpatoch. Po skončení projektu budú diktafóny využívané naďalej v sledovaní prírodných rezervácií Pohanská, Hlboča a Zlatá Studnička. A tiež v ďalšom výskume. Projekt bol podporený Ochranou dravcov na Slovensku v rámci Malých členských projektov.

Komentar k foto: Pripravené puzdrá, diktafóny a externé batérie

WP 20150331 001

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd