Featured

Výsledky zimného sčítania dravcov sú už známe

Tlačová správa Bratislava, 1. februára 2018 Orol kralovsky ERvinHrtan
Prvý a druhý januárový víkend strávili ornitológovia v teréne. Medzinárodné termíny pre zisťovanie počtu zimujúcich jedincov vzácnych druhov dravcov sú totiž každoročne práve začiatkom roka, na Slovensku ich so spolupracovníkmi koordinuje organizácia Ochrana dravcov na Slovensku. Najprv sa pozornosť 10 odborníkov upriamila na haju červenú v oblasti Záhoria. O týždeň neskôr sledovalo 58 pozorovateľov orly kráľovské, sokoly rárohy a orliaky morské. Územia, kde sa monitoring realizoval, sú znázornené na tejto mape.


„Haja červená je ohrozený druh, na západnom a východnom Slovensku hniezdi len 10 – 15 párov. V zimnom období sa u nás zdržujú jedince prevažne zo strednej a severnej Európy. Na troch lokalitách na Záhorí potvrdilo 10 ľudí v teréne nocovanie spolu 56 jedincov haje červenej a 2 jedincov haje tmavej. Zaujímavosťou je, že v prvý deň (6.1.2018) musela byť akcia pre nepriaznivé počasie - hustú hmlu - zrušená. Uvedený počet zimujúcich hají bol zaznamenaný až v druhý deň (7.1.2018) medzinárodného termínu sčítania. V susedných krajinách, v Česku nocovalo až 87 hají červených, v Rakúsku 86 - 90 a v Maďarsku 37 hají červených a 2 haje tmavé. Okrem Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska sa do európskeho sčítania tohto druhu zapojili napr. aj Švajčiarsko, Dánsko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Anglicko, Nemecko, Taliansko a Wales. Hlavný koordinátor z Francúzska sumárne výsledky za Európu ešte len spracúva, už teraz však vieme, že najväčší počet zimujúcich hají červených – 3280 jedincov - bol v tomto roku zaznamenaný vo Švajčiarsku,“ vysvetľuje Boris Maderič z Ochrany dravcov na Slovensku.


"Do 12. ročníka sčítavania orlov kráľovských, orliakov morských a sokolov rárohov sa u nás vďaka projektu LIFE Pannon Eagle zapojilo až 58 dravčiarov. Okrem Slovenska prebiehal monitoring aj v Maďarsku, Česku, Srbsku a Rakúsku. Prioritne sme zisťovali početnosť vzácnych a ohrozených druhov. Samozrejme v teréne sme zaznamenávali aj ďalšie druhy – napríklad sokola sťahovavého alebo myšiaka lesného, ale aj zimných hostí - dravcov, ktorí sa u nás zdržujú iba počas zimy – ako je kaňa sivá či myšiak severský. Počas troch dní, v termíne 12. - 14. januára, sme pozorovali 65 jedincov orla kráľovského, 79 orliakov morských a 27 sokolov rárohov. Získané údaje majú nesmierny význam z hľadiska zabezpečenia ochrany vzácnych dravcov a prostredia, v ktorom žijú. Stromy, kde ohrozené druhy hniezdia, je potrebné zachovať, preto sa zapájame napríklad i do legislatívnych procesov. Dravce nám počas zimy môžu tiež napovedať, ktoré lokality si vyberú i na hniezdenie," vysvetľuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Hostia zo severu u nás našli bezpečnejšiu krajinu, kde sú už chránení aj pred nárazom do elektrických vedení. Energetické spoločnosti na tie najviac nebezpečné úseky v kľúčových častiach trinástich Chránených vtáčích území umiestňujú špeciálne prvky. Vďaka nim vtáky prekážku zaregistrujú včas a bez ujmy drôty nadletia. Takýchto miest je čoraz viac vďaka projektu LIFE Energia, ten sa realizuje až do roku 2019,“ uzatvára Chavko.

 

Zimné termíny sú medzinárodne zosúladené. Okrem dravcov sa realizujú aj monitoringy vodného vtáctva. Evidujú sa tiež spoločné zimoviská myšiarok ušatých či nočné zhromaždiská kaní sivých.

 

Doplňujúce informácie:
• V roku 2017 bolo na Slovensku zaznamenané hniezdenie 32 párov sokola rároha, 21 párov orliaka morského a približne 55 párov orla kráľovského.


• Počas zimného sčítania sme pozorovali v roku 2017 30 jedincov sokola rároha, 52 jedincov orla kráľovského a 78 jedincov orliaka morského. Na základe porovnania výsledkov z okolitých krajín (Rakúsko, Česká republika) na Slovensku nocovalo 11 hají červených a 1 haja tmavá.


• V roku 2017 sa inštalovali vysielačky dvom hajám červeným (súrodencom) na východnom Slovensku, z nich jedna uhynula v Česku (pri Ostrave) na konci decembra 2017, príčinu úhynu sa nepodarilo zistiť. Druhá haja červená počas sčítania (6.-7.1.2018) zimovala v južnom Maďarsku, kde sa zdržiava doteraz.


• V tom istom roku sme umiestnili vysielačky na 6 orlov kráľovských, pričom aktuálne získavame údaje od 2 jedincov. Počas januárového sčítania označené jedince zimovali v Maďarsku. Orlica Zora z východného Slovenska sa dlhodobo zdržiava v Národnom parku Hortobágy, orlica Štefánia zimuje južnejšie, v okolí Národného parku Körös-Maros.


• Orol kráľovský, haja červená aj orliak morský plnia v prírode tzv. sanitárnu funkciu. Živia sa aj zdochlinami, alebo chorými jedincami a majú preto v prírode nezastupiteľné miesto.


• Najviac hají červených nocuje v oblasti Záhoria. Najväčšiu pomoc s lokalizáciou stanovíšť poskytli Ján Svetlík, Rudolf Jureček a Tomáš Tedla, ktorí sledujú haje v oblasti dlhodobo. Spolupracujeme aj so Štátnou ochranou prírody, pracovisko CHKO Záhorie. Oproti veľkosti hniezdnej populácie môže byť v zime hají niekoľkonásobne viac.

 

Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne sa dozviete na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk, o projekte LIFE13 NAT/SK/001272 ENERGIA na www.lifeenergia.sk. Projekty sú podporené Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispievajú k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd