Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Inštalácie hniezdnych podložiek pre orly krikľavé v rokoch 2011-2014.

V mesiacoch október a november 2014 bolo nainštalovaných v rámci nášho projektu ďalších 20 ks hniezdnych podložiek a vytvorili tak bezpečné a stabilné hniezda.

 

Čítať ďalej...

Monitoring orla krikľavého v CHVÚ Laborecká vrchovina

Vďaka intenzívnemu monitoringu hniezdnej populácie orla krikľavého v CHVÚ Laborecká vrchovina sa podarilo v roku 2014 skontrolovať spolu 49 hniezdnych párov tohto chráneného druhu, čo je najviac v porovnaní s ostatnými projektovými územiami.

Čítať ďalej...

Ochranné zóny okolo hniezd orla krikľavého

Odborny podklad pre vyhlasovanie ochrannych zonDoteraz v rámci projektu bolo vo všetkých projektových územiach zabezpečených ochrannými zónami spolu 118 párov orla krikľavého. V niekoľkých prípadoch ochranné zóny nemuseli byť vyhlásené, nakoľko režim ochrany hniezdisk u niektorých párov je zabezpečený tým, že ich hniezda sú situované v prírodných rezerváciách, kde platí zákaz vykonávania akejkoľvek hospodárskej činnosti. V iných prípadoch hniezda niekoľkých párov sú situované na takých miestach (spravidla mimo lesného pôdneho fondu), kde hniezdenie a samotný hniezdny biotop nie sú ohrozené realizáciou lesohospodárskej činnosti. V prvom štvrťroku roku 2015 plánujeme podať ešte podnety na zabezpečenie ochrany cca 15 hniezdnych lokalít orla krikľavého.

Za účelom jednotného postupu zo strany Okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie v rámci Slovenska (OÚ), priebežne urgujeme Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) aby vydalo interné usmernenie (adresované OÚ) k vyhlasovaniu ochranných zón okolo hniezd orla krikľavého a iných chránených živočíchov, ktorých cieľom je časové a územné obmedzenie vykonávania činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť ohrozené a vzácne druhy vtákov alebo ich biotopy. Odborný podklad k predmetnému usmerneniu, vypracovaný v spolupráci RPS, BROZ a SOS/BirdLife Slovensko, bol predložený MŽP SR ešte v marci 2013. Odborný podklad nájdete tu.

 

Májová víchrica 2014 zhadzovala orlie hniezda

V polovici mája 2014 sa prehnala územím Slovenska veterná víchrica, ktorá lokálne v projektových územiach zasiahla do hniezdnych teritórii orlov krikľavých v najzraniteľnejšom období roku - počas inkubácie znášok. Víchrica lámala tak jednotlivé stromy ako aj celé rozsiahle porasty. U kontrolovaných párov boli zistené škody hlavne v Chránených vtáčich územiach Horná Orava, Nízke Tatry, Volovské vrchy a Slovenský kras. Hniezda boli opustené vzhľadom na silný víchor, chlad, vyvrátené stromy aj s koreňmi v blízkosti hniezd, ale došlo aj k samotnému poškodeniu alebo zhodeniu hniezd s násadami. Vo viacerých prípadoch vietor zdvihol a rozniesol hniezdny materiál po okolí bezo zvyšku.

Čítať ďalej...

Naše propagačné materiály.

AquPom nalepka mala AquPom plagat AquPom puzzle 19x28cm AquPom tricko
Malá nálepka Plagát Puzzle Tričko

Jednou z aktivít projektu Ochrana orla krikľavého je propagácia. Za týmto účelom vyrábame rôzne propagačné materiály. Všetky propagačné materiály sú zjednotené sloganom „Spoločne chránime orla krikľavého“ Tento slogan odráža unikátne partnerstvo, ktoré Ochrana dravcov na Slovensku v rámci projektu vytvorila s energetickými spoločnosťami - Stredoslovenskou energetikou, a.s., Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou a Východoslovenskou energetikou, a.s. K perám a kľúčenkám, ktoré sme vyrobili ešte v roku 2012, pribudli ďalšie: plagát, nálepka, puzzle a tričká.

Pár orlov krikľavých vychoval 2 mláďatá myšiakov

Zaujímavý prípad v biológii orlov krikľavých bol zistený počas monitoringu populácie tohto druhu v rámci projektu LIFE Ochrana orla krikľavého na Slovensku v Chránenom vtáčom území Slovenský kras. Dlhodobo sledovaný pár orlov krikľavých vychoval v roku 2012 vo svojom orlom hniezde 2 mláďatá myšiakov hôrnych. V predošlých rokoch 2009, 2010, 2011 a následne v roku 2013 uvedený pár ako je zvyčajné odchoval jedno orlie mláďa. Je zaujímavé ako mohlo k uvedenému prípadu dôjsť. Odborníci predpokladajú, že orlie hniezdo na prelome marca a apríla obsadili myšiaky hôrne, ktoré zniesli do hniezda znášku. Po prílete orlov zo zimovísk na hniezdisko muselo dôjsť k situácii, že orly vytlačili zo svojho hniezda myšiaky a samica pravdepodobne zasadla na násadu myšiakov pričom už nezniesla vlastnú znášku. Po inkubácii vajec nastalo obdobie kŕmenia mláďat. Keďže zloženie potravy u orlov krikľavých a myšiakov hôrnych je veľmi podobné (hlavnú zložku toria hraboše poľné – Microtus arvalis), nebránilo to tomu aby orly úspešne mláďatá kŕmili a vychovali ich až do úspešného opustenia hniezda. Príroda prináša aj takéto zaujímavosti a prekvapenia. Podrobnosti o tomto prípade sú publikované v článku, ktorý je dostupný na webstránke degruyter http://www.degruyter.com/view/j/srj.2014.7.issue-1/srj-2013-0001/srj-2013-0001.xml?format=INT.

01  Rok 2012 - Orol kriklavy krmi jedno z dvoch mlat myÁiaka lesnāho na lokalite Drienovec02  Rok 2013 - Orol kriklavy uz opĄú ako zvyüajne vychovava svoje orlie mlada Drienovec03  Rok 2013 - Detail mlaúa orla na lokalite Drienovec  to istā hniezdo ako v roku 2012

MEDZILABORCE: Rusnáčik, mláďa orla krikľavého, je na svojej prvej ceste do Afriky

IMG 7133  pull Apom Medzilaborce 2014.06.30Tlačová správa - Bratislava, 9. október 2014

Medzilaborce 10. októbra (RPS) – Ochranná zóna okolo hniezda ohrozeného orla krikľavého pri Medzilaborciach pomohla pri úspešnom odchovaní ďalšieho mláďaťa. Ornitológovia mu dali meno Rusnáčik. Ako povedal Boris Maderič z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), orlíča im aktuálne robí veľkú radosť, pretože mladý cestovateľ už preletel aj cez Turecko.

Rusnáčik je príslušníkom najrozcestovanejšieho vtáčieho druhu. Orly krikľavé z hniezdiska do zimoviska a späť preletia aj viac ako 20.000 kilometrov. Mláďa sa vyliahlo pri Medzilaborciach a úspešne vyletelo vďaka ochrannej zóne okolo hniezda. „Práve preto sa mohli rodičia nerušene venovať potomkovi, pretože tieto vtáky sú na vyrušovanie veľmi citlivé. V  ochrannej zóne, ktorú vyhlásil Okresný úrad po vzájomnej dohode s lesníkmi, je obmedzená lesohospodárska činnosť,“ vysvetlil Maderič.

Čítať ďalej...

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

V nadväznosti na Medzinárodnú konferenciu o ochrane orla krikľavého, ktorá sa konala v dňoch 25.-27.septembra 2014 v Košickej Belej na Slovensku odvysielala RTVS dňa 1.10.2014 reportáž o aktivitách, ktoré prispievajú ochrane orla krikľavého. V reportáži hovoria aj účastníci konferencie pani Ulrike Garbe, manažérka nemeckého projektu LIFE Zlepšenie hniezdnych a potravných biotopov orla krikľavého, chrapkáča poľného a trsteniarika vodného v chrańenom vtáčom území“Schorfheide-Chorin" a pán Umberto Gallo-Orsi, ornitológ a odborník na prípravu medzinárodných akčných plánov.

KOŠICKÁ BELÁ: Záchrana orla krikľavého bude témou konferencie energetikov a ornitológov

APOM CONFERENCE Group Photo

Košická Belá 25. septembra 2014 – Orol krikľavý je najrozcestovanejším dravcom, ktorý medzi hniezdiskom a zimoviskom prekonáva aj viac ako 20.000 kilometrov ročne. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa stal ohrozeným druhom a ustupuje v celej Európe. Viac ako 50 ornitológov zo štrnástich krajín sa za účasti elektroenergetikov zo Slovenska preto stretne v obci Košická Belá. V dňoch 25. - 27. septembra sa v penzióne Lesanka uskutoční významná Medzinárodná konferencia o ochrane orla krikľavého. Jej hlavným poslaním je aktualizácia Európskeho akčného plánu pre tento druh.

Medzinárodná konferencia venovaná orlovi krikľavému sa na Slovensku uskutoční po prvýkrát. Je organizovaná v rámci projektu "Ochrana orla krikľavého na Slovensku", ktorý realizuje mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci so Skupinou VSE, Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom jej finančného nástroja pre životné prostredie – LIFE+ a Ministerstvom životného prostredia SR.

 

 

Čítať ďalej...

Ekovýchovné aktivity v blízkosti Chránených vtáčích území Nízke Tatry a Tatry

Projekt Ochrana orla krikľavého na Slovensku zahŕňa aj vzdelávacie a ekovýchovné aktivity pre základné a stredné školy. Prebiehajú na školách v blízkosti projektových území, aby sa podporil synergický efekt všetkých aktivít projektu zameraných na zvyšovania celkového povedomia verejnosti o spôsobe života tohto zaujímavého a vzácneho dravca. V blízkosti CHVÚ Nízke Tatry a CHVÚ Tatry bolo k 1.4.2014 v rámci projektu zrealizovaných 82 prednášok o orlovi krikľavom na 29 školách. Zúčastnilo sa ich 2250 žiakov.

Forma aj obsah prednášok sú diferencované podľa veku detí. Pre prvý stupeň ZŠ pozostáva prednáška z prispôsobenej powerpointovej prezentácie o základných biologických a ekologických nárokoch orla krikľavého a krátkej všeobecnej charakteristike dravcov regiónu a hlavných negatívnych faktoroch, ktoré vplývajú na populácie dravých vtákov. Toto rozprávanie je doplnené hravými a pohybovými aktivitami o orlovi krikľavom a ostatných dravcoch. Deti sa preletia a spoznajú typický spôsob letu šiestich druhov našich dravcov, skúsia si postaviť hniezdo, hľadajú vhodnú potravu pre orla a tiež si osobne vyskúšajú aká nebezpečná a náročná je pre vtáky migrácia na zimoviská a hniezdiská. Pripravené sú pre nich aj ukážky hlasov našich bežne rozšírených dravých vtákov a tiež zbierka ich pier. Špeciálne pre Školské kluby detí je pripravený program Hravý kútik zvedavých orlíčat, ktorý spája spoznávanie našich najbežnejších dravcov a orla krikľavého a hlavných nebezpečenstiev, ktoré na ne číhajú a doplnkové hravé aktivity.

 

Čítať ďalej...

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.