Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

LIFE pre orla krikľavého, LIFE pre životné prostredie

logo life 20 200Tlačová správa Bratislava, 29.05.2012

V týchto dňoch si pripomíname dvadsiate výročie prijatia dvoch dôležitých nástrojov pre ochranu biodiverzity a jej udržateľné využívanie v Európskej únii. Sú to smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (tzv. smernica o biotopoch) a LIFE – finančného nástroja Európskej únie pre životné prostredie. Kým smernica o biotopoch predstavuje právny rámec pre ochranu ohrozených druhov a biotopov a zakladá sústavu chránených území členských krajín EÚ - NATURA 2000, LIFE poskytuje finančné prostriedky pre projekty prispievajúce k implementácii, ale aj ďalšiemu rozvoju environmentálnej legislatívy a politiky Spoločenstva.

Oba vznikali v čase, keď svetové spoločenstvo pripravovalo komplexný Dohovor o biologickej diverzite, text ktorého bol prijatý 22. mája 1992, teda len deň potom ako bola schválená Smernica o biotopoch. Stali sa tak zároveň významným nástrojom prispievajúcim k ochrane biodiverzity na globálnej úrovni.

Pri tejto príležitosti sa v dňoch 30. a 31. mája 2012 uskutoční podujatie s názvom „LIFE pre orla krikľavého, LIFE pre životné prostredie“. Podujatie sa koná v rámci projektu „Ochrana orla krikľavého na Slovensku“, ktorý realizuje Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou, a.s. a  Východoslovenskou energetikou, a.s..

„Pri názve podujatia sme využili tak trochu slovnú hračku: „LIFE“ znamená v angličtine život. Preto názov podujatia implikuje nielen tú skutočnosť, že EÚ prostredníctvom svojho finančného nástroja prispieva k ochrane orla krikľavého, resp. k ochrane životného prostredia ako celku, ale zároveň symbolizuje, že prispieva k ich existencii ako takej“, vysvetľuje Zuzana Guziová z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

„V Medzilaborciach – v srdci Chráneného vtáčieho územia Laborecká vrchovina a pri chate Slaná voda, v katastrálnom území Oravská Polhora v Chránenom vtáčom území Horná Orava  budú za účasti predstaviteľov Štátnej ochrany prírody SR, miestnych úradov, úradov životného prostredia a všeobecne verejnosti odhalené informačné tabule o projekte. Súčasťou podujatia je aj seminár o ochrane životného prostredia v EÚ, ktorý sa uskutoční v Informačnom stredisku Štátnej ochrany prírody v Medzilaborciach dňa 30. mája 2012 a slávnostné zasadnutie Riadiaceho výboru projektu v Informačnom stredisku Štátnej ochrany prírody v Ústi nad Priehradou pri Námestove dňa 31. mája 2012“- dodáva Boris Maderič z tej istej mimovládnej organizácie.

- KONIEC -

Ďalšie informácie:

Zuzana Guziová, 0907 503 844

Boris Maderič, 0904 260 301

Príloha : Orol krikľavý - prezentacia

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.