Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Stretnutia

V dňoch 3.-11. 4. 2014 sme v rámci projektu LIFE09NAT/SK/000396 realizovali sériu siedmych stretnutí so subjektmi zainteresovanými na ochrane cieľového druhu projektu – orla krikľavéhov . Zúčastnili sa na nich zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, štátnej správy, SIŽP, Štátnych lesov SR, neštátnych vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskych a lesných pozemkov a poľovných združení.

Zúčastnené subjekty boli informované o vhodných spôsoboch obhospodarovania a starostlivosti o hniezdne a potravne biotopy orla krikľavého a o existujúcich (v Zákone o ochrane prírody a krajiny) resp. pripravovaných (v rámci návrhu Programu rozvoja vidieka) finančných nástrojoch pre ochranu druhu a jeho biotopov.

Prehľad stretnutí

Dátum Miesto stretnutia Súvisiace CHVÚ
3.4.2014 Ústie nad Priehradou Horna Orava
4.4.2014 Liptovský Hrádok Tatry + Nízke Tatry
7.4.2014 Rožňava Slovenský Kras
8.4.2014 Vyšný Klátov – Jahodná Volovské vrchy
9.4.2014 Trebišov Slanské vrchy
10.4.2014 Michalovce Vihorlatské vrchy
11.4.2014 Medzilaborce Laborecká vrchovina

dravce-sk-apomarina-stretnutia-1

dravce-sk-apomarina-stretnutia-2

Na každom stretnutí bolo odprezentovaných šesť prezentácií, z toho štyri univerzálne a dve špecifické – týkajúce sa situácie dotknutého chráneného vtáčieho územia. Prezentácie zo stretnutí sú k dispozícii na stiahnutie tu:

Prezentacie zo stretnutí o ochrane orla krilľavého a existujúcich kompenzačných opatreniach

1 LIFE Apom infostretnutia  projekt 2 LIFE Apom infostretnutia ochrana 3 LIFE co potrebuje Apom chvu horna orava
4 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu horna orava 5 LIFE co potrebuje Apom chvu tatry chvu nizke tatry 6 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu tatry chvu nizke tatry
7 LIFE co potrebuje Apom chvu slovensky kras 8 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu slovensky kras 9 LIFE co potrebuje Apom chvu volovske vrchy
10 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu volovske vrchy 11 LIFE co potrebuje Apom chvu slanske vrchy 12 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu slanske vrchy
13 LIFE co potrebuje Apom chvu vihorlatske vrchy 14 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu vihorlatske vrchy 15 LIFE co potrebuje Apom chvu laborecka vrchovina
16 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu laborecka vrchovina 17 LIFE Apom Zakon o OPaK  kompenzacie 18 LIFE SPP a PRV

Medzinárodná konferencia potvrdila negatívny trend populácie orla krikľavého

Snimka_obrazovky_2013-11-07_o_16.36.38Tlačová správa Bratislava 7. november 2013

V Rumunsku sa počas uplynulého víkendu uskutočnila Medzinárodná konferencia za účelom aktualizácie Európskeho akčného plánu pre orla krikľavého. V dňoch 31.10.-2.11. sa v hoteli Bâlea Cascadă v pohorí Făgăraș zišlo vyše 50 ornitológov zo šestnástich krajín vrátane odborníkov zo Slovenska.

Konferencia bola organizovaná v rámci projektu „Ochrana orla krikľavého v Rumunsku“, podporeného Európskou komisiou v rámci finančného nástroja LIFE+. Rovnomenný projekt LIFE „Ochrana orla krikľavého na Slovensku“ sa realizuje v súčasnosti aj u nás mimovládnou organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Východoslovenskou energetikou, a.s.

Čítať ďalej...

Európska komisia navštívila projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

Európska komisia navštívila projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku.V dňoch 24.-26.4.2013 pracovníčky Európskej komisie, pani Maja Mikosinska, technická administrátorka pre projekty LIFE na Slovensku a pani Päivi Rauma, finančná administrátorka pre projekty LIFE, navštívili projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku. Sprevádzal ich člen Externého monitorovacieho tímu pre projekty LIFE na Slovensku Mgr. Peter Bezák, PhD. z Ústavu krajinnej ekológie SAV. Cieľom návštevy bolo skontrolovať stav realizácie projektu, čerpanie rozpočtu a dokumentovanie výdavkov.

Čítať ďalej...

Zachráneného orla čakal jeho verný druh

Foto_1_Preberanie orla kriklaveho vo voliére Zachrannej stanice Zazriva, autor Miroslav LehockyTlačová správa Bratislava, 23.7.2012

Zaujímavý príbeh vernosti sa odohral v živote jedného páru orlov krikľavých v Chránenom vtáčom území Slovenský Kras.

Koncom mája bol v záhrade rodinného domu v obci Hrušov nájdený jedinec orla krikľavého (Aquila pomarina), ktorý nehybne ležal v tráve ale bol bez viditeľných znakov poranenia. Neďaleko bol iný – zdravý - orol, zrejme jeho druh. Nehybný jedinec bol prechodne umiestnený na Správe Národného parku Slovenský kras v Brzotíne a neskôr prevezený do Rehabilitačnej stanice v Zázrivej. Vďaka starostlivosti a dlhoročným skúsenostiam správcu stanice s rehabilitáciou dravcov aj iných živočíchov, orol v Zázrivej zosilnel a po troch týždňoch bol pripravený na opätovný návrat do prírody.

Čítať ďalej...

LIFE pre orla krikľavého, LIFE pre životné prostredie

logo life 20 200Tlačová správa Bratislava, 29.05.2012

V týchto dňoch si pripomíname dvadsiate výročie prijatia dvoch dôležitých nástrojov pre ochranu biodiverzity a jej udržateľné využívanie v Európskej únii. Sú to smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (tzv. smernica o biotopoch) a LIFE – finančného nástroja Európskej únie pre životné prostredie. Kým smernica o biotopoch predstavuje právny rámec pre ochranu ohrozených druhov a biotopov a zakladá sústavu chránených území členských krajín EÚ - NATURA 2000, LIFE poskytuje finančné prostriedky pre projekty prispievajúce k implementácii, ale aj ďalšiemu rozvoju environmentálnej legislatívy a politiky Spoločenstva.

Oba vznikali v čase, keď svetové spoločenstvo pripravovalo komplexný Dohovor o biologickej diverzite, text ktorého bol prijatý 22. mája 1992, teda len deň potom ako bola schválená Smernica o biotopoch. Stali sa tak zároveň významným nástrojom prispievajúcim k ochrane biodiverzity na globálnej úrovni.

Pri tejto príležitosti sa v dňoch 30. a 31. mája 2012 uskutoční podujatie s názvom „LIFE pre orla krikľavého, LIFE pre životné prostredie“. Podujatie sa koná v rámci projektu „Ochrana orla krikľavého na Slovensku“, ktorý realizuje Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou, a.s. a  Východoslovenskou energetikou, a.s..

„Pri názve podujatia sme využili tak trochu slovnú hračku: „LIFE“ znamená v angličtine život. Preto názov podujatia implikuje nielen tú skutočnosť, že EÚ prostredníctvom svojho finančného nástroja prispieva k ochrane orla krikľavého, resp. k ochrane životného prostredia ako celku, ale zároveň symbolizuje, že prispieva k ich existencii ako takej“, vysvetľuje Zuzana Guziová z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

„V Medzilaborciach – v srdci Chráneného vtáčieho územia Laborecká vrchovina a pri chate Slaná voda, v katastrálnom území Oravská Polhora v Chránenom vtáčom území Horná Orava  budú za účasti predstaviteľov Štátnej ochrany prírody SR, miestnych úradov, úradov životného prostredia a všeobecne verejnosti odhalené informačné tabule o projekte. Súčasťou podujatia je aj seminár o ochrane životného prostredia v EÚ, ktorý sa uskutoční v Informačnom stredisku Štátnej ochrany prírody v Medzilaborciach dňa 30. mája 2012 a slávnostné zasadnutie Riadiaceho výboru projektu v Informačnom stredisku Štátnej ochrany prírody v Ústi nad Priehradou pri Námestove dňa 31. mája 2012“- dodáva Boris Maderič z tej istej mimovládnej organizácie.

- KONIEC -

Ďalšie informácie:

Zuzana Guziová, 0907 503 844

Boris Maderič, 0904 260 301

Príloha : Orol krikľavý - prezentacia

Orly krikľavé prilietajú na Slovensko

Apomarina_boris maderic1Tlačová správa Bratislava, 19.04.2012

S príchodom aprílových dní prilietajú na svoje hniezdiská na Slovensku orly krikľavé, ktoré absolvovali tisíce kilometrov dlhú púť zo zimovísk v južnej Afrike. V tomto roku boli prvé jedince zaznamenané v období od 1.4. do 12.4. v Chránených vtáčích územiach Nízke Tatry, Slanské Vrchy, Volovské vrchy, Tatry, Horná Orava a Laborecká vrchovina. Z našich druhov dravcov práve orly krikľavé prekonávajú počas ťahu najväčšiu vzdialenosť. Satelitnou telemetriou bolo zistené, že počas jarnej a jesennej migrácie dokážu preletieť až 20 000 km!

Čítať ďalej...

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.