ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Aktivity projektu

Projekt obsahuje 28 aktivít. Vačšina z nich sa realizuje v ôsmych chránených vtáčích územiach (CHVÚ), ktoré sú zaradené do projektu.

Prípravné aktivity sú zamerané predovšetkým na vypracovanie odborných dokumentov pre ochranu orla krikľavého a realizáciu školení. Na základe podrobnej analýzy hniezdnych a potravných biotopov orla krikľavého bude vypracovaná Metodika pre manažment biotopov orla krikľavého s ohľadom na jeho ekologické nároky určená pre sektory lesníctva, poľnohospodárstva a ochrany prírody. Ďalej budú vypracované odborné dokumenty, ktoré budú podkladom pre zhotovenie programov starostlivosti o 8 CHVÚ zaradených do projektu a pre aktualizáciu Programu záchrany orla krikľavého. Projekt sa sústreďuje aj na vypracovanie a presadzovanie lesnícko-environmentálnej schémy, ktorá by zabezpečila primeranú ochranu hniezdnych biotopov druhu a presadzovanie agroenvironmentálnych schém, ktoré napomôžu ochrane potravných biotopov. Schémy by sa mali stať súčasťou nového Programu rozvoja vidieka na obdobie 2014-2020.

Priama ochrana hniezdnych biotopov sa zabezpečuje vyhlasovaním ochranných zón. Zlepšeniu úšpešnosti hniezdenia napomáha aj oprava a stabilizácia poškodených hniezd a inštalovanie umelých hniezd. Dodržiavanie podmienok ochrany v zónach sa pravidelne kontroluje.

Na nebezpečné stĺpy 22 kV elektrického vedenia, ktoré sa nachádzajú v potravných biotopoch orla krikľavého v CHVÚ Horná Orava a CHVÚ Laborecká vrchovina sa inštalujú špeciálne vyvinuté “ekochráničky”, ktoré chránia vtákov pri dosadaní na stĺpy pred zraneniami alebo dokonca zabitím elektrickým prúdom.

Rehabilitácia zranených alebo iným spôsobom handikepovaných jednincov sa zabezpečuje v Záchrannej stanici Zázrivá. Rehabilitované jedince, ktoré sú schopné návratu do voľnej prírody sa vypúšťajú v tom území, kde boli nájdené.

Vybrané vzorky biologického materiálu (tkanivá uhynutých jedincov, pierka a pod.) sa budú analyzovať za účelom stanovenia obsahu pesticídov. Poznatky z tejto aktivity budú využité pri príprave vyššie spomenutých odborných dokumentov, ktoré budú v budúcnosti využívané pre ochranu druhu.

Projekt zahŕňa aj niekoľko aktivít cielených na zvyšovanie povedomia verejnosti o dôvodoch a možnostiach ochrany orla krikľavého, medzi iným, stretnutia s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, prípravu filmu o orlovi krikľavom a prezentácie pre školy.

Efektívnosť realizácie projektových aktivít sa vyhodnocuje prostredníctvom intenzívneho populačného monitoringu hniezdnych párov orla krikľavého. Do monitoringu je zaradených 140 – 160 hniezdnych párov v projektovom území, ktoré predstavujú približne 20% národnej populácie orla krikľavého. 

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.