nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring hniezdnej populácie orliaka morského na Podunajsku

Orliak morsky Jozef ChavkoCieľom projektu je zabezpečiť dôsledný monitoring a kontrolu celého procesu hniezdenia nášho najväčšieho hniezdiaceho dravca na Podunajskej nížine.

Hlavný riešiteľ: Zsolt Riflik

Spolupracovník: Jozef Chavko

Miesto realizácie projektu: Podunajská nížina

Trvanie projektu: február - jún 2019

Prečo sa projekt realizuje: úspešnosť hniezdenia orliaka morského do veľkej miery súvisí s vplyvom využívania krajiny v bezprostrednej blízkosti hniezdiska. Z negatívnych faktorov, ktoré vplývajú na hniezdenie, je to napr. lesohospodárska činnosť, činnosti súvisiace s výkonom práva poľovníctva, rekreačná činnosť v okolí hniezda a pod. Monitoringom hniezdnej populácie, najmä kontrolou hniezdisk, je možné pozitívne ovplyvniť výsledok hniezdenia a taktiež kontrolovať jeho priebeh. V roku 2017 a 2018 som monitoroval 7 resp. 9 hniezdnych lokalít orliaka morského. Na tento monitoring nadväzuje tento projekt.

Aktivity a výstupy:

Prostredníctvom piatich kontrol na 1 hniezdo zistiť hniezdnu produktivitu. Prvá kontrola – koniec januára/začiatok februára - zistenie prítomnosti páru na hniezdisku, druhá + tretia kontrola – marec, inkubácia na znáške, štvrtá kontrola – začiatok apríla, v čase vyliahnutých mláďat, piata kontrola - potvrdenie úspešného vyletenia z hniezd.
Výstupom bude aj článok v časopise Dravce a sovy a dve prednášky pre verejnosť.

 


Priebežné výsledky


Prebieha kontrola obsadenia teritórii a hniezdenia orliakov morských.

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku