Monitoring a ochrana plamienky a kuvika na západnom Slovensku
Mláďatá plamienky driemavej (foto: K. Bacsa)

Monitoring a ochrana plamienky a kuvika na západnom Slovensku

Cieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností pre cieľové druhy a rozšírenie poznatkov o ich súčasnom rozšírení, biotopových preferenciách, hniezdení a migrácii v regióne západného Slovenska.

Hlavný riešiteľ: Kristián Bacsa
Miesto realizácie projektu: západné Slovensko, hlavne okresy Dunajská Streda, Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Galanta, Piešťany
Trvanie projektu: február – október 2024
Opis projektu: Kuvik a plamienka boli v minulosti bežne rozšírenými druhmi kultúrnej krajiny. Početnosť ich populácie však na Slovensku desaťročia klesá. Je to spôsobené najmä zmenou využívania poľnohospodárskej krajiny spojenej s nadmerným využívaním insekticídov na ochranu plodín, upustenia od extenzívnej pastvy hospodárskych zvierat, stratou hniezdnych možností. Negatívny dopad na početnosť plamienok a kuvikov malo rozšírenie kuny skalnej, ktorá vyhľadáva ľudské obydlia, farmy a pod. a je významným predátorom synatropných živočíchov. Na tomto negatívnom trende sa tiež podieľa izolovanosť jednotlivých populácií a obmedzené bezpečné úkrytové a hniezdne možnosti. Pre dosiahnutie stanovených cieľov sa plánuje vykonať v záujmovom území monitoring (vizuálny, akustický), odchyt do ornitologických sietí, kontrola známych a potenciálnych hniezdísk a inštalácia nových hniezdnych búdok.
Aktivity a výstupy:
1. Monitoring obsadenosti lokalít.
2. Zisťovanie hniezdnej úspešnosti.
2. Osadenie nových búdok.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu