Kvantitatívne hodnotenie využívania prvkov biologickej ochrany
Dravce na T-éčkach striehnu na korisť (foto: R. Galáš)

Kvantitatívne hodnotenie využívania prvkov biologickej ochrany

Cieľom projektu je v priebehu sledovaného obdobia zaznamenať sezónne využívanie každého zo 108 inštalovaných T-éčiek.

Hlavný riešiteľ: Filip Tulis
Miesto realizácie projektu: katastrálne územie obcí Horné Lovčice a Blatné
Trvanie projektu: február – september 2024
Opis projektu: Na 108 T-éčiek inštalovaných na dvoch porastoch lucerny siatej (k.ú. Horné Lovčice a Blatné) budú vo februári 2024 inštalované upravené počítadlá zaznamenávajúce počet obsadení každého T-éčka. Tie budú na oboch lokalitách inštalované v nasledujúcej konfigurácii: Biologická ochrana (BO)1 = plocha 6 ha ošetrených 5 T-éčkami na 1 ha, BO2 = 6 ha ošetrených 8 T-éčkami na 1 ha, BO0 = ha neošetrených T-éčkami (kontrolná plocha). T-éčka budú kontrolované 4 krát (marec, máj, októbera mimo projektu v decembri) v roku, kedy budú odpočítané hodnoty a počítadlá budú vynulované. V priebehu týchto kontrol budú realizované aktivity zamerané na stav hraboša poľného na plochách (BO1, BO2, BO0) ako odchyt do živolovných pascí (sledovanie abundancie), snímkovanie plôch pomocou dronu s multispektrálnou kamerou (sledovanie priestorového usporiadania škôd). Tieto aktivity sú financované aj z iných zdrojov.
Aktivity a výstupy:
1. Inštalácia 108 T-éčiek a upravených počítadiel na dvoch porastoch lucerny siatej.
2. Kontrola T-éčiek zameraná na odčítanie zaznamenaných hodnôt z počítadiel.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu