nase sk dravce2

nase sk sovy2

Hľadáme zimoviská myšiarok ušatých

Cieľom projektu je získať informácie o čo najväčšom počte zimovísk a zároveň propagovať aktivity Ochrany dravcov na Slovensku.

Hlavný riešiteľ: Zuzana Guziová

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenska

Trvanie projektu: február – marec 2023

Prečo sa projekt realizuje: Počet zimujúcich myšiarok ušatých sa medzi sezónne mení, preto je potrebné údaje každoročne aktualizovať. Niektoré zimoviská zanikajú aj v dôsledku „revitalizácie“ verejných priestranstiev. Taktiež sú stromy, na ktorých myšiarky zimujú, odstraňované z dôvodu udržiavania čistoty prostredia, pretože mnohým ľuďom prekážajú vývržky. Prostredníctvom Súťaže s myšiarkami robíme osvetu medzi ľuďmi o význame myšiarok. Prinášame im informácie z ich života, prostredníctvom ktorých spoznávajú tento „známy-neznámy“ druh.

Aktivity a výstupy

1. realizácia Súťaže s myšiarkami

2. spracovanie údajov o zimujúcich myšiarkách ušatých do online mapy zimovísk

Výsledky

Údaje o zimovaní myšiarok ušatých a lokalizácii zimovísk boli zbierané prostredníctvom ôsmeho ročníka Súťaže s myšiarkami a monitoringu realizovaného členmi Ochrany dravcov na Slovensku. Údaje z východného Slovenska do celkového sumáru poskytli členovia SOS/BirdLife Slovensko.

Vďaka Súťaži s myšiarkami sme zozbierali informácie o myšiarkách zo 46 zimovísk, na ktorých zimovalo 594 jedincov. Po doplnení údajov od členov SOS/BirdLife Slovensku evidujeme v období od začiatku decembra 2022 do konca februára 2023 celkovo 106 zimovísk a 1328 zimujúcich myšiarok. Pri porovnaní s predchádzajúcou sezónou sme zaznamenali nižší priemerný počet myšiarok na zimovisku (12,52), v sezóne 2021/2022 to bolo 13,27 jedincov. Zimoviská s najvyšším počtom zimujúcich myšiarok sa nachádzali v Trebišove (107), na západe Slovenska potom v Golianove (36) a Močenku (35). Doplnená online mapa zimovísk zo Súťaže s myšiarkami je verejne dostupná na webe: www.dravce.sk/mysiarky.

V Súťaži s myšiarkami sme odmenili troch výhercov poukážkami na nákup do internetového obchodu sashe.sk, čím sme zároveň chceli podporiť šikovných domácich remeselníkov. Všetkým mapovateľom ďakujeme za poskytnuté údaje, ktorými prispeli k poznaniu a ochrane zimovísk myšiarok ušatých.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.