nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring a hniezdna ochrana orla kráľovského, orla skalného a orliaka morského v širšom okolí Piešťan

Cieľom projektu je zistenie aktuálneho stavu veľkosti populácie vybraných druhov a praktická ochrana už známych hniezdísk a lovísk z predchádzajúcich rokov.

 

Hlavný riešiteľ: Richard Galáš

Miesto realizácie projektu: Považský Inovec a širšie okolie Piešťan

Trvanie projektu: február – október 2023

Prečo sa projekt realizuje: Úspešnosť hniezdenia orlov do veľkej miery súvisí s vplyvom využívania krajiny v bezprostrednej blízkosti hniezdiska. Z negatívnych faktorov, ktoré vplývajú na hniezdenie, je to napr. lesohospodárska činnosť, činnosti súvisiace s výkonom práva poľovníctva, poľné práce, rekreačná činnosť v okolí hniezda a pod. Monitoringom hniezdnej populácie, najmä kontrolou hniezdísk, je možné pozitívne ovplyvniť výsledok hniezdenia a taktiež kontrolovať jeho priebeh.

Aktivity a výstupy

1. dohľadanie hniezdnych párov vybraných druhov: orol skalný, orol kráľovský a orliak morský

2. kontrola produktivity, sledovanie a zabezpečenie úspešnosti hniezdení dohľadaných párov

3. v odôvodnených prípadoch spolupráca so štátnymi úradmi pri vyhlásení ochranných zón v okolí hniezd

Výsledky

V rámci projektu sa podarilo skontrolovať 11 známych hniezdísk cieľových druhov. 2 páry orla skalného v Považskom Inovci tento rok nezahniezdili. Vtáky obsadzovali lokality, od skorej jari dostavovali hniezda, čo sa nám podarilo zdokumentovať, no nakoniec ani nezniesli násadu. 
Orliaky morské na známom hniezdisku zahniezdili už vo februári, v minuloročnom hniezde, no na rozdiel od roku 2022, keď úspešne vyviedli tri mláďatá, vyviedli  v roku 2023 iba jedno mláďa. Nehniezdenie orlov skalných a malú produktivitu orliakov morských pripisujeme nepriazni počasia začiatkom jari.
Orly kráľovské obsadili všetky známe lokality, no iba v dvoch prípadoch hniezdili v minuloročných hniezdach. V siedmich prípadoch sme museli dohľadať nové hniezda. Zaujímavé bolo správanie sa páru orlov kráľovských v Považskom Inovci, ktorý si začal stavať nové hniezdo, no po čase, z dôvodu ťažby na lokalite, sa presunuli na staré hniezdo z minulého roku, ktoré začali opravovať. Po našej intervencii a zastavení ťažby sa však opätovne vrátili na nové rozostavané hniezdo a nakoniec v ňom úspešne odchovali jedno mláďa.

V rámci projektu boli iniciované vyhlásenia 2 ochranných zón v okolí hniezd a 2x bola usmernená ťažba. Hniezda sa podarilo ochrániť pomocou osobných kontaktov s miestnymi lesníkmi, poľnohospodármi a poľovníkmi. Aj vďaka projektu sa v tomto roku podarilo orlom kráľovským vyviesť:

3 x 1; 2 x 2; 3 x 3 mláďat z toho 7 mláďat  bolo okrúžkovaných.

Dôvod jediného neúspešného hniezdenia pripisujeme nadmernému rušeniu orlov zo strany človeka. Pár sa na tejto konkrétnej lokalite pokúsil hniezdiť už druhú sezónu.

Pár orlov kráľovských pred hniezdnou sezónou.

Pár orlov kráľovských na začiatku hniezdnej sezóny.

Hniezdo orlov kráľovských.

Hniezdo orlov kráľovských, v blízkosti ktorého prebiehala ťažba. Vďaka spolupráci s lesníkmi bola oddialená.

Hniezdo orliakov morských v Považskom Inovci.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.