Výskum gildy lesných sov (Strix aluco, S. uralensis, A. funereus, G. passerinum) v strednej a západnej časti Strážovských vrchov

gpas mcp2021Cieľom projektu je systematicky zmapovať vybrané oblasti pohoria Strážovské vrchy s cieľom skúmať ekologické väzby a vzájomné vzťahy tzv. gildy lesných sov, tvorenej u nás 4 druhmi sov: kuvičkom vrabčím, pôtikom kapcavým, sovou obyčajnou a sovou dlhochvostou.

Hlavný riešiteľ: Samuel Pačenovský


Miesto realizácie projektu: stredná a západná časť Strážovských vrchov

Trvanie projektu: 1.február – 30. september 2021

Prečo sa projekt realizuje:

Projekt je zameraný na monitoring lesných druhov sov. Hoci rozšírenie týchto druhov  je u nás pomerne známe, ich vzájomné vzťahy sú málo preskúmané, ich ekologické väzby sa často výrazne prekrývajú a našim cieľom je hľadať špecifiká charakterizujúce najmä biotopové preferencie jednotlivých druhov v závislosti na meniacich sa podmienkach v závislosti od nadmorskej výšky, veku a skladby porastu, medzidruhových interakcií, potravných väzieb a kompetičných prejavov. Naliehavosť riešenia týchto otázok je daná aj zhoršujúcim sa stavom prirodzených biotopov týchto druhov, narastajúcim antropickým tlakom na prírodné prostredie a snahou tlmiť negatívne dopady antropických aktivít aj na tieto druhy.

Aktivity a výstupy:

1. Monitoring teritórií 4 druhov sov (S.aluco, S. uralensis, A. funereus, G. passerinum).

2. Získanie poznatkov o rozložení teritórií a priestorových väzbách vybraných druhov sov.

Výsledky:

Počas realizácie projektu bol na ploche 120 km2 zmapovaný výskyt 4 druhov lesných sov. Monitoring prebiehal  v strednej časti Strážovských vrchov, najmä v okolí obcí Mojtín - Košecké Rovné - Zliechov, v stredozápadnej časti Strážovských vrchov. V r. 2021 bolo v danej oblasti zistených 31 teritórií 4 druhov sov: 11 teritórií kuvičkov vrabčích, 5 teritórií sov dlhochvostých, 13 teritórií (z toho 6 samíc) sov obyčajných a 2 teritóriá pôtikov kapcavých.

Gabrisske vrchy

Pohľad z lokality Gábrišské vrchy

 

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd