nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring dravcov a sov na strednom a západnom Slovensku

salu mcp2021Cieľom projektu je zlepšenie poznatkov o dravcoch a sovách, o ich distribúcii, denzite, populačnej dynamike a potravnej ekológii za účelom ich ochrany a ochrany ich biotopov.

Hlavný riešiteľ: Karol Šotnár

Miesto realizácie projektu: oblasť stredného a západného Slovenska

Trvanie projektu: 1.február – 30. október 2021

Prečo sa projekt realizuje:

Aby sme účinne chránili ohrozené druhy dravcov a sov, musíme najprv získať základné poznatky o ich distribúcii, denzite, populačnej dynamike či potravnej ekológii. Preto v rámci projektu budú realizované aktivity, prostredníctvom ktorých budeme zbierať tieto údaje. V prípade zistenia, že hniezdo je ohrozené ťažbou, v spolupráci so Štátnou ochranou prírody spracujeme návrh na oddialenie ťažby alebo vyhlásenie ochrannej zóny v okolí hniezda.

V rámci mapovania lesných druhov sov sa zameriame na málo poznané oblasti, hlavne v strednej, východnej a severovýchodnej časti Strážovských vrchov a na hornom Ponitrí.

Aktivity a výstupy:

1. Monitoring hniezdnych párov dravcov a sov u vybraných druhov: A. chrysaetos, A. pomarina, S. uralensis, S. aluco, G. passerinum, O.scops.

2. Kontrola produktivity, sledovanie a zabezpečovanie úspešnosti hniezdení dravcov a sov.

3. Publikovanie popularizačných článkov tematicky zameraných na dravce a sovy.

Výsledky:

Vďaka realizovaným projektovým aktivitám sme získali nové poznatky o dravcoch a sovách a o ich distribúcii, denzite, populačnej dynamike a potravnej ekológii. Na 3 lokalitách sme v spolupráci s príslušnou lesnou správou oddialili ťažbu v blízkosti hniezd dravcov a sov, aby nebol narušený priebeh hniezdenia. V Strážovských vrchoch a na hornom Ponitrí sme realizovali rozsiahly monitoring lesných druhov sov na ploche cca 1100 km2. 

Zaujímavosti z tohtoročnej hniezdnej sezóny sa dočítate v nasledovných článkoch:

Sova dlhochovostá (Strix uralensis) na hornom Ponitrí v roku 2021

Stromové hniezdo výra skalného (Bubo bubo) na Podunajsku

Prievidzke výriky

Keď mláďatá orlov skalných z hniezd vyletujú

Mláďatá sovy dlhochvostej v búdke

Mláďatá sovy dlhochvostej v búdke

Samica sovy dlhochvostej

Samica sovy dlhochvostej

Súrodenci sovy dlhochvostej

Súrodenci sovy dlhochvostej

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.