Monitoring dravcov a sov na strednom a západnom Slovensku

salu mcp2021Cieľom projektu je zlepšenie poznatkov o dravcoch a sovách, o ich distribúcii, denzite, populačnej dynamike a potravnej ekológii za účelom ich ochrany a ochrany ich biotopov.

Hlavný riešiteľ: Karol Šotnár

Miesto realizácie projektu: oblasť stredného a západného Slovenska

Trvanie projektu: 1.február – 30. október 2021

Prečo sa projekt realizuje:

Aby sme účinne chránili ohrozené druhy dravcov a sov, musíme najprv získať základné poznatky o ich distribúcii, denzite, populačnej dynamike či potravnej ekológii. Preto v rámci projektu budú realizované aktivity, prostredníctvom ktorých budeme zbierať tieto údaje. V prípade zistenia, že hniezdo je ohrozené ťažbou, v spolupráci so Štátnou ochranou prírody spracujeme návrh na oddialenie ťažby alebo vyhlásenie ochrannej zóny v okolí hniezda.

V rámci mapovania lesných druhov sov sa zameriame na málo poznané oblasti, hlavne v strednej, východnej a severovýchodnej časti Strážovských vrchov a na hornom Ponitrí.

Aktivity a výstupy:

1. Monitoring hniezdnych párov dravcov a sov u vybraných druhov: A. chrysaetos, A. pomarina, S. uralensis, S. aluco, G. passerinum, O.scops.

2. Kontrola produktivity, sledovanie a zabezpečovanie úspešnosti hniezdení dravcov a sov.

3. Publikovanie popularizačných článkov tematicky zameraných na dravce a sovy.

Výsledky:

Vďaka realizovaným projektovým aktivitám sme získali nové poznatky o dravcoch a sovách a o ich distribúcii, denzite, populačnej dynamike a potravnej ekológii. Na 3 lokalitách sme v spolupráci s príslušnou lesnou správou oddialili ťažbu v blízkosti hniezd dravcov a sov, aby nebol narušený priebeh hniezdenia. V Strážovských vrchoch a na hornom Ponitrí sme realizovali rozsiahly monitoring lesných druhov sov na ploche cca 1100 km2. 

Zaujímavosti z tohtoročnej hniezdnej sezóny sa dočítate v nasledovných článkoch:

Sova dlhochovostá (Strix uralensis) na hornom Ponitrí v roku 2021

Stromové hniezdo výra skalného (Bubo bubo) na Podunajsku

Prievidzke výriky

Keď mláďatá orlov skalných z hniezd vyletujú

Mláďatá sovy dlhochvostej v búdke

Mláďatá sovy dlhochvostej v búdke

Samica sovy dlhochvostej

Samica sovy dlhochvostej

Súrodenci sovy dlhochvostej

Súrodenci sovy dlhochvostej

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd