Podpora (polo)dutinových hniezdičov v CHVÚ Sysľovské polia

ftin2 mcp2021Cieľom projektu je zvýšený stav hniezdnej populácie vybraných cieľových druhov z radu sokoly, sovy a spevavce prostredníctvom zvýšenej hniezdnej ponuky.

Hlavný riešiteľ: Roman Slobodník

Miesto realizácie projektu: CHVÚ Sysľovské polia

Trvanie projektu: 1.február – 31.júl 2021

Prečo sa projekt realizuje:

CHVÚ Sysľovské polia patria medzi dlhodobo sledované lokality, ktoré z hľadiska výskytu (nie len) dravcov hrajú významnú úlohu. Okrem dravcov sa tu vyskytujú krkavcovité druhy vtákov, ktoré majú v ekosystéme nezastupiteľnú funkciu. Okrem strák (Pica pica) a vrán (Corvus cornix), ktoré sa v CHVÚ vyskytujú dlhodobo, patria medzi vzácne hniezdiče aj kavky (Coloeus monedula) a sporadicky resp. nepravidelne havrany (Corvus frugilegus). Práve výskyt resp. početnosť týchto druhov je v úzkej korelácii s výskytom a hniezdením sokola červenonohého (Falco verspertinus), pre ktorého je CHVÚ Sysľovské polia poslednou známou a zároveň pravidelnou hniezdnou lokalitou na Slovensku.

Na konci projektu očakávame zvýšený stav hniezdnej populácie vybraných cieľových druhov z radu sokoly, sovy, spevavce prostredníctvom zvýšenej hniezdnej ponuky. Predpokladáme, že zvýšená populácia kaviek môže do lokality prinavrátiť aj havrany, ktorých rekolonizácia územia (v CHVÚ hniezdili pred viac ako 10 rokmi), by znamenala trvalú udržateľnosť pre sokola červenonohého v podobe pravidelnej hniezdnej ponuky. Nebola by tak závislosť na ľudskom faktore - inštalácii búdok.

Aktivity a výstupy:

1. Výroba a inštalácia 15 búdok ( pre kavky) a 15 polobúdok (pre sokoly a myšiarky) v kľúčových vetrolamoch s historickým resp. potenciálnym výskytom pre cieľové druhy.

2. Kontrola obsadenosti inštalovaných búdok.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd