Featured

Monitoring haje červenej, haje tmavej, orla kráľovského a orliaka morského v oblasti Záhoria

haja cervena Vojto Szucs Cieľom projektu je monitoring druhov haje červenej, haje tmavej, orla kráľovského a orliaka morského v oblasti Záhoria do úrovne D16 (nález hniezda s mláďatami - v prípade ak je to možné) a monitoring negatívnych faktorov na hniezdnych lokalitách v zmysle dostupných metodík RPS pre mapovanie druhov.

 

 

Hlavný riešiteľ: Ján Svetlík

Miesto realizácie projektu: oblasť Záhoria do úrovne D16

Trvanie projektu: 1.1.2017 – 15.11.2017

Aktivity projektu:
1. Monitoring druhov haje červenej, haje tmavej, orla kráľovského a orliaka morského v oblasti Záhoria do úrovne D16 a monitoring negatívnych faktorov na hniezdnych lokalitách v zmysle dostupných metodík RPS pre mapovanie druhov.
2. Lokalizácia hniezd pomocou GPS prístroja.
3. Vykonanie min. 2-4 terénnych kontrôl hniezdnych lokalít uvedených druhov.
4. Koordinácia medzinárodného zimného sčítania haje červenej v dňoch 07. – 08.01.2017 (komunikácia s riešiteľmi v dostatočnom predstihu pred termínom sčítania, naplánovanie pozorovacích stanovíšť v závislosti na polohu aktuálnych nocovísk, spolupráca s riešiteľmi v Rakúsku a Českej republike, spracovanie výsledkov).
5. Zapisovanie terénnych dát do databázy Aves-Symfony.
6. Poskytnutie získaných dát vrátane fotodokumentácie pre účely spracovania súhrnných správ pracovných skupín z monitoringu jednotlivých druhov do časopisu Dravce a Sovy.
7. Vykonávanie fotodokumentácie z terénnych kontrol hniezdnych lokalít (biotop, hniezdny strom, hniezdo, mláďatá) a faktorov ohrozenia.

Foto: haja červená, Vojto Szücs


Výsledky projektu


V januári prebehlo zimné sčítanie hají v oblasti Záhoria, pozorovali sme 25 jedincov. Ďalšie dve haje tu nocovali – zistilo sa to vďaka vysielačkám, ktoré dostali ako mláďatká v roku 2016 v Rakúsku a v Českej republike. Viac informácií o sčítaní nájdete tu a tu.


Na mapovanie vybraných druhov dravcov som použil metódu priameho vyhľadávania hniezd. V hniezdnej dobe som kontroloval všetky mne známe aktívne aj neaktívne hniezda druhov Milvus milvus, Milvus migrans, Aquila heliaca a Haliaeetus albicilla v oblasti Záhoria. Nové perspektívne lokality daných druhov som kontroloval s využitím mojej vlastnej databázy hniezd Záhoria z rokov 2010 -20­16 (momentálne 721 hniezd). Tam, kde mi údaje chýbali, respektíve boli už staršieho dáta, som v zimných a skorých jarných mesiacov roku 2017 opätovne kontroloval porasty a dohľadával novovzniknuté hniezda. Všetky tieto údaje mi potom v hniezdnej sezóne uľahčili prácu pri dohľadávaní nových hniezdiacich párov, najmä hají červených. Spolu som v roku 2017 uskutočnil počas sezóny 43 terénnych kontrol.

Súhrnné výsledky hniezdenia v roku 2017:

Haliaeetus albicilla  
počet hniezdiacich párov  3
neúspešné hniezdenie  2
úspešné hniezdenie  1

počet vyletených mláďat

 

 2
 Aquila heliaca  
 počet hniezdiacich párov  2
 neúspešné hniezdenie  1
 úspešné hniezdenie  1

 počet vyletených mláďat

 

 3
 Milvus milvus  
 počet hniezdiacich párov  9
 neúspešné hniezdenie  3
 úspešné hniezdenie  6

 počet vyletených mláďat

 

 17
 Milvus migrans  
 počet hniezdiacich párov  2
 neúspešné hniezdenie  0
 úspešné hniezdenie  2
 počet vyletených mláďat  4

 

Zostrih záberov z hniezdenia orliaka morského (Haliaeetus albicilla) na západnom Slovensku:

 

Zostrih záberov z hniezdenia haje červenej (Milvus milvus) na západnom Slovensku:

 

Foto: Ján Svetlík

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd