Je sokol myšiar verný svojmu rodisku (III)

mcp2017 05 sokol mysiar Jozef ChavkoCieľom projektu je počas monitoringu hniezd sokola myšiara zistiť pôvod hniezdiacich jedincov, s dôrazom na otázku, do akej miery sú do hniezdenia zapojené mláďatá z minulých rokov, okrúžkované v tejto oblasti.

Hlavný riešiteľ: Roman Slobodník

Miesto realizácie projektu: Horná Nitra

Prečo sa projekt realizuje:

Sokol myšiar patrí medzi všeobecne známe druhy k sklonom k synantropizácii, resp. antropotolerancii. V posledných rokoch (aj zásluhou MČP RPS) mu bola na Hornej Nitre venovaná zvýšená pozornosť v podobe zlepšenia resp. vytvárania nových hniezdnych možností (výroba a inštalácia hniezdnych polobúdok) a následne aj prostredníctvom výskumu hniezdnej populácie (hniezdna biológia - počet vajec, mlaďat, priestorová aktivita - telemetria mláďat a adultnej samice a v neposlednom rade fenológia hniezdenia). V roku 2013 boli vyrobené farebné krúžky v zmysle značenia EURING (viac http://www.cr-birding.org/node/1307), ktorých bolo doposiaľ viac ako 300 kusov použitých na mláďatá. Z tohoto počtu bolo doposiaľ získaných viac ako 10 hlásení svedčiacich o disperzii mláďat v sledovanej oblasti od júla po september (najmä oblasť Hornej Nitry, ale aj Považia a jedno mláďa bolo kontrolované v Českej republike.

Napriek všeobecnému rozšíreniu druhu (dokázané hniezdenie v 86% kvadrátoch Slovenska) a pomerne veľkej populácii (4000 - 6000 hniezdnych párov, Darolová & Kropil, 2002), o filopatrii sokola myšiara existuje len veľmi málo exaktných údajov (Riegert, 2006). Paradoxne dôvodom je práve jeho pomerne vysoká početnosť, resp. jeho "obyčajnosť", vďaka ktorej sa dostal na okraj ornitologického záujmu. Následkom je absencia poznatkov v oblasti hniezdnej biológie a filopatrie pri porovnaní s oveľa ohrozenejšími druhmi (napr. Falco cherrug, F. peregrinus), ktoré sú monitorované pomocou modernej techniky (fotopasce, kamery), zásluhou ktorých je možná identifikácia konkrétnych adultných jedincov.

Ciele:

Cieľom projektu je identifikovať hniezdnu populáciu sokola myšiara v sledovanom území so zameraním na jedince, ktoré boli v predchádzajúcom období označené (najmä farebným krúžkom). Následne tak určiť, či sa do reprodukcie (sexuálne) resp. hniezdneho procesu (ako helperi) zapájajú mláďatá z predchádzajúcich rokov. Okrem toho budú aj v tejto hniezdnej sezóne zbierané dáta z hniezdnej biológie a fenológie druhu (načasovanie hniezdenia).

Aktivity a výstupy:

1. zistenie filopatrie - sledovanie a prípadná identifikácia adultných jedincov na hniezdisku (hniezde) pomocou prípadného odčítania farebných krúžkov.

2. krúžkovanie mláďat v polobúdkach (hliníkový krúžok na ľavej nohe, farebný plastový na pravej nohe)

3. zber biologických dát z jednotlivých hniezd v zmysle Országhová & Blazníková (1998):

a. primárna produktivita - počet vajec v kompletnej znáške,

b. sekundárna produktivita - počet vyliahnutých mláďat,

c. terciárna produktivita - počet vyletených mláďat

Ako sa bude aktivita realizovať?

1. Zistenie filopatrie - každé hniezdo bude sledované do času, kedy bude možné skonštatovať prítomnosť resp. absenciu jedincov s farebným krúžkom.

2. Krúžkovanie mláďat - mláďatá budú značené medzi 10tym - 20 dňom od vyliahnutia, kedy noha je už dostatočne vyvinutá na umiestnenie tak hliníkového ako aj plastového krúžku.

3. Zber dát - kontinuálne návštevy počas hniezdenia. Na identifikáciu primárnej produkcie sa vyčlení 1 deň v prvej polovici mája, sekundárna produkcia bude sledovaná na prelome mája a júna a terciárna počas vyletovania mláďat podľa potreby (predpoklad od poslednej dekády júna do druhej dekády júla pri neskorších, resp. náhradných hniezdeniach).

Kde sa bude aktivita realizovať?

Oblasť hniezdnych polobúdok, okres Prievidza, Hornonitrianska kotlina (30 ks)

Kto bude aktivitu realizovať?

1. Zistenie filopatrie - zodpovední: R. Slobodník, D. Kaplán a V. Slobodník

2. Krúžkovanie mláďat - V. Slobodník a R. Slobodník

3. Zber dát - R. Slobodník, D. Kaplán a V. Slobodník

Okrem kontroly 30 hniezd bude výstupom projektu viac ako 80 riadkov v databáze a možný článok do Slovak Raptor Journal so zhodnotením doterajších poznatkov.

 


Výsledky projektu


Výskum hniezdnej populácie bol založený na:
1. zistení filopatrie - sledovanie a prípadná identifikácia adultných jedincov na hniezdisku (hniezde) pomocou prípadného odčítania farebných krúžkov.
Na cieľových hniezdiskách nebol identifikovaný ani jeden jedinec s farebným krúžkom. Veľmi cenným dokladom o pohybe (usadení sa) je prípad odčítania adultného samca, ktorý bol krúžkovaný ako mláďa na hniezde v roku 2014 v katastri obce Koš (okr. PD) a odčítaný v katastri mesta Levice (okr. LV) vo vzdialenosti 57 km (1074 dní od dátumu krúžkovania). Okrem toho filopatria bola potvrdená aj u tzv. doplnkového hniezda, kedy na hniezde v Handlovej bola odčítaná adultná samica, ktorá bola v inej časti mesta krúžkovaná ako mláďa na hniezde v roku 2015 (711 dní od dátumu krúžkovania).


2. krúžkovaní mláďat v polobúdkach (hliníkový krúžok na ľavej nohe, farebný plastový na pravej nohe)
Spolu bolo prostredníctvom MČP okrúžkovaných 137 mláďat (1 x 3 mláďatá, 2 x 4 mláďatá, 12 x 5 mláďat a 11 x 6 mláďat). Krúžkovanie prebiehalo od 19.5. 2017 do 30.6. 2017. Spolu na 26 hniezdach bolo označených 137 mláďat. Okrem polobúdkovej populácie bolo 5 mláďat okrúžkovaných aj na balkóne v Prievidzi, ďalšie 3 na balkóne v Handlovej a 4 mláďatá boli okrúžkované v búdke na smreku v katastri mesta Nováky (časť Laskár). Na Hornej Nitre tak bolo tento rok spolu okrúžkovaných 149 mláďat.


3. zbere biologických dát z jednotlivých hniezd v zmysle Országhová & Blazníková (1998), pričom sa sledovala:
a. primárna produkcia - počet vajec v kompletnej znáške:
V 28 prípadoch (z 28) bola identifikovaná kompletná prvá násada. Spolu bolo znesených 159 vajec, priemerne 5,68 vajca / 1 kompletnú znášku. Náhradnú znášku sme túto hniezdnu sezónu nezaznamenali. Dve búdky boli neobsadené.


b. sekundárna produkcia - počet vyliahnutých mláďat:
Na 27 hniezdach sa spolu vyliahlo 142 mláďat (priemerne 5,07 mláďata / 1 hniezdo). V jednom prípade sme zaznamenali stratu v podobe neoplodnenej násady.


c. terciárna produktivita - počet vyletených mláďat:
Z 26tich úspešných hniezd vyletelo spolu 137 mláďat (priemerne 4,89 mláďaťa na všetky hniezda, resp. 5,27 mláďaťa / 1 produktívne hniezdo).

 

V rámci MČP bolo realizovaných 15 terénnych snímkov na sledovanie hniezdnej biológie a filopatrie sokola myšiara. Hniezdna sezóna je hodnotená ako silne nadpriemerná v rámci všetkých troch sledovaných charakteristík. Straty boli minimálne, v jednom prípade išlo o prirodzenú príčinu (neoplodnená znáška). Príčinu nadpriemernej produkcie mláďat hľadáme vo vysokej potravnej ponuke (najmä Microtus arvalis), ktorá bola v rámci dĺžky trvania projektu analyzovaná. Na 60 pascí bolo zaznamenaných v rámci jednej tzv. pasconoci 19 ks drobných zemných cicavcov (z toho 17 ex. Microtus arvalis).

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd