Podpora hniezdnych príležitostí dravcov najmä v antropogénnom prostredí

I. foto Karol Sotnar Hlavný riešiteľ: Mgr. Stanislav Kováč

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: ZŠ z MŠ Červený Hrádok, ZŠ Na Hôrke v Nitre, Biosad v Kolíňanoch

Aktivity a výstupy:

1. výroba a rozmiestnenie búdok na dvoch školských budovách a stromoch v školských areáloch, /február 2016/  

    

2. prednášky pre žiakov uvedených škôl zamerané na problematiku ochrany dravcov,

3. krúžkovanie, monitoring a zber dát 2x mesačne počas hniezdneho obdobia od marca 2016 do septembra 2016. Zisťovanie filopatrie v nasledujúcich rokoch.

  • búdky vlastnoručne vyrobí a rozmiestni žiadateľ zo zakúpeného materiálu, inštalovaných bude 14 búdok,
  • rozmiestňovanie búdok v areáloch ZŠ sa bude realizovať za účasti vybraných žiakov a podľa možností za spoluúčasti médií kvôli informovaniu širšej verejnosti o problematike ochrany dravcov,
  • kontrolu a krúžkovanie bude vykonávať žiadateľ a spolupracovník každé dva týždne od marca do septembra 2016, zisťovanie filopatrie v ďalších sezónach
  • prednášky pre žiakov spojené s premietaním filmov o dravcoch vykoná žiadateľ so spolupracovníkom minimálne 1x v roku 2016 na každej ZŠ.
  • metodika na zisťovanie filopatrie:
    • a/ krúžkovanie mláďat odčítavacími krúžkami
    • b/ pozorovanie a monitoring v ďalších sezónach
  • článok do časopisu Dravce a sovy 

Foto: Karol Šotnár


Výsledky projektu


Prvých 5 búdok pre malé dravce bolo umiestnených 20. apríla 2016 na ZŠ v Červenom Hrádku.
Akcia prebiehala v školskom parku za účasti vybraných žiakov a médií. Deti boli priamo zainteresované pri ich inštalácii. Radi sa zapájali a spontánne tlieskali pri umiestnení každej búdky.
Súčasťou akcie bolo aj vypustenie zrehabilitovaného jastraba krahulca pred očami detí, z čoho sa opäť veľmi tešili. Žiakom a učiteľom sa akcia veľmi páčila a dobrovoľne sa angažovali pri inštalácii búdok.


Spolu sme v projekte vyrobili a vyvesili 15 polobúdok pre dravce v troch lokalitách. Každá z nich bola kontrolovaná v dvojtýždňových intervaloch, spolu to bolo 33 kontrol za obdobie od apríla do septembra 2016.

Pre žiakov základných škôl sme pripravili spolu 5 prednášok o nezastupiteľnej funkcii dravcov v ekosystéme, čím sa zvýšilo ich environmentálne povedomie a vzťah k prírode.

O projekte bol napísaný článok do časopisu Dravce a sovy.

 

Foto: Stano Kováč

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd