Obsah čísla 9/2015

Contents / obsah

 

International Conference on the Conservation of the Lesser Spotted Eagle25–27 September 2014, Košická Belá, Slovakia

Medzinárodná konferencia o ochrane orla krikľavého25. – 27. september 2014, Košická Belá, Slovensko

 

Full papers / Články

 

Guziová Z & Dravecký M: International Conference on the Conservation of the Lesser Spotted Eagle, Košická Belá, Slovakia, 2014

Medzinárodná konferencia o ochrane orla krikľavého, Košická Belá, Slovensko, 2014


Dravecký M, Maderic B, Topercer J, Kicko J, Danko Š, Karaska D, Guziová Z & Šotnár K: Abundance,distribution and trend of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) breeding population in Slovakia

Početnosť, distribúcia a trend vývoja hniezdnej populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) na Slovensku

 

Bergmanis U, Auninš A, Petriņš A, Cīrulis V, Granāts J, Opermanis O & Soms A: Population size, dynamics and reproduction success of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) in Latvia

Veľkosť populácie, dynamika a reprodukčná úspešnosť orla krikľavého (Aquila pomarina) v Lotyšsku

 

Väli Ü: Monitoring of spotted eagles in Estonia in 1994–2014: Stability of the lesser spotted eagle(Aquila pomarina) and decline of the greater spotted eagle (A. clanga)

Monitorovanie orla krikľavého a hrubozobého v Estónsku v rokoch 1994 až 2014: Stabilita u orla krikľavého (Aquila pomarina) a pokles u orla hrubozobého (A. clanga)

 

Pongrácz Á & Szitta T: Current situation and population trend of the lesser spotted eagle(Aquila pomarina) in Hungary

Súčasný stav a populačný trend orla krikľavého (Aquila pomarina) v Maďarsku

 

Abstracts / Abstrakty

 

Dravecký M & Guziová Z (eds): Abstracts of contributions presented at the International Conferenceon the Conservation of the Lesser Spotted Eagle, Slovakia, 2014

Abstrakty príspevkov prezentovaných na Medzinárodnej konferencii o ochrane orla krikľavého, Slovensko, 2014

 

Guziová Z: We protect the lesser spotted eagle together

Spoločne chránime orla krikľavého

 

Maderič B: Conservation management of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) population in Slovakia

Manažment ochrany populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) na Slovensku

 

Maniakowski M: Protection of the lesser spotted eagle in selected Natura 2000 areas

Ochrana orla krikľavého vo vybraných územiach Natura 2000

 

Stoychev S: Conservation of the lesser spotted eagle in Bulgaria in the frame of the project topreserve key forest habitats of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) in Bulgaria

Ochrana orla krikľavého v Bulharsku v rámci projektu Ochrana kľúčových lesných habitatov pre orla krikľavého (Aquila pomarina) v Bulharsku

 

Dombrovski V, Ivanovski V, Dmitrenok M & Pakul P: Population status and trends oflesser spotted eagle in Belarus

Početnosť a populačný trend orlov krikľavých v Bielorusku

 

Guziová Z: We protect the lesser spotted eagle together

Spoločne chránime orla krikľavého

 

Maderič B: Conservation management of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) population in Slovakia

Manažment ochrany populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) na Slovensku

 

Maniakowski M: Protection of the lesser spotted eagle in selected Natura 2000 areas

Ochrana orla krikľavého vo vybraných územiach Natura 2000

 

Stoychev S: Conservation of the lesser spotted eagle in Bulgaria in the frame of the project topreserve key forest habitats of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) in Bulgaria

Ochrana orla krikľavého v Bulharsku v rámci projektu Ochrana kľúčových lesných habitatov pre orla krikľavého (Aquila pomarina) v Bulharsku


Dombrovski V, Ivanovski V, Dmitrenok M & Pakul P: Population status and trends oflesser spotted eagle in Belarus

Početnosť a populačný trend orlov krikľavých v Bielorusku

 

Posters / Postery

 

Väli Ü: Breeding phenology of the lesser spotted eagle at the northern range limit: is the ban on disturbance sufficiently long?

Hniezdna fenológia orlov krikľavých na severnej hranici rozšírenia druhu: je zákaz vyrušovania na hniezdiskách dostatočne dlhý?

 

Väli Ü, Bergmanis U, Evestus T, Nurmla A & Sellis U: Annual adult survival and turnover ratesin the Baltic lesser spotted eagle population

Prežívanie a výmena dospelých jedincov v Baltickej populácii orlov krikľavých

 

Meyburg B-U, Heise G, Hinz A, Matthes J, Börner I, Matthes H & Graszynski K: Do not use plastic colour rings for lesser spotted eagles Aquila pomarina

Nepoužívajte plastové farebné krúžky pre orly krikľavé Aquila pomarin

 

Bergmanis U & Lakovskis P: Impact assessment of farmland changes on the lesser spotted eagleAquila pomarina foraging areas in Latvia

Posúdenie vplyvu zmien poľnohospodárskej pôdy na loviskách orlov krikľavých Aquila pomarinav Lotyšsku

 

Domashevskyy S, Gavrilyuk M, Milobog Y & Vetrov V: Current status of the lesser spotted eaglein Ukraine

Súčasný stav populácie orla krikľavého na Ukrajine


Garbe U: Improvement of the breeding and feeding habitats for the lesser spotted eagle (Aquilapomarina), as well as for the corn crake (Crex crex) and the aquatic warbler (Acrocephalus palu-­dicola) in the “Schorfheide-Chorin” SPA

Zlepšenie hniezdneho a potravného prostredia pre orla krikľavého (Aquila pomarina), tiež prechrapkáča poľného (Crex crex) a trsteniarika vodného (Acrocephalus paludicola) v Chránenom vtáčomúzemí "Schorfheide-Chorin"

 

Bekmansurov RH, Karyakin IV & Shnayder EP: On eastern imperial eagle (Aquila heliaca) breedingin atypical habitat under competitive conditions with other eagle species

K hniezdeniu orla kráľovského (Aquila heliaca) v netypickom prostredí v konkurencii s inými druhmi orlov

 

Karakaş R: Current status and distribution of diurnal raptor species in the south-eastern AnatoliaRegion, Turkey

Súčasný stav a rozšírenie denných druhov dravých vtákov juhovýchodnej Anatólie, Turecko

 

Šotnár K, Pačenovský S & Obuch J: On the food of the Eurasian pygmy owl (Glaucidium passerinum) in Slovakia

K potrave kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) na Slovensku

 

Dravecký M, Maderič B, Kicko J, Danko Š, Karaska D, Mihók J & Guziová Z: Reproductive success,selected nest characteristics and the effectiveness of establishing protection zones of the lesser spottedeagle (Aquila pomarina) population in Slovakia

Reprodukčná úspešnosť, vybrané hniezdne charakteristiky a efektívnosť vyhlasovania ochranných zónu populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) na Slovensku

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd