Obsah čísla 13/2019

OBSAH ČÍSLA 13/2019

 

Gális M, Naďo L, Hapl E, Šmídt J, Deutschová L & Chavko J: Comprehensive analysis of bird mortality along power distribution lines in Slovakia

Komplexná analýza mortality vtákov na distribučných vedeniach na Slovensku

Škorpíková V, HlaváčV & Křápek M: Bird mortality on mediumvoltage power lines in the Czech Republic

Mortalita ptáků na elektrických linkách vysokého napětí v České republice

Gális M & Ševčík M: Monitoring of effectiveness of bird flight diverters in preventing bird mortality from powerline collisions in Slovakia

Monitoring účinnosti odkloňovacích prvkov z pohľadu prevencie úmrtnosti vtákov v dôsledku nárazov do elektrických vedení na Slovensku

Šmídt J, Hapl E & Gális M: Methodology of risk assessment for electricity distribution lines in Slovakia with regard to potential bird mortality due to collisions with power lines

Metodika hodnotenia rizikovosti elektrických vedení na Slovensku z pohľadu možného úhynu vtákov spôsobeného nárazom do vedenia

Chavko J, Obuch J, Lipták J, Slobodník R & Baláž M: Changes in nesting habitat of the saker falcon (Falco cherrug) influenced its diet composition and potentially threatened its population in Slovakia in the years 1976–2016

Zmena hniezdneho habitatu sokola rároha (Falco cherrug) mala vplyv na zloženie jeho potravy a hrozby pre populáciu na Slovensku v rokoch 1976 – 2016

Tulis F, Ševčík M & Obuch J: Longeared owls roosted in the forest, still hunted in open land

Myšiarky ušaté zimovali v lese, stále lovili v otvorenej krajine

Rosenfield RN: Riding the storm out: select demographics of a breeding population of Cooper’s hawks (Accipiter cooperii) following a severe spring snowstorm

Prežiť búrku: vybrané charakteristiky hniezdnej populácie jastraba čiapočkatého (Accipiter cooperii) po silnej jarnej snehovej búrke

Al-Sheikhly OF & Al-Azawi AJ: Migration pattern and wintering population of the Eurasian marsh harrier (Circus aeruginosus) in the Central Marshes, a wetland of international importance in southern Iraq

Charakter migrácie a zimujúca populácia kane močiarnej (Circus aeruginosus) v Centrálnych močiaroch, mokradi medzinárodného významu v južnom Iraku

Tulis F, Veselovský T & Birrer S: Different alternative diets within two subgroups in a winter roost of longeared owls

Rozdielna alternatívna potrava myšiarok ušatých v rámci dvoch častí zimoviska

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd