nase sk dravce2

nase sk sovy2

Pokyny pre autorov

Časopis Slovak Raptor Journal publikuje recenzované príspevky zo všetkých oblastí biológie dravcov a sov. Uverejňuje pôvodné práce, prehľady, krátke správy a ďalšie články, súvisiace s hlavným zameraním časopisu (napr. správy z projektov, správy pracovných skupín, bibliografie a pod.).

Rukopisy je potrebné zasielať na adresu: Michal Baláž, Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 03401 Ružomberok, Slovensko; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo na adresu redakcie, Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Trhová 54, SK–84101,Bratislava 4. Tel./Fax: +421 911 882626, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Podmienkou posudzovania rukopisov je, že príspevok ani žiadna jeho časť, tabuľky alebo obrázky už neboli uverejnené alebo zaslané na uverejnenie na inom mieste pred uverejnením v Slovak Raptor Journal. Posudzovanie rukopisov a publikovanie článkov v Slovak Raptor Journal je bezplatné.

Všeobecné pokyny pre úpravu rukopisov

Rukopisy by nemali mať viac ako 5000 slov, dlhšie práce môžu byť uverejnené až po akcepotovaní redakčnou radou. V rukopise musí byť označená osoba, ktorá bude zodpovedná za komunikáciu súvisiacu s redakciu článku.

Rukopisy

Rukopis musí byť predložený v jednej kópiu v angličtine spravidla elektronicky. Text práce by mal byť delený na nasledovné kapitoly: názov, abstrakt, kľúčové slová, mená a adresy autorov, poďakovanie, úvod, materiál a metódy, výsledky, diskusia, zoznam literatúry. V kľúčových slovách by nemali byť výrazy použité v nadpise. Na prvej strane by mal byť označený autor, ktorému sa majú zasielať korektúry a požiadavky na kópie príspevku. Adresa má obsahovať aj smerovacie čísla a e-mailovú adresu. Tabuľky majú byť napísané každá v samostatných súboroch alebo listoch, s nadpisom nad a s poznámkami pod tabuľkou. Všetky skratky musia byť vysvetlené. Obrázky je potrebné doručiť v lesklej tlači alebo v samostatných súboroch; popisy majú byť dostatočne veľké aby bolo možné zabezpečiť tlačovú veľkosť. V prípade tlačených predlôh, na zadnú stranu fotografie alebo na spodok každého obrázku je potrebné uviesť meno autora a číslo obrázku; vrch fotografie je potrebné označiť šípkou. Každý obrázok musí mať samostatnú legendu. Všetky časti obrázku, všetky použité skratky a symboly musia byť jasne vysvetlené. Popisy obrázkov musia byť napísané na samostatných stranách, číslovanie obrázkov sa musí zhodovať s číslovaním v texte. Tabuľky a obrázky majú dopĺňať text, nemajú opakovať fakty, použité v rukopise. Anglické mená vtákov musia byť podľa zoznamu mien Medzinárodnej ornitologickej únie (International Ornithologist’s Union) a v rukopise musia byť uvedené malými písmenami.

Citácie

V citáciách v zozname literatúry sa vždy uvádzajú mená všetkých autorov. Názvy článkov v inom ako v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku je potrebné preložiť do angličtiny; môže byť použitý aj jazyk, v ktorom je v článku abstrakt alebo súhrn. Jazyk, v ktorom je článok a jazyk abstraktu alebo súhrnu sa uvedie za citáciou v zátvorkách. V zozname literatúry je potrebné uviesť aj identifikačné číslo „DOI“, ak ho má článok alebo kniha pridelené. Za presnosť a úplnosť citácií je zodpovedný autor. Pri citovaní je potrebné používať štruktúru podľa nižšie uvedených príkladov.

Článok

Krištofík J, Mašán P, Šustek Z & Karaska D 2009: Arthropods in the nests of lesser spotted eagle (Aquila pomarina). Biologia 64(5): 974-80. DOI: 10.2478/s11756-009-0148-x.

Tapfer D 1973: Der Kaiseradler in Pannonien. Der Falke 20: 402–407.

Balát F 1948: Opětné hnízdění orla mořského (Haliaêtus albicilla) v Podunají [Repeated breeding of the white-tailed eagle (Haliaetus albicilla) in Danube area]. Sylvia 9–10: 72–73. [In Czech with English summary]

Kniha

Mebs T & Scherzinger W 2000: Die Eulen Europas. Franckh-Kosmos Verlag Stuttgart, 396. Glutz von Blotzheim UN & Bauer KM 1980: Hadbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 9 Columbiformes – Piciformes. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.

Kapitola z knihy alebo zborníka

Haraszthy L, Bagyura J, Szitta T, Petrovics Z & Viszló L 1996: Biology, status and conservation of the imperial eagle Aquila heliaca in Hungary, 425–428. In: Meyburg B-U & Chancellor RD (eds), Eagle Studies. World Working Group on Birds of Prey Berlin, London & Paris.

Webová stránka alebo internetový zdroj

Johnson A 2000: Abstract Computing Machines. Springer Berlin Heidelberg. Retrieved March 30, 2006, from http://springerlink.com/content/w25154. DOI: 10.1007/b138965.

Walker J 1996: APA-style citations of electronic resources. Retrieved November 21, 2001, from http://www.cas.usf.edu/english/walker/apa.html.


Autori dostanú zdarma jeden pdf súbor článku ako separát.

Časopis bude dostupný na http://www.degruyter.com/view/j/srj.

Instruction for authors: https://content.sciendo.com/view/journals/srj/srj-overview.xml

Copyright © 2015. All Rights Reserved.