Obsah čísla 15/2021

OBSAH ČÍSLA 15/2021

 

McGrady M, Schmidt M, Andersen G, Meyburg C, Väli Ü, AlLamki F & Meyburg BU: Movements of a male greater spotted eagle (Clanga clanga) during its 2 nd and 3 rd calendar years

Pohyby samca orla hrubozobého (Clanga clanga) počas jeho druhého a tretieho kalendárneho roku

Obuch J: Spatial and temporal changes in the diet composition of the Eurasian eagleowl (Bubo bubo) in Slovakia comparing three historical periods

Priestorové a časové rozdiely v zložení potravy výra skalného (Bubo bubo) na Slovensku porovnaním troch historických periód

Slobodník R & Jenčo M: Overview of raptor and owl ringing in Slovakia in 2020

Prehľad krúžkovania dravcov a sov na Slovensku v roku 2020

Kouba M, Slobodník R & Chavko J: Postfledging dependence period, dispersal movements and temporary settlement areas in saker falcons (Falco cherrug)

Období dospívání, disperzní pohyby a oblasti dočasných útočišť u raroha velkého (Falco cherrug)

Slobodník R, Chavko J, Lengyel J, Noga M, Maderič B & Baláž M: Corrigendum: Trend in an isolated population of the redfooted falcon (Falco vespertinus) at the edge of its breeding range (southwestern Slovakia)

Korigendum: Trend izolovanej populácie sokola kobcovitého (Falco vespertinus) na okraji jeho hniezdneho rozšírenia (juhozápadné Slovensko)

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd