Obsah čísla 11/2017

Krištín A, Tulis F, Klimant P, Bacsa K & Ambros M: Food supply (Orthoptera, Mantodea, Rodentia and Eulipotyphla) and food preferences of the red-footed falcon (Falco vespertinus) in Slovakia

Potravná ponuka (Orthoptera, Mantodea, Rodentia a Eulipotyphla) a potravné preferencie sokola kobcovitého (Falco vespertinus) na Slovensku

Tulis F, Slobodník R, LangrafV, Noga M, Krumpálová Z, Šustek Z & Krištín A: Diet composition of syntopically breeding falcon species Falco vespertinus and Falco tinnunculus in south-western Slovakia

Zloženie potravy syntopicky hniezdiacich druhov sokolov Falco vespertinus a Falco tinnunculus na juhozápadnom Slovensku

Chavko J & Krištín A: Foraging opportunism and feeding frequency in the red-footed falcon (Falco vespertinus) in Slovakia: case study from 2017

Potravný oportunizmus a frekvencia kŕmenia u sokola kobcovitého (Falco vespertinus) na Slovensku: prípadová štúdia z roku 201 7

Slobodník R, Tulis F, Chavko J & Lengyel J: Monitoring of colonies and provisioning of rooks with nest material as a potential tool for stabilizing colonies and increasing nesting opportunities in the countryside. Project report

Monitoring kolónií a poskytovanie hniezdneho materiálu havranovi čiernemu ako možný nástroj stabilizácie kolónií a zvýšenia hniezdnych príležitostí v krajine. Projektová správa

Noga M, Vadel L & Slobodník R: Review and summary of red-footed falcon (Falco vespertinus) observations during migration periods in Slovakia

Prehľad a zhrnutie pozorovaní sokola kobcovitého (Falco vespertinus) na Slovensku v migračnom období

Zemko M, Petluš P & Petlušová V: Agricultural utilisation and potential suitability of the Sysľovské polia Special Protection Area (south-western Slovakia) landscape in relation to the habitat requirements of the redfooted falcon (Falco vespertinus)

Využívanie poľnohospodárskej krajiny a potenciálna vhodnosť Chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia (juhozápadné Slovensko) vo vzťahu k habitatovým nárokom sokola kobcovitého (Falco vespertinus)

Slobodník R, Chavko J, Lengyel J, Noga M, Maderic B & Baláž M: Trend in an isolated population of the red-footed falcon (Falco vespertinus) at the edge of its breeding range (south-western Slovakia)

Trend izolovanej populácie sokola kobcovitého (Falco vespertinus) na okraji jeho hniezdneho rozšírenia (juhozápadné Slovensko)

Literák I, Horal D, Alivizatos H & Matušík H: Common wintering of black kites (Milvus migrans migrans) in Greece, and new data on their wintering elsewhere in Europe

Bežné zimovanie hají tmavých (Milvus migrans migrans) v Grécku a nové údaje o ich zimovaní inde v Európe

Sutton LJ, Burrell RA & Loram S: Spatio-temporal trends in the predation of large gulls by peregrine falcons (Falco peregrinus) in an insular breeding population

Časopriestorové trendy predácie veľkých čajok sokolmi sťahovavými (Falco peregrinus) v ostrovnej hniezdnej populácii

Väli Ü: Home range size and breeding dispersal of a common buzzard (Buteo buteo)

Veľkosť domovského okrsku a hniezdna disperzia myšiaka hôrneho (Buteo buteo)

Sidorovich AA, Ivanovskij VV, Sidorovich VE & Solovej IA: Landscape-related variation in the diet composition of the common buzzard (Buteo buteo) in Belarus: Erratum

Vplyv krajinnej štruktúry na variabilitu zloženia potravy myšiaka lesného (Buteo buteo) v Bielorusku: Erratum 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd