Obsah čísla 3/2009

CONTENTS / OBSAH

 

Šotnár K & Topercer J: Estimating density, population size and dynamics of Common Buzzard (Buteo buteo) in the West Carpathian region by a new method

Odhad denzity, veľkosti populácie a dynamiky myšiaka hôrneho (Buteo buteo) vo vybranom regióne Západných Karpát novou metódou

 

Šotnár K & Obuch J: Feeding ecology of a nesting population of the Common Buzzard (Buteo buteo) in the Upper Nitra Region, Central Slovakia

Potravná ekológia hniezdnej populácie myšiaka hôrneho (Buteo buteo) na hornom Ponitrí, stredné Slovensko

 

Vili N, Horváth M, Szabó K, Kovács S, Chavko J, Hornung E & Kalmár L 2009: Genetic structure of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) population in Slovakia

Genetická štruktúra populácie orla kráľovského (Aquila heliaca) na Slovensku

 

Kaľavský M, Fenďa P & Holecová M: Arthropods in the nests of the Common Kestrel (Falco tinnunculus)

Článkonožce v hniezdach sokola myšiara (Falco tinnunculus)

 

Mlíkovský J: Food of the White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla) at Lake Baikal, East Siberia

Potrava orliaka morského (Haliaetus albicilla) na jazere Bajkal, východná Sibír

 

Obuch J & Benda P: Food of the Barn Owl (Tyto alba) in the Eastern Mediterranean

Potrava plamienky driemavej (Tyto alba) vo východnom Stredomorí 

 

Dravecký M & Obuch J: Contribution to the knowledge on the synanthropization and dietary specialization of the Ural Owl (Strix uralensis) in urban environment of Košice city (East Slovakia)

Príspevok k poznatkom o synantropizácii a potravnej špecializácii sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v mestskom prostredí Košíc (východné Slovensko)

 

Noga M: Winter breeding of the Long-eared Owl (Asio otus) in South-Western Slovakia

Zimné hniezdenie myšiarky ušatej (Asio otus) na juhozápadnom Slovensku

 

Slobodník V, Slobodník R & Dravecký M: Summary on raptors and owls ringing in Slovakia in 2007 and 2008

Sumarizácia krúžkovania dravcov a sov v rokoch 2007 a 2008 na Slovensku

 

Uhrin M, Danko Š & Latková H: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 2. Order Accipitriformes, genera Pernis, Milvus, Neophron, Gyps, Aegypius, Circaetus, Circus, Accipiter, Buteo & Pandion

Bibliografia dravcov a sov Slovenska. Časť 2. Rad Accipitriformes, rody Pernis, Milvus, Neophron, Gyps, Aegypius, Circaetus, Circus, Accipiter, Buteo & Pandion

 

Book reviews

Knižné recenzie

 

Announcement

Oznam

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd