Featured

„Obyčajné“ straky pomáhajú prežiť vzácnym druhom

mysiarka usata foto Jozef ChavkoTlačová správa Bratislava, 24.7.2014

„Straka. Taký obyčajný a bežný vták.“ – povieme si. Je to však skutočne tak? Čo ak platí domnienka o hojnom výskyte straky čoraz viac len v intravilánoch obcí, kde sa tento prenasledovaný a zatracovaný vták cíti v bezpečí pred puškami? Straka sa ocitla v nemilosti určitej skupiny ľudí už veľmi dávno, do dnes sa však vedecky nepreukázal jej negatívny vplyv na populáciu drobnej poľovnej zveri, pre ktorý je nenávidená. Naopak, najnovšie výsledky dokazujú, že prítomnosť straky v krajine je dôležitým predpokladom pre zachovanie kriticky ohrozených druhov – pred niekoľkými dňami bol totiž v stračom hniezde na západnom Slovensku nájdený iba štvrtý pár vzácneho sokola červenonohého.

Na Slovensku žije vo voľnej prírode 340 druhov vtákov. Viaceré z nich si nestavajú vlastné hniezda. Do tejto skupiny patria aj vzácne druhy, akým je tiež málo známy sokol červenonohý. Tento druh sokola možno považovať na našom území za ohrozený vyhynutím. Minulý rok bolo známe len jediné hniezdo. Pred niekoľkými dňami sa podarilo odborníkom z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) vďaka intenzívnemu monitoringu dohľadať už štvrté hniezdo. „Tri zo štyroch známych párov sokola červenonohého dnes využívajú stračie hniezda (!), štvrtý obsadil búdku. Ešte pred dvadsiatimi rokmi hniezdilo na našom území vyše 60 párov tohto druhu a preferencia stračích hniezd bola výrazná. Aj hniezdne príležitosti v krajine sú limitujúcim faktorom výskytu sokola červenonohého a majú zásadný vplyv na to, či u nás hniezdiť bude, alebo nie. “ – hovorí Jozef Chavko z RPS. Straka čiernozobá je v zákone zaradená medzi poľovnú zver, pričom v určitom období roka majú poľovníci dovolené straku loviť. „Tvrdenia o negatívnom vplyve straky na populáciu drobnej poľovnej zveri sú iba dojmami, nie sú založené na odborných, vedeckých výsledkoch a vychádzajú z mylných pocitov, ktoré sú žiaľ dlhé roky živené nenávisťou. Na poľovnú zver má vplyv množstvo podstatnejších faktorov; negatívne pôsobí intenzifikácia a chemizácia prostredia, drancovanie a znehodnocovanie pôdy, odstraňovanie vetrolamov a remízok z krajiny. Živočíchy tak prichádzajú o prostredie vhodné na rozmnožovanie, zdroje potravy, úkryty, ochrana prírody ustupuje komerčným záujmom a biodiverzita klesá alarmujúcim tempom. My chceme tento negatívny trend zvrátiť, prostredníctvom presadzovania prijateľnejších postupov, napríklad uplatňovaním agro-environmentálnych schém.“ – uvádza Lucia Deutschová z RPS a pokračuje: „Význam straky je neodškriepiteľný. Stavia hniezda pre mnohé druhy, ktoré to nedokážu a veľkou mierou tak prispieva k udržiavaniu druhovej rozmanitosti v krajine. Tejto dlhochvostej, výrazne sfarbenej spoločníčke vďačíme za to, že ešte môžeme vo voľnej prírode pozorovať sokola červenonohého, či sokola myšiara, alebo myšiarku ušatú. Veríme, že sa nám podarí vyvrátiť nepravdy o strake a zabezpečiť jej ochranu, aby sa aj ona o niekoľko rokov nezaradila medzi ohrozené druhy a aby sa aj vďaka nej do krajiny vrátili druhy, ktoré s ňou žijú v symbióze. Preto považujeme za dôležité a snažíme sa obmedziť dobu lovu straky, minimálne v piatich vybraných chránených vtáčích územiach, kľúčových pre sokola červenonohého.“

Viac o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na web stráne www.falcoproject.eu.

loga

- KONIEC –

Ďalšie informácie:

Lucia Deutschová, 0911 219 520

Jozef Chavko, 0903 768 394

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd