Featured

Vtáky nepoznajú hranice

Medzinárodná výmena skúseností medzi relevantnými aktérmi je základom úspechu pri realizácii opatrení na zmiernenie negatívneho dopadu ľudskej činnosti na populácie voľne žijúceho vtáctva. Projekt s názvom Zvýšenie povedomia o znižovaní úmrtnosti voľne žijúcich živočíchov spôsobenej človekom má za cieľ spojiť odborníkov na ochranu vtáctva, zástupcov štátnych inštitúcií, miestnych úradov životného prostredia, ako aj prevádzkovateľov energetických sietí zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky. Pri ochrane vtáctva pred ľudskou činnosťou je mimoriadne dôležité spoločné úsilie susedných krajín, nakoľko vtáctvo nepozná hranice a populácie jednotlivých druhov vtáctva sú často vzájomne prepojené. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorého poslaním je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe. 

 „Slovensko patrí medzi krajiny s poprednými znalosťami v problematike nárazov vtáctva do elektrických vedení a ich riešení. Okrem hrozby pre chránené druhy vtákov predstavujú nárazy aj vážny problém pre energetické spoločnosti, pretožespôsobujú lokálne výpadky elektrického prúdu. Sme radi, že sa nám spolu s partnermi z Českej ornitologickej spoločnosti (ČSO) a Maďarskej organizácie pre ornitológiu a ochranu prírody (MME) podarilo prepojiť kľúčových odborníkov venujúcim sa  tejto téme, nakoľko výmena skúseností z praxe je veľmi dôležitá. Za účelom nadviazania spolupráce sa koncom októbra 2022 stretli odborníci zo Slovenska, Maďarska a Česka v rámci medzinárodného workshopu zameraného na zníženie mortality vtákov na elektrických vedeniach. V rámci workshopu boli predstavené poznatky jednotlivých krajín v danej problematike, najnovšie dáta k mortalite vtákov na elektrických vedeniach, skúsenosti energetických spoločností pri ochrane vtákov a prezentované boli aj nové trendy v ošetrovaní rizikových typov stĺpov a úsekov elektrických vedení pred zásahmi prúdom a nárazmi. Veľkým prínosom bola účasť projektantov a vývojárov dronov a nových typov odkloňovacích prvkov na ochranu vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení,“ uvádza Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku. 

Technologický pokrok sa nevyhýba ani tejto oblasti. Za posledné roky boli vytvorené nové typy ochranných prvkov, zlepšili sa ich kvalitatívne parametre, energetické spoločnosti inovovali štandardy a postupy, všetko v  prospech ochrany voľne žijúcich vtákov. Teší nás, že mnohé technické riešenia a skúsenosti zo Slovenska spolu so špeciálnou metodikou zatrieďujúcu vedenia podľa rizikovosti pre vtáky sú inšpiráciou aj pre zahraničných partnerov,“ uzatvára Gális. 

Doplňujúce informácie:

  • Riešiteľom projektu Zvýšenie povedomia o znižovaní úmrtnosti voľne žijúcich živočíchov spôsobenej človekom je občianske združenie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), partnermi sú Česká společnost ornitologická (ČSO) a Maďarská organizácia pre ornitológiu a ochranu prírody (MME). Projekt je spolufinancovaný Vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.
  • Okrem odborných stretnutí, zameraných na riešenie problematík nárazov vtákov do elektrických vedení a vtáčej kriminality, budú v rámci projektu realizované exkurzie pre verejnosť a zostavené príručky o znižovaní úmrtnosti vtáctva spôsobenej ľudskou činnosťou.
  • Ochrana dravcov na Slovensku sa problematike vtáctvo vs. elektrické vedenia v spolupráci s energetickými spoločnosťami venuje od roku 1980, kedy boli vyvíjané a testované prvé ekochráničky, nové typy konštrukcií a iné opatrenia, s cieľom minimalizovať riziká zásahu vtáctva elektrickým prúdom na vedení 22 kV napätia. RPS taktiež zastrešuje odborný terénny monitoring, spolupracuje s výrobcami a vývojármi ochranných a odkloňovacích prvkov a Štátnou ochranou prírody SR. Od roku 2014 sa systematicky venuje problematike ochrany vtákov pred nárazmi do vedení 22 kV a 110 kV.
  • S cieľom znížiť riziko nárazov voľne žijúceho vtáctva do elektrických vedení alebo zásahu elektrickým prúdom sa momentálne realizuje medzinárodný projekt LIFE Danube Free Sky, v krajinách pozdĺž Dunaja od Rakúska po Rumunsko. Na slovenskom území sa z hľadiska nárazov zameriavame systematicky na prenosové vedenia 400 kV, ich rizikovosť pre vtáky a účinné ochranné opatrenia. Projekt koordinuje Ochrana dravcov na Slovensku za účasti 15 partnerských organizácií (8 energetických spoločností, železničná spoločnosť, organizácie zamerané na ochranu vtáctva a národné parky). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom programu LIFE a Ministerstvom životného prostredia SR.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

 

 

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd