ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Ochranné zóny okolo hniezd orla krikľavého

Odborny podklad pre vyhlasovanie ochrannych zonDoteraz v rámci projektu bolo vo všetkých projektových územiach zabezpečených ochrannými zónami spolu 118 párov orla krikľavého. V niekoľkých prípadoch ochranné zóny nemuseli byť vyhlásené, nakoľko režim ochrany hniezdisk u niektorých párov je zabezpečený tým, že ich hniezda sú situované v prírodných rezerváciách, kde platí zákaz vykonávania akejkoľvek hospodárskej činnosti. V iných prípadoch hniezda niekoľkých párov sú situované na takých miestach (spravidla mimo lesného pôdneho fondu), kde hniezdenie a samotný hniezdny biotop nie sú ohrozené realizáciou lesohospodárskej činnosti. V prvom štvrťroku roku 2015 plánujeme podať ešte podnety na zabezpečenie ochrany cca 15 hniezdnych lokalít orla krikľavého.

Za účelom jednotného postupu zo strany Okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie v rámci Slovenska (OÚ), priebežne urgujeme Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) aby vydalo interné usmernenie (adresované OÚ) k vyhlasovaniu ochranných zón okolo hniezd orla krikľavého a iných chránených živočíchov, ktorých cieľom je časové a územné obmedzenie vykonávania činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť ohrozené a vzácne druhy vtákov alebo ich biotopy. Odborný podklad k predmetnému usmerneniu, vypracovaný v spolupráci RPS, BROZ a SOS/BirdLife Slovensko, bol predložený MŽP SR ešte v marci 2013. Odborný podklad nájdete tu.

 

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.