nase sk dravce2

nase sk sovy2

NÁRAZY VTÁCTVA DO PRESKLENÝCH PLÔCH – AKO POSTUPOVAŤ

Presklené plochy (okná, steny, zastávky), zrkadlá a podobne, umiestnené vonku, môžu byť obrovským problémom pre vtáctvo. Čím viac zelene je okolo, resp. čím atraktívnejšia je lokalita pre vtáctvo, tým vyššie je riziko, že z architektonického výstrelku a pýchy dizajnu sa stane smrteľná pasca.

Najlepšia je prevencia – teda myslieť na dôsledok stavby už pri jej plánovaní, existujú napríklad bezpečné sklá s UV prvkami. Rizikové časti je potrebné oblepiť špeciálnymi UV nálepkami pri dodržaní pokynov, prípadne použiť celoplošnú fóliu.

Ak viete o mieste nebezpečnom pre vtáctvo, nečakajte. Každý z nás má možnosť zasiahnuť. Podotýkame, že všetky voľne žijúce druhy vtáctva na Slovensku (okrem mestských holubov) sú zákonom chránené. Postupovať môžete:

NEOFICIÁLNOU CESTOU

Vyzvite zodpovedných na prijatie opatrení, prípadne na súhlas s realizáciou opatrení inými osobami (viď občianske iniciatívy za bezpečné zástavky v Trnave, Humennom, Trenčíne a i.).

Ako?

Zistite, kto plochu vlastní/prevádzkuje. Oslovte ich najprv neformálnou cestou (napr. mailom) s informáciou o zistení a žiadosťou o bezodkladné prijatie opatrení, aby sa nárazom predchádzalo. Pošlite im kompletné informácie o probléme a o tom, ako je možné situáciu riešiť. Kópiu mailu pošlite aj na príslušné pracovisko Štátnej ochrany prírody SR. Požiadajte vlastníka/prevádzkovateľa, aby vás informoval o svojom rozhodnutí a o prijatých opatreniach, tiež ho požiadajte napr. o zaslanie fotografie s umiestnením napríklad uv samolepiek na rizikové sklá. Nám sa zatiaľ tento postup osvedčil.

VZOR - mail, ktorý sme odoslali hotelu, kde sme zaznamenali úhyny:

Ak to nepôjde spôsobom opísaným vyššie, na mieste je FORMÁLNY POSTUP:

  1. Preukázateľne a písomne upozornite vlastníka/prevádzkovateľa stavby (presklenej plochy) a vyzvite ho na prijatie opatrení. Oslovenie je vhodné napr. formou doporučenej listovej zásielky (s doručenkou).

Ak na výzvu nereaguje, je potrebné:

  1. Na príslušný okresný úrad (orgán ochrany prírody) podať oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že dochádza k porušovaniu Zákona o ochrane prírody a krajiny a tým aj k páchaniu priestupku na úseku ochrany prírody napriek tomu, že vlastník stavby (presklenej plochy) bol na túto skutočnosť písomne upozornený.

a súčasne

  1. na príslušný stavebný úrad podať oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že predmetná stavba má negatívne účinky na chránené živočíchy z hľadiska ochrany životného prostredia, konkrétne z hľadiska ochrany prírody – chránených druhov vtákov.

Je potrebné, aby orgán ochrany prírody vykonal prešetrenie konkrétnej situácie, ktorého výsledkom by mala byť pokuta a nariadenie nápravných opatrení, ktoré musí vlastník vykonať. V prípade, že vlastník nápravné opatrenia nevykoná, nastupujú prísne sankcie za priestupky, správne delikty či dokonca aj trestnoprávna rovina.

O téme sa viac dočítate napríklad tu.

Samolepky/uv fixky je možné objednať z viacerých online obchodov, v niekoľkých si môžete dohodnúť aj odbornú konzultáciu a prípadnú pomoc pri zvyšovaní bezpečnosti okien. Dôležité je pri oblepovaní postupovať s odporúčaním odborníkov, aby boli opatrenia účinné!

Existujú už aj špeciálne fólie a sklá, viac sa dozviete tu a tu.

PRÁVNE VÝCHODISKÁ:

  • Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 534/2002 Z.z.
  • Stavebný zákon č. 50/1976 Zb.
  • Ústava SR
  • Zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.