NÁRAZY VTÁCTVA DO PRESKLENÝCH PLÔCH – AKO POSTUPOVAŤ
Featured

NÁRAZY VTÁCTVA DO PRESKLENÝCH PLÔCH – AKO POSTUPOVAŤ

Presklené plochy (okná, steny, zastávky), zrkadlá a podobne, umiestnené vonku, môžu byť obrovským problémom pre vtáctvo. Čím viac zelene je okolo, resp. čím atraktívnejšia je lokalita pre vtáctvo, tým vyššie je riziko, že z architektonického výstrelku a pýchy dizajnu sa stane smrteľná pasca.

Najlepšia je prevencia – teda myslieť na dôsledok stavby už pri jej plánovaní, existujú napríklad bezpečné sklá s UV prvkami. Rizikové časti je potrebné oblepiť špeciálnymi UV nálepkami pri dodržaní pokynov, prípadne použiť celoplošnú fóliu.

Ak viete o mieste nebezpečnom pre vtáctvo, nečakajte. Každý z nás má možnosť zasiahnuť. Podotýkame, že všetky voľne žijúce druhy vtáctva na Slovensku (okrem mestských holubov) sú zákonom chránené. Postupovať môžete:

NEOFICIÁLNOU CESTOU

Vyzvite zodpovedných na prijatie opatrení, prípadne na súhlas s realizáciou opatrení inými osobami (viď občianske iniciatívy za bezpečné zástavky v Trnave, Humennom, Trenčíne a i.).

Ako?

Zistite, kto plochu vlastní/prevádzkuje. Oslovte ich najprv neformálnou cestou (napr. mailom) s informáciou o zistení a žiadosťou o bezodkladné prijatie opatrení, aby sa nárazom predchádzalo. Pošlite im kompletné informácie o probléme a o tom, ako je možné situáciu riešiť. Kópiu mailu pošlite aj na príslušné pracovisko Štátnej ochrany prírody SR. Požiadajte vlastníka/prevádzkovateľa, aby vás informoval o svojom rozhodnutí a o prijatých opatreniach, tiež ho požiadajte napr. o zaslanie fotografie s umiestnením napríklad uv samolepiek na rizikové sklá. Nám sa zatiaľ tento postup osvedčil.

VZOR - mail, ktorý sme odoslali hotelu, kde sme zaznamenali úhyny:

VZOR TU|icon|closed

„...Členov personálu som informovala o tom, čo už zrejme viete. Pravidelne dochádza k úhynom rôznych chránených druhov vtáctva po tom, ako narazia do presklených častí vášho hotela. V smetnom koši sme našli telá samca aj samice hýľa obyčajného (Pyrrhula pyrrhula, spoločenská hodnota jedného jedinca je 920 eur), čerstvo uhynutý pod oknom zo strany hlavného vstupu bol drozd plavý (Turdus philomelos, spoločenská hodnota 230 eur), ležiaci pod oknom. Fotografie sú v prílohe. Okrem toho bolo z reštaurácie vidno stopy po náraze ďalších jedincov. Všetko nasvedčuje tomu, že k nárazom chránených druhov vtáctva dochádza pravidelne, každý deň a napriek tomu doposiaľ neboli prijaté žiadne opatrenia.

Dovoľujeme si Vás preto požiadať o bezodkladné prijatie opatrení, napríklad umiestnenie vhodného počtu samolepiek, ktoré budú predchádzať usmrcovaniu chránených živočíchov. Vzhľadom na skutočnosť, že práve prebieha hniezdna sezóna, je nevyhnutné konať naozaj okamžite.

Budeme veľmi radi, keď nás o prijatí opatrení budete informovať a keď nám pošlete fotografie s bezpečnými sklami. Na sociálnych sieťach máme viac ako 8,5 tisíc priaznivcov a chceli by sme informovať o prijatých opatreniach a uviesť vás ako pozitívny príklad radšej, ako poukázať na súčasný nešťastný stav.

V prípade záujmu predpokladáme, že súčinnosť poskytne aj Správa NP Slovenský raj, ich pracovníci sú medzi príjemcami tohto mailu.

O téme sa viac dočítate napríklad tu.

Samolepky/uv fixky je možné objednať z viacerých online obchodov, v niekoľkých si môžete dohodnúť aj odbornú konzultáciu a prípadnú pomoc pri zvyšovaní bezpečnosti okien. Dôležité je pri oblepovaní postupovať s odporúčaním odborníkov, aby boli opatrenia účinné!

Existujú už aj špeciálne fólie a sklá, viac sa dozviete tu a tu.

V prípade otázok ma prosím kontaktujte.

Ak to nepôjde spôsobom opísaným vyššie, na mieste je FORMÁLNY POSTUP:

  1. Preukázateľne a písomne upozornite vlastníka/prevádzkovateľa stavby (presklenej plochy) a vyzvite ho na prijatie opatrení. Oslovenie je vhodné napr. formou doporučenej listovej zásielky (s doručenkou).

Ak na výzvu nereaguje, je potrebné:

  1. Na príslušný okresný úrad (orgán ochrany prírody) podať oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že dochádza k porušovaniu Zákona o ochrane prírody a krajiny a tým aj k páchaniu priestupku na úseku ochrany prírody napriek tomu, že vlastník stavby (presklenej plochy) bol na túto skutočnosť písomne upozornený.

a súčasne

  1. na príslušný stavebný úrad podať oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že predmetná stavba má negatívne účinky na chránené živočíchy z hľadiska ochrany životného prostredia, konkrétne z hľadiska ochrany prírody – chránených druhov vtákov.

Je potrebné, aby orgán ochrany prírody vykonal prešetrenie konkrétnej situácie, ktorého výsledkom by mala byť pokuta a nariadenie nápravných opatrení, ktoré musí vlastník vykonať. V prípade, že vlastník nápravné opatrenia nevykoná, nastupujú prísne sankcie za priestupky, správne delikty či dokonca aj trestnoprávna rovina.

O téme sa viac dočítate napríklad tu.

Samolepky/uv fixky je možné objednať z viacerých online obchodov, v niekoľkých si môžete dohodnúť aj odbornú konzultáciu a prípadnú pomoc pri zvyšovaní bezpečnosti okien. Dôležité je pri oblepovaní postupovať s odporúčaním odborníkov, aby boli opatrenia účinné!

Existujú už aj špeciálne fólie a sklá, viac sa dozviete tu a tu.

PRÁVNE VÝCHODISKÁ:

  • Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 534/2002 Z.z.
  • Stavebný zákon č. 50/1976 Zb.
  • Ústava SR
  • Zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd

DETAIL PRÁVNA ANALÝZA|icon|closed

Podľa § 47 ods. a) Stavebného zákona platí: "Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby ... a) stavba bola začlenená do územia v súlade s urbanistickými, architektonickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami ochrany prírody a krajiny a pamiatkovej starostlivosti tak, aby sa vylúčili negatívne účinky stavby na okolie z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia, prípadne aby sa obmedzili na prípustnú mieru ..."

Podľa § 105 Stavebného zákona sa:

"priestupku dopusti a pokutou do 10.000,- SK (332€) sa potrestá ten, kto ... c) ... neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu"
"priestupku sa dopustí a pokutou do 25.000 SK (839€) sa potrestá ten, kto ... e) ... nevykoná nariadené nevyhnutné úpravy (podľa § 87),

Podľa § 106 Stavebného zákona:

(1) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 SK (13.277€) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá ... c) nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu [ § 102 ods. 2] alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu"

(2) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 5 miliónov SK (165.969€) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá ... e) bez vážneho dôvodu nevykonala neodkladné zabezpečovacie práce nariadené stavebným úradom"
 
Prepojenie Stavebného zákona so Zákonom o ochrane prírody je zrejmý aj z § 3 ods. 3., 4. a 5. Zákona o ochrane prírody, podľa ktorých:

"(3) Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.

(4) Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.

(5) Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov (osobitným predpisom je aj Stavebný zákon)."

Osobitný režim požívajú líniové stavby (ropovody, plynovody, produktovody, teplovody, diaľnice, cesty a miestne komunikácie, stavby dráh, podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny, vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály, vedenia elektronickej komunikačnej siete, letiská, prístavy) a vodné stavby v zmysle § 4 ods. 6 a ods. 7 Zákona o ochrane prírody:
 
"(6) Každý, kto buduje vodnú stavbu alebo líniovú stavbu, ktorá môže ohroziť zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás, je povinný použiť také riešenie, ktoré zachováva migračnú priechodnosť. Za týmto účelom je povinný na vlastné náklady vykonať opatrenia umožňujúce migráciu živočíchov v miestach, ktoré sa križujú s ich migračnými trasami, a to zriadenie vhodných stavebných konštrukcií alebo technických zariadení a zabezpečenie ich funkčnosti.

(7) Ak je prevádzkou vodnej stavby alebo líniovej stavby ohrozené zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás, môže orgán ochrany prírody po dohode s príslušným orgánom štátnej správy 17a) rozhodnúť, aby vlastník alebo správca vodnej stavby alebo líniovej stavby na vlastné náklady vykonal opatrenia na obnovu migračnej priechodnosti podľa odseku 6."

Všeobecne je nadefinovaná aj povinnosť §5 ods. 7 Zákona o ochrane prírody, podľa ktorého:

"(7) Ak vlastník, správca alebo nájomca dotknutých pozemkov nezabezpečí ani po predchádzajúcom upozornení priaznivý stav časti krajiny alebo ak je zabezpečenie priaznivého stavu časti krajiny potrebné z dôvodu jej bezprostredného ohrozenia, môže tak urobiť organizácia ochrany prírody a krajiny zriadená podľa § 65 ods. 1 písm. k) (ďalej len "organizácia ochrany prírody") na vlastné náklady."

V zmysle čl. 20 ods. 3 Ústavy SR platí:
 
(3) Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

V zmysle čl. 44 Ústavy SR platí:
 
(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

V zmysle § 2 zák. č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí:

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) environmentálnou škodou škoda na
1. chránených druhoch
a chránených biotopoch, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo udržiavanie priaznivého stavu ochrany chránených druhov a chránených biotopov s výnimkou už skôr identifikovaných nepriaznivých účinkov vzniknutých následkom konania prevádzkovateľa, na ktoré bol výslovne oprávnený v súlade s osobitným predpisom,
b) bezprostrednou hrozbou environmentálnej škody dostatočná pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti môže dôjsť k environmentálnej škode,
c) škodou merateľná nepriaznivá zmena prírodného zdroja alebo merateľné zhoršenie funkcií prírodného zdroja, ku ktorým môže dôjsť priamo alebo nepriamo,
f) prírodným zdrojom chránené druhy, chránené biotopy, voda a pôda,
h) chránenými druhmi a chránenými biotopmi
1. chránené druhy európskeho významu uvedené v osobitnom predpise,
2. druhy európskeho významu a sťahovavé vtáky, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia uvedené v osobitnom predpise a ich chránené biotopy,
3. miesta na rozmnožovanie alebo na oddych chránených druhov európskeho významu uvedených v osobitnom predpise,
r) preventívnym opatrením opatrenie, ktoré sa prijme ako reakcia na udalosť, konanie alebo opomenutie spôsobujúce bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody a ktorého účelom je takejto škode predísť alebo ju minimalizovať,
s) nápravným opatrením akcia alebo kombinácia akcií vrátane opatrení na zmiernenie následkov alebo dočasných opatrení, ktorých účelom je obnova, regenerácia alebo nahradenie poškodených prírodných zdrojov alebo ich zhoršených funkcií alebo zabezpečenie rovnocennej náhrady za tieto zdroje alebo funkcie,

Podľa § 3 ods. 1 zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd platí: Prevádzkovateľ je povinný predchádzať vzniku environmentálnej škody a bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd