Featured

Terénne práce študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre aj tento rok obohatili naše projekty

Terenky 1 webKoncom apríla (25-27.4) sa v priestoroch SEV Dropie už každoročne konajú “terénky“ študentov Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Cieľom zaujímavého programu v rámci predmetu Metódy výskumu živočíchov je v čo najväčšej miere ukázať a reálne si vyskúšať praktické ukážky ochrany a výskumu živočíchov v krajine. Súčasťou programu bol aj projekt LIFE Energia. 

 

 

Začiatok patril už tradične úvodnému informovaniu a rozdeleniu študentov do jednotlivých sekcií. V priebehu prvého dňa študenti pod odborným dohľadom lektorov inštalovali v okolí SEV Dropie siete na odchyt vtákov (najmä spevavcov) a živolovné pasce na odchyt drobných zemných cicavcov. Večerný program obohatili úvodné prednášky týkajúce sa drobných zemných cicavcov, areálu SEV Dropie a projektu LIFE Sokol červenonohý, zameraného na ochranu “dymového“ sokola v Karpatskej kotline.

 

Kontroly inštalovaných sietí prebiehali v pravidelných časových intervaloch. Cieľom odchytu bolo oboznámenie sa okrem druhu, pohlavia a veku jedinca aj to, ako odlíšiť ešte migrujúce jedince od tých, ktoré v okolí hniezdia, či čoskoro budú. Študenti zisťovali, ako sa odlišujú jednotlivé pohlavia, či ktoré z druhov sú dutinové hniezdiče a ktoré si stavajú hniezda na stromoch, kroch či v trstine. Samozrejme priestor bol aj na mnohé otázky, ktoré zaujímali študentov. Odchytiť, označiť a opätovne vypustiť sa podarilo 14 druhov a viac ako 30 jedincov, napr. slávika obyčajného (Luscinia megarhynchos), mlynárky dlhochvosté (Aegithalos caudatus), penice čiernohlavé (Sylvia atricapilla), či kúdelníčku lužnú (Remiz pendulinus). Najpočetnejším druhom v sieťach boli stehlíky zelené (Carduelis chloris) a stehlíky obyčajné (Carduelis carduelis). Spestrením bol odchyt krutihlava hnedého a ďatla veľkého. Na praktický význam krúžkovania poukázal odchyt trsteniarika veľkého po roku na tom istom mieste, čo potvrdzuje vysokú vernosť hniezdnej lokalite, ktorá je pre druh typická. V rámci ornitologickej sekcie boli študentom tiež demonštrované ukážky niekoľkých druhov hniezd. Konkrétne trasochvosta bieleho, okolo ktorého bez povšimnutia prechádzali celý deň, mohutné hniezdo žltochvosta domového v dielni s pootvoreným oknom. Neprehliadnuteľné tiež boli početné hniezda lastovičiek, do ktorých sa už vrátili ich obyvatelia z afrických zimovísk. Ku skvelému programu sa pridalo aj slnečné počasie, ktoré napomáhalo k priebehu programu a študenti sa pohybovali takmer celý deň v teréne.

 

Na druhý deň prebiehali praktické ukážky ochrany vtákov voči nárazom do elektrických vedení. Terénna prednáška spolu s kontrolou ošetreného elektrického vedenia 22 kV prebehla v lokalitách Kameničná a Čalovec, s inštalovanými odkloňovačmi FireFly a špirála. Treťou lokalitou bol úsek ošetrený prvkom RIBE lamely pri obci Klížska Nemá. Študenti si mohli na vlastné oči pozrieť, aký je rozdiel medzi dynamickým a statickým prvkom, prečo je dôležité dodržiavať správny spôsob inštalácie a rozmiestnenia prvkov. Vysvetlené boli viaceré otázky týkajúce sa nárazov a zásahov vtákov na el. vedeniach, možnostiach ich riešenia, ktoré videli študenti priamo v teréne. Súčasťou druhého dňa bola aj kontrola a prezentovanie projektovej výsadby v lokalite Bodza a Lipové, s cieľom oboznámiť študentov s významom stromov ako jednej z možností ochrany vtákov pred nárazmi do vedení. Podvečer odzneli v rámci prednášky bližšie informácie o aktivitách, cieľoch a doposiaľ získaných výsledkoch projektu LIFE Energia (LIFE13 NAT/SK/001272), ktorý podporila Európska únia. Súčasťou prednášky boli aj početné video záznamy z monitoringu vedení, reakcií vtákov a inštalácie odkloňovacích prvkov. Nemohli sme zabudnúť ani na vyzdvihnutie spolupráce s energetickými spoločnosťami, aj vďaka ktorým patrí Slovensko medzi špičku v oblasti ochrany vtákov pred negatívnymi vplyvmi elektrických vedení.

 

Druhý deň nás taktiež potešila návšteva štátneho tajomníka MŽP SR p. Norberta Kurillu, ktorého sme zaviedli do praxe praktickej ochrany vtáctva. Spolu so zástupcami SEV Dropie a Inštitútu environmentálnej politiky sa podieľal na výrobe búdky pre spevavce a tzv. “barličiek“ pre vtáky, ktoré poslúžia pre biologickú ochranu neďalekých polí.

 

V posledný deň, sobotu, študenti zúročené a nadobudnuté poznatky počas “teréniek“ využili pri prezentovaní nadobudnutých výsledkov a skúseností pred svojimi kolegami a odbornými lektormi z radov UKF a Ochrany dravcov na Slovensku. Aj tento rok odzneli výborné prezentácie, ktoré umožnili študentom vyskúšať si, aké je to prezentovať a obhájiť svoje výsledky pred kolegami. Veríme, že praktické ukážky ochrany a nadobudnuté informácie budú zúročené, či už v rámci štúdia na univerzite alebo aj budúceho povolania.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd