Featured

Terénne práce študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

V dňoch 26.-29. apríla 2017 sme prisľúbili spoluúčasť na tzv. „terénkach“ budúcich ekológov z Nitry, ktoré sa udiali v okolí Strediska environmentálnej výchovy Dropie (SEV). V praxi to znamenali 4 dni v znamení poznania či poznávania rôznych živých foriem. Špeciálne zameranie predstavovali metódy výskumu živočíchov – konkrétne drobných zemných cicavcov a vtákov. Dátum konania úplne vystihovalo počasie a tak sme počas 4 dní vyťahovali vetrovky, pršiplášte, aby sme ich následne nahradili krátkymi nohavicami a tričkami. Ranné kontroly živolovných pascí a ornitologických sietí boli sprevádzané cestičkou s námrazou a ani akurát prilietajúcim slávikom sa veľmi nechcelo predvádzať ich pravidelné nočné sonáty. O čo viac nás skúšalo počasie, o to viac zážitkov pre študentov ako aj lektorov.

Celkovo bol program nastavený tak, aby si študenti mohli počiatočné teoretické vedomosti v praxi počas terénnych prác odskúšať v praxi a oboznámiť sa s jednotlivými metódami výskumu krajiny. Prvý deň tak bol v znamení prednášok z oblasti teriológie (I. Baláž),

01

Ornitológie (R. Slobodník) a praktickej ochrany prírody (M. Gális). Posledne menovaná prednáška pozostávala s teóriou k problematike kolízii vtáctva a elektrických vedení.

02

Podvečer už bolo cieľovým miestom okolie SEV, kde bolo umiestnených 5 sietí predovšetkým na spevavce

03

a 50 živolovných pascí na drobné zemné cicavce.

04

Nasledujúce kontroly pripravili hneď pestrú paletu zo života našich operencov. Okrem druhu, pohlavia a veku jedinca sa študenti oboznámili ako odlíšiť ešte migrujúceho druhu od toho, ktorý v okolí hniezdi, či čoskoro bude. Ako sa odlišujú jednotlivé pohlavia, či ktoré z druhov sú dutinové hniezdiče a ktoré si stavajú hniezda na stromoch, kroch či v trstine. Odchytiť, označiť a opätovne vypustiť sa podarilo napr.

05

kanárika poľného (Serinus serinus),

06

muchárika čiernohlavého (Ficedula hypoleuca),

07

penice čiernohlavé (Sylvia atricapilla),

08

kúdelníčky lužné (Remiz pendulinus),

09

a najpočetnejším druhom v sieťach boli stehlíky zelené (Carduelis chloris).

Jednou z metód, ako sa najjednoduchšie overuje fidelita (vernosť hniezdisku) je inštalácia siete pred predpokladané hniezdisko. V prípade areálu SEV je dlhoročným hniezdiskom bývalá maštaľ, dnes sklad dreva. Stretli sme sa tu s lastovičkou, ktorá tu pravidelne hniezdi minimálne od roku 2013.

10

Pri inštalácii siete nezaškodí niekedy aj troška improvizácie

11

Spolu bolo odchytených viac ako 80 jedincov (16 druhov). Celkovo sme zaznamenali viac ako 40 druhov, čím sa tento rok zaradil medzi druhovo najbohatšie ročníky „terénok“ vôbec.

Ani „cicavčiari“ neváhali, čoho výsledkom bolo odchytených 6 rôznych druhov a viac ako 10 jedincov.

Jedno popoludnie bolo využité aj na sledovanie elektrických liniek, kde si časť študentov mohla vyskúšať samotný monitoring, ako aj spôsob, ako sa identifikuje tzv. riziková linka (foto) aj tej nerizikovej. Oboznámili sa tak s aktivitami, výsledkami a cieľmi projektu LIFE Energia (LIFE13 NAT/SK/001272), ktorý podporila Európska únia.

12

13

Linka ošetrená tzv. firefly prvkom.

14

Skupina študentov pri jednej z ošetrených liniek v CHVÚ Ostrovné lúky.

Na záver študenti zúročené a nadobudnuté poznatky využili pri prezentovaní získaných výsledkov. Pod dohľadom „prísnej“ poroty boli hodnotené jednak obsahové ako aj formálne prvky prezentovania. Čochvíľa čaká aj túto skupinu študentov obhajoba bakalárskych prác a tak práve tento čas a priestor je vítaný na oboznámenie sa ako správne prezentovať (na čo sa zamerať, či čoho sa vyvarovať).

Celkovo bola počas prác pozitívna atmosféra. Napriek občasnej nepriazni počasia nepadla ani raz veta „To tam musíme ozaj ísť?“, či „Zasa von?“ a tak veríme, že program bol pre študentov ekológie a environmentalistiky z Nitry príjemným spestrením semestra. Budeme sa tešiť opäť o rok, za tie roky už areálom SEV prešli stovky študentov a s nejedným z nich sa stretávame pravidelne či už na oficiálnych stretnutiach na úradoch, alebo priamo v teréne.

15

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd