Featured

Kampaň za lepšie podmienky pre farmárov a zdravšie poľnohospodárstvo

V.Hrušov 170706 Apom 15Dôležitým podkladom, ktorý určuje podmienky pre fungovanie poľnohospodárstva v EÚ, a teda aj na Slovensku, je takzvaná Spoločná poľnohospodárska politika. Jej súčasný systém má často negatívne dopady na klímu a životné prostredie, prispieva k úbytku biodiverzity a dokonca má škodlivé dopady na zdravie obyvateľstva.

K zmene má prispieť kampaň Za živú krajinu (Living land), do ktorej sa môže do 2. mája 2017 zapojiť naozaj každý! Vyjadrite svoj názor a prispejte tak do diskusie, ktorú otvorila Európska komisia na túto tému. Organizácie, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia a zdravia, pripravili znenie odporúčaných odpovedí pre Európsku komisiu tak, aby obsahovali konštruktívne pripomienky na zavedenie lepších nástrojov a prístupov v poľnohospodárstve. Medzi tými, kto dopláca na necitlivé poľnohospodárstvo, sú viaceré vzácne druhy dravcov a sov. Prichádzajú o svoje potravné prostredie, či hniezdiská, sú v ohrození. Ochrana dravcov na Slovensku podporuje odporúčané odpovede, pretože veríme v pozitívnu zmenu, ktorá zvýši kvalitu prostredia, i potravín.

Odporúčané odpovede môžete podporiť aj vy, prostredníctvom formulára tu. Po odoslaní formulára budú odpovede doručené priamo Európskej komisii.

Ak chcete vyplniť vlastné odpovede, môžete tak urobiť tu.

Otázky a odporúčané odpovede, ktoré podporíte vyplnením formulára:

„Ktoré hlavné problémy/prekážky bránia aktuálnej politike v úspešnom plnení jej cieľov? Aké sú ich príčiny?“|icon|closed

Súčasné nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) prináša prospech hlavne malému množstvu intenzívne hospodáriacich fariem, a nepodporuje udržateľné hospodárenie. Rovnako zlyháva ako nástroj, ktorý má prispievať k dodržiavaniu zákonov EÚ v oblasti ochrany životného prostredia či zákonov týkajúcich sa produkcie potravín a poľnohospodárstva, napríklad oblasť pohody zvierat (animal welfare) či ochrany zdravia.

„Ktoré prvky súčasnej SPP sú najzaťažujúcejšie alebo najkomplexnejšie a prečo?“|icon|closed

Súčasná politika (týka so to predovšetkým priamych platieb z prvého piliera) predstavuje záťaž pre ľudí aj prírodu; napriek obrovskému rozpočtu, táto politika neprináša v kľúčových odvetviach konkrétny úžitok v sociálnej oblasti a oblasti ochrany životného prostredia, ako napr. tvorba pracovných miest, podpora vidieckej ekonomiky, verejné zdravie, produkcia potravín, ochrana klímy a biodiverzity.

„Potrebuje podľa vás modernizovaná SPP aj ďalšie ciele? Ak áno, ktoré?“|icon|closed

Modernizovaná SPP by mala umožniť prechod k udržateľnému systému pre poľnohospodárstvo a potraviny, chrániť životné prostredie a byť skutočným prínosom pre celú spoločnosť, vrátane farmárov. Nová politika musí skoncovať so škodlivými dotáciami a musí prispievať k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, vrátane boja proti klimatickým zmenám.

„Máte konkrétne nápady na zjednodušenie SPP a zmiernenie administratívnej záťaže poľnohospodárov, príjemcov (alebo verejnej správy)? Ak áno, spresnite ich a odôvodnite.“|icon|closed

Dotácie z prvého piliera (priame platby) by mali byť nahradené motivačnými platbami, ktoré budú naviazané na plnenenie konkrétnych (a monitorovaných) cieľov v sociálnej oblasti a v oblasti ochrany životného prostredia.

„Máte nejaké ďalšie nápady na modernizáciu SPP?“|icon|closed

Súhlasím s víziou Living land. (https://www.living-land.org/slovak/). Nová poľnohospodárska politika EÚ musí byť spravodlivá, environmentálne udržateľná a globálne zodpovedná. Proces prípravy novej politiky musí byť otvorený a transparentný, a musia byť pri ňom zastúpené všetky zodpovedné úrady a sektory (obzvlášť z oblasti ochrany životného prostredia, ochrany klímy, rozvojovej pomoci atď.)

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd