Featured

Študentom pri terénnych cvičeniach pomohla aj RPS

DSCF0706Takmer tri desiatky študentov Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) a členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v predposledný aprílový týždeň sa venovali praktickej ochrane prírody a vtáctva v širšom okolí Strediska environmentálnej výchovy Dropie (SEV) neďaleko Kolárova.

Počas terénnych cvičení študentov (22.-26.4) absolvovali množstvo aktivít vedúcich k zlepšeniu stavu krajiny Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky (CHVÚ). Študenti pracovali v troch sekciách – bezstavovčiarskej, v ktorej sa zamerali na metódy výskumu bezstavovcov, ochranárskej, v ktorej boli oboznámení s praktickými opatreniami v oblasti ochrany prírody a spojenej teriologickej a ornitologickej, v ktorej boli študentom demonštrované metódy oboch disciplín ako aj vybraní zástupcovia drobných zemných cicavcov a vtákov. Na úvod bolo vyvesených 13 vtáčích polobúdok, ktoré umiestnili na historickú hniezdnu lokalitu sokola červenonohého. Tento druh je na Slovensku ohrozený vyhynutím a aj preto Ochrana dravcov na Slovensku začala realizovať v roku 2012 projekt LIFE Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline. Na tejto lokalite sa už nachádzalo niekoľko polobúdok inštalovaných v minulosti a bola to nádherná ukážka praktickej pomoci vtákom, nakoľko niekoľko búdok už bolo obsadených sokolom myšiarom, resp. myšiarkou ušatou. Druhá polovica študentov mapovala elektrické vedenie v okolí obce Lipové neďaleko práve historického hniezdiska ohrozených sokolov červenonohých. Nasledujúci deň prebehlo mapovanie havranov na okraji obce Sokolce. S havranmi je osud sokola červenonohého spätý odjakživa a tak poznať život havranov znamená aj možnosť chrániť sokola červenonohého. V rámci mapovania kolónie havrana čierneho boli sledované lokality významné z hľadiska hľadania potravy ako aj prílety a odlety z hniezdnej kolónie. Nasledujúci deň bol venovaný významu drevín v krajine. Študenti sa oboznámili s výsadbou, ktorá prebehla v širšom okolí SEV. Napriek statusu Chránené vtáčie územie je okolitá krajina tvorená až z 93% ornou pôdou, čo je alarmujúce číslo. Podiel stromov a krov je totiž významný indikátor krajiny z hľadiska jej stability a zdravia. Posledný deň bol venovaný bezprostrednému okoliu SEV. Priamo v areáli sme vyvesili dve búdky a hniezdnu podložku, ktorá bola inštalovaná na dlhoročné hniezdisko myšiarky ušatej. Pôvodné hniezdo totiž nedávno spadlo a tak bolo potrebné vytvoriť nové. V rámci projektu LIFE Energia v krajine bolo študentmi zmapovaných spolu viac ako 20 kilometrov elektrického vedenia, pričom bol nájdený aj jeden starší kadáver sokola myšiara. Súčasťou terénnych cvičení boli aj odborné prednášky, počas ktorých sa mohli oboznámiť s praktickou stránkou života v mimovládnych organizáciách vrátane projektov. V rámci ostatných sekcii sa mohli oboznámiť s viac ako stovkou druhov žijúcich v CHVÚ. Z vtákov mohli pozorovať z blízka kukučku jarabú, ďatľa veľkého, ale aj migrujúce spevavce ako sú mucháriky, či žltochvost hôrny. V nadviazanej spolupráci chceme pokračovať, počas dní strávených v SEV padlo mnoho ďalších nápadov, ktoré veríme, že pretavíme do reality v ďalších rokoch.

Viac informácií o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na web stránke www.falcoproject.eu.

4xlogo


Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd