nase sk dravce2

nase sk sovy2

Výzva na predkladanie ponúk – podprahová zákazka

Podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujeme výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky:  Komplexné služby spojené so zabezpečením realizácie projektu „CORO – SKAT Ochrana dravcov, bocianov a sov v regióne Záhoria a Niederösterreich / Schutz von Greifvögeln, Störchen und Eulen in der Zahorie Region und in Niederösterreich“.

Záujemcovia predložia ponuku na uvedený predmet zákazky v súlade s výzvou, v ktorej sú stanovené lehoty a požadované podmienky. Podrobný opis predmetu zákazky, obchodné podmienky a ďalšie pokyny na vypracovanie ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré si záujemca môže  vyžiadať v stanovenej lehote na určenej adrese. Výzva na predkladanie ponúk je priložená a je na stiahnutie TU.

Súťažné podklady budú záujemcom poskytnuté na základe žiadosti, ktorá bude obsahovať minimálne názov spoločnosti / obchodný názov, sídlo spoločnosti a e-mailovú adresu. Podpísanú žiadosť záujemca predloží osobne alebo poštou na adresu Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava. Formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie TU.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.