Monitoring hniezdnej populácie haje červenej na severovýchodnom Slovensku – II. etapa

haja cervena Vojto Szucs Cieľom projektu je zistiť aktuálny stav početnosti a hustoty hniezdnej populácie haje červenej v skúmanom území a sledovať priebeh hniezdenia zistených párov haje červenej. V projekte chceme identifikovať hrozby zo strany hospodárskej a nelegálnej činnosti človeka na obsadených hniezdnych lokalitách a zabezpečiť ochranu hniezdnych biotopov a priebehu hniezdenia jednotlivých párov na obsadených hniezdnych lokalitách.

Hlavný riešiteľ: Boris Maderič

Miesto realizácie projektu: Laborecká vrchovina, Ondavská vrchovina a Beskydské predhorie

Trvanie projektu: marec - august 2018

Prečo sa projekt realizuje:

Haja červená (Milvus milvus) patrí u nás k najviac ohrozeným druhom vôbec. Početnosť jej hniezdnej populácie sa odhaduje na posledných 10-15 párov pre celé územie Slovenska. V severovýchodnej časti Slovenska v posledných troch rokoch hniezdili už len 1-2 páry a to v oblasti mimo chránených území. Od roku 2012 v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Laborecká vrchovina, ktoré bolo vyhlásené na zabezpečenie priaznivého stavu biotopov vybraných druhov vtákov vrátane haje červenej, nebolo zaznamenané už žiadne hniezdenie tohto druhu. Všetky historické hniezdiská haje červenej sú v CHVÚ Laborecká vrchovina poškodené alebo celkom zničené intenzívnou lesohospodárskou činnosťou. Nakoľko svojou početnosťou sa hniezdna populácia na severovýchodnom Slovensku nachádza na hranici zániku, je potrebné zistiť jej aktuálnu početnosť, zabezpečiť ochranu každej obsadenej hniezdnej lokality a týmto sa pokúsiť zlepšiť pretrvávajúci nepriaznivý stav. Projekt nadväzuje na MČP realizovaného Štefanom Mikiarom v r. 2015.

Aktivity a výstupy:

 - monitoring hniezdnej populácie haje červenej na historických, existujúcich a potenciálnych lokalitách hniezdneho výskytu (dohľadanie a lokalizácia hniezd jednotlivých párov, pravidelná kontrola priebehu hniezdenia, zistenie úspešnosti resp. neúspešnosti hniezdenia, zistenie príčin prípadného neúspešného hniezdenia, zistenie produktívnosti jednotlivých párov),

 - vyhlásenie ochranných zón okolo hniezd haje červenej v spolupráci s územne príslušnými pracoviskami Štátnej ochrany prírody SR a Okresnými úradmi, odbormi starostlivosti o životné prostredie v prípadoch, keď to bude potrebné.

Výstupy projektu budú súčasťou Správy pracovnej skupiny pre haju červenú za rok 2018, ktorá bude publikovaná v časopise Dravce a sovy.

 

Foto: haja červená, Vojto Szűcs


Výsledky projektu


1. Monitoring hniezdnej populácie haje červenej bol vykonaný spolu na 18 historických, existujúcich a potenciálnych lokalitách hniezdneho výskytu. Na 2 lokalitách s pozitívnou registráciou haje červenej boli dohľadané a lokalizované hniezda, kontroloval sa priebeh hniezdenia u 2 párov, ktoré bohužiaľ boli neproduktívne. Priebeh hniezdenia bol prerušený cca na konci apríla, obidva páry svoje hniezdiská opustili, v jednom prípade pravdepodobne z dôvodu vyrušovania lesohospodárskou činnosťou (sťahovanie kmeňoviny v blízkosti hniezda) v druhom prípade sa príčinu nepodarilo zistiť.

2. Boli podané 2 podnety na OU v Humennom a OU vo Vranove n.Topľou. Predmetom oboch podnetov bolo vyhlásenie ochranných zón okolo 3 hniezd haje červenej.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd