3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

projekt spolupráce so skupinou ZSE

pre rok 2016

Program 3D od ZSE ZSEnew Logo 4je realizovaný od roku 2015 s veľkým úspechom, dosiahli sme množstvo skvelých výsledkov, zaznamenali veľký záujem médií i verejnosti. Najviac aktivít realizujú naši členovia v rámci Malých členských projektov. V rámci 3D prebieha aj kampaň Návrat orlov, zameraná na ochranu orla kráľovského.

 

 

Čo sa práve deje

 December 2016 - aktualizovali sme výsledky Malých členských projektov.

IMG 0774

8. októbra sa konala exkurzia za dravcami na Záhorie. Tentokrát sme sa zamerali na rozoznávanie dravcov počas jesennej migrácie. Mali sme šťastie na orla kráľovského, orliaka morského, jastraba veľkého aj krahulca, z bežných druhov na sokola myšiara a myšiaka hôrneho.

 

FV7725foto: Jozef Chavko 

august - október:

Realizujeme 3.ročník monitoringu nocovísk sokolov červenonohých v spolupráci s maďarskými, rumunskými a srbskými kolegami. Zatiaľ čo rok 2014 prekvapil obrovskými (a dovtedy neznámymi) vysokými číslami nocujúcich sokolíkov v Karpatskej kotline (maximum 11206 jedincov), vlaňajšok už bol, čo sa týka čísel miernejší (maximum tvorilo 6915 jedincov). Tento rok sú počty sokolov červenonohých na nocoviskách podobné ako v roku 2014 a s napätím očakávame na blížici sa vrchol migrácie tohto druhu, ktorý očakávame v 38.týždni.

2014

Prehľad počtu sokolov červenonohých na nocoviskách v Karpatskej kotline v roku 2014 (x-ová os: týždeň v rámci monitorovaného obdobia, y-ová os: počet zistených jedincov, farby: modrá - Maďarsko, červená - Rumunsko, sivá - Srbsko, žltá - Slovensko)

2015

 

Prehľad počtu sokolov červenonohých na nocoviskách v Karpatskej kotline v roku 2015 (x-ová os: týždeň v rámci monitorovaného obdobia, y-ová os: počet zistených jedincov, farby: modrá - Maďarsko, červená - Rumunsko, sivá - Srbsko, žltá - Slovensko)

2016

Prehľad počtu sokolov červenonohých na nocoviskách v Karpatskej kotline v roku 2016, aktuálne výsledky (x-ová os: týždeň v rámci monitorovaného obdobia, y-ová os: počet zistených jedincov, farby: modrá - Maďarsko, červená - Rumunsko, sivá - Srbsko, žltá - Slovensko)

10.6.2016: Realizovali sme exkurziu k rieke Morave. Počasie bolo úžasné. Pozreli sme lúky okolo železničných mostov, kde lietala kaňa a tiež sa ozývalo mláďa myšiarky ušatej. Tú sme odfotili:) a potom pokračovali ďalej na Devínske jazero. Už tradične sme videli orla kráľovského, časť lúk bola pokosená, čo využili bociany, volavky, poštolky a myšiaky. Medzi nimi sme strávili súmrak a potom pomaly späť domov. Večer sa ozval chrapkáč poľný, svrčiaky a tiež sme sa pristavili pri rodine myšiarky ušatej. Keď sa mláďa nakŕmilo, rozlúčili sme sa s riekou a dohodli, že sa vidíme na ďalšej exkurzii Ochrany dravcov na Slovensku :). Ďakujeme nášmu sprievodcovi Vladovi Nemčekovi.

Mysiarka Nemcek

31.5.2016: Vydávame tlačovú správu o nových domovoch pre plamienky a kuviky, prečítajte si ju tu.

Foto tvar plamienka

 Plamienka driemavá, fotil Karol Šotnár

25.5.2016: Pripravili sme pre vás možnosť zúčasniť sa s nami viacerých aktivít - napr. inštalácie a kontroly búdok, či monitoringu druhov. Viac informácií nájdete tu.

14.5.2016 sme pre všetkých milovníkov orlov kráľovských, v rámci kampane zameranej na ich ochranu, pripravili úspešnú exkurziu.

 

Aktivity programu pre rok 2016

1. Dávame domov dravcom

Hlavnou aktivitou programu je skutočné poskytovanie domovu dravcom a sovám. Mnohé druhy dravcov si nevytvárajú hniezda, ale využívajú hniezda iných druhov vtákov. Vzhľadom k tomu, že človek prirodzené prostredie do značnej miery už narušil, sú mnohé druhy odkázané na umelé vytváranie hniezdnych príležitostí – na búdky a umelé hniezda.

Čítaj viac|icon|closed

V opačnom prípade by sa počet dravcov v krajine rapídne znížil. RPS osadila mnohé búdky, v ktorých každý rok skontrolujeme ich stav, ak je to potrebné, vykonáva sa údržba a búdky sa vyčistia, Búdky sú postupne obsadzované rôznymi druhmi – tu je potrebné vykonať tzv. monitoring – teda zistiť, kde hniezdi ktorý druh, neskôr koľko mláďat má a v akom veku. Tieto poznatky sú potrebné z viacerých dôvodov – aby sme vedeli, kde sa koľko druhov vyskytuje, v akom stave je dané prostredie a predovšetkým – ak bude potrebné realizovať adopciu opustených mláďat. S takýmito prípadmi sa stretávame každý rok, vždy je potrebné poznať presný vek mláďat, aby bolo do náhradného hniezda priložené mláďa v približne rovnakom veku. Tiež je potrebné zohľadniť celkový počet mláďat v hniezde po priložení „najdúcha“, aby adoptívni rodičia zvládli rozrastenú rodinku uživiť.

2. Monitoring

Monitoringom sa rozumie zisťovanie počtu jedincov konkrétneho druhu a miesta, kde sa druh vyskytuje. Tieto informácie sú z hľadiska cielených opatrení pre ich záchranu kľúčové. Budeme monitorovať dravce a sovy na západnom Slovensku, so zameraním zvýšenej pozornosti na vzácne druhy (orol kráľovský, sokol rároh, haja červená, orliak morský).

Čítaj viac|icon|closed

Okrem toho bude realizovaný monitoring za účelom výskumu a zlepšenia opatrení na ochranu bežných druhov dravcov v rámci pracovných skupín a ďalšej činnosti členov RPS (sokol myšiar, kaňa močiarna, sova lesná, sova dlhochvostá, plamienka driemavá, myšiarka ušatá a iné druhy). Súčasťou monitoringu je obhliadka všetkých známych a potenciálnych hniezdnych lokalít na začiatku hniezdnej sezóny (február – marec, v závislosti od druhu), overenie obsadenosti hniezd, kontrola počas procesu hniezdenia (vrátane rizikových faktorov) a napokon kontrola úspešnosti vyletenia mláďat.

3. Krúžkovanie mláďat

Krúžkovanie má veľký význam pre ochranu druhov, najmä z hľadiska poznania migračných trás, odpočinkových stanovíšť a faktorov ohrozenia počas migrácie. Rovnako poskytne informácie o tom, ktoré územia si vtáctvo vyberá napríklad pre odpočinok. V rámci programu 3D budú v roku 2016 okrúžkované na západnom Slovensku tieto druhy: orol kráľovský, sokol rároh, orliak morský, sokol myšiar.

4. Jesenné a zimné sčítanie

Naša organizácia je koordinátorom zimných sčítaní na Slovensku, ktoré sa realizujú na medzinárodnej úrovni. V termíne 9. – 10. januára 2016 sa bude realizovať sčítanie haje červenej na nocoviskách. Tento druh je na našom území v hniezdnom období veľmi vzácny, jeho početnosť sa odhaduje na 10-15 párov. Najvyššiu početnosť dosahuje práve v zime, kedy sa u nás vyskytujú severské populácie a na niektorých miestach sa na noc ukladá aj niekoľko desiatok jedincov.

Čítaj viac|icon|closed

O týždeň neskôr (16. – 17. januára 2016) sa koná zlúčené sčítanie orla kráľovského, orliaka morského a sokola rároha. Orol kráľovský a sokol rároh budú monitorovaní vo svojich lovných oblastiach, kde sa v zime zdržujú najčastejšie, kontrolované budú aj hniezdne oblasti. Orliak morský bude kontrolovaný pozdĺž vybraných úsekov toku rieky Morava. Aj tento dravec je na našom území vzácnym hniezdičom a podobne ako haja červená, zvýšené počty dosahuje práve na zimných nocoviskách pozdĺž vodných tokov, kde nachádza dostatok potravy.

Z oboch sčítaní bude vyhotovená Správa sumarizujúca výsledky.

Ďalšou zimnou aktivitou, spočívajúcou v počítaní dravcov, je sčítanie kaní sivých na nocoviskách, ktoré pokračuje už od programu 3D od ZSE 2015. Cieľom je na vybraných lokalitách raz mesačne skontrolovať počet nocujúcich kaní sivých. Tento druh sa na našom území vyskytuje výlučne v zimnom období, na Slovensku nehniezdi. Sčítanie bude prebiehať až do marca, resp. kým budú kane pozorované a neodletia na hniezdiská.

Od septembra začíname počítať sokoly červenonohé, ktorých počty sa na jeseň rovnako zvyšujú, pretože migrujú na svoje zimoviská v Afrike. V roku 2015 bol zaznamenaný len jediný hniezdiaci pár na našom území, zatiaľ čo počas jesenného ťahu bolo u nás pozorovaných niekoľko desiatok jedincov.

5. Malé členské projekty RPS 2016

V rámci programu 3D od ZSE 2016 budú podporené malé projekty členov RPS, ktoré budú vybrané päťčlennou komisiou a realizované na západnom Slovensku. Výzva na podávanie projektov a podmienky boli zverejnené na web stránke RPS.

Čítaj viac|icon|closed

Medzi prioritné oblasti, ktoré budú podporené, patrí:

1. Podpora výskumu prioritných druhov:

 • druhy priamo závislé na realizácii ochranného manažmentu,
 • málopočetné druhy, s vysokou ochranárskou prioritou,
 • druhy, o ktorých existuje málo údajov, alebo sú na okraji záujmu ornitológov.

2. Podpora výskumu vo vybraných regiónoch:

 • výskum realizovaný v „bielych miestach“, t.j. oblastiach s minimálnymi poznatkami o populáciách dravcov a sov,
 • výskum a cielené aktivity v regiónoch, kde je činnosť potrebná kvôli vytváraniu pozitívneho vzťahu k druhom (utuženie a prehĺbenie spolupráce) alebo v regiónoch, kde prevláda negatívne vnímanie dravcov a sov zo strany človeka.

3. Podpora vybraných aktivít:

 • podpora málo atraktívnych, no potrebných aktivít (napr. rokovania s vlastníkmi, jednania s úradmi, vyhlasovanie ochranných zón a pod.),
 • aktivity zamerané na osvetu a zvýšenie informovanosti o význame dravcov medzi poľovníkmi, poľnohospodármi, lesníkmi,
 • podpora aktivít, ktoré v sebe zahŕňajú i riešenie problematiky, nie len poukázanie na problém,
 • podpora aktivít, ktoré prezentujú RPS a jej činnosť (účasť na konferenciách, projekty zamerané na medializáciu a propagáciu),
 • podpora vedeckých projektov (napr. biotopové preferencie, potravná ekológia, hniezdna biológia, vnútrodruhové a medzidruhové interakcie a pod.),
 • spracovanie dát do odborného článku/článkov pre SRJ/príspevku na medzinárodnú konferenciu,
 • podpora kontinuálne realizovaných aktivít s vytvorenou sieťou spolupracovníkov.

6. Vzdelávacie a PR aktivity

Počas roka bude realizovaných niekoľko aktivít pre zamestnancov ZSE a verejnosť, budeme úzko spolupracovať pri príprave podkladov pre médiá a prezentácii spoločných aktivít. 2 akcie budú organizované v januári – 22.1. prednáška v rámci kampane Návrat orlov a 23.1. exkurzia – pozorovanie orlov v zimnom období. Vzdelávacie a propagačné aktivity budú realizované v rámci programu 3D od ZSE (www.dravce.sk/3D), ako aj v rámci kampane Návrat orlov (www.navratorlov.dravce.sk), ktorá bola vytvorená pod programom 3D od ZSE 2015.

Čítaj viac|icon|closed

V rámci programu bude vytvorené špeciálne číslo časopisu Dravce a sovy, so zameraním na výsledky dosiahnuté vďaka programu 3D od ZSE. Číslo bude vydané v náklade 230 ks, distribuované členom RPS, zamestnancom ZSE, zverejnené na web stránke RPS a v prípade záujmu aj na web stránke ZSE.

 

 

 

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd