ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Šesť mesiacov dlhý proces posudzovania návrhu PRV SR 2014-2020 (schválený vládou SR v máji 2014) zo strany Európskej komisie sa končí a my netrpezlivo očakávame, že v najbližších dňoch Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejní jeho finálnu verziu. Pevne veríme, že v nej bude zapracovaná aj lesnícko-environmentálna schéma (LES), ktorej cieľom je aj ochrana hniezd a hniezdnych biotopov dravcov a sov vrátane orla krikľavého, a na tvorbe a presadzovaní ktorej sme sa aktívne podieľali spolu s partnermi z platformy Agroekofórum.


 

Návrh opatrenia „lesnícko-environmentálne platby do Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

OPATRENIE: LESNÍCKO-ENVIRONMENTÁLNE PLATBY

Odôvodnenie podpory

Lesnícko-environmentálna podpora je za spôsob osobitného obhospodarovania lesov v rámci uplatňovania stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 s cieľom zachovania a zvyšovania biologickej biodiverzity, zachovania pôvodných lesov, zmiernenia klimatickej zmeny a ochrany vodných zdrojov. Navrhované činnosti, ktorých realizácia je potrebná k dosiahnutiu stanovených cieľov, idú nad rámec príslušných povinných požiadaviek upravujúcich hospodárenie v lesoch.

Podpora by mala poskytovať súkromným vlastníkom lesov, obciam a ich združeniam a subjektom riadiacim štátne lesy (ak sú nezávislé od štátneho rozpočtu) úhradu straty príjmu a dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z dobrovoľne prijatých príslušných záväzkov. Podpora osobitných metód manažmentu lesníckych činností je smerovaná hlavne do oblastí európskej sústavy chránených území NATURA 2000 s cieľom chrániť prírodné prostredie a krajinu, hlavne biodiverzitu a územia s vysokou prírodnou hodnotou.

 

Cieľ

Realizovať lesnícke výrobné postupy zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného prostredia, ktoré sú nad rámec príslušných povinných noriem prostredníctvom:

 • zlepšenia biodiverzity lesov;
 • ochrany európskej sústavy chránených území NATURA 2000;
 • zachovania lesných ekosystémov s vysokou prírodnou hodnotou.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

Súkromní vlastníci lesov, obce a ich združenia s právnou subjektivitou a subjekty riadiace štátne lesy ak sú nezávislé od štátneho rozpočtu.

Všeobecné kritériá spôsobilosti pre lesnícko-environmentálne platby

Žiadateľ o lesnícko-environmentálnu platbu musí spĺňať nasledujúce všeobecné podmienky:

 • Hospodáriť na ploche minimálne 1 ha lesnej pôdy vedenej v evidencii lesnej pôdy.
 • Vstúpiť do opatrenia minimálne s 1 ha využívanej lesnej pôdy vedenej v evidencii lesnej pôdy.
 • Vstúpiť do opatrenia celou výmerou lesného celku (LC), alebo vlastníckeho celku (VC), bezohľadu na to, či je v nich plánovaná alebo vykonávaná hospodárska činnosť
 • Prijať a plniť záväzky opatrenia na celej výmere LC alebo VC, do ktorých dobrovoľne vstupuje počas stanovenej doby 5 až 7 rokov od vstupu do záväzku.
 • Hospodáriť v celom podniku v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami (GAEC) podľa článku 5 a prílohy IV nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (táto podmienka sa týka subjektov, ktoré majú aj poľnohospodársku pôdu).
 • Hospodáriť v celom podniku v súlade s príslušnými povinnými štandardami podľa článku 4 a prílohy III nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (SMR).
 • Absolvovať predpísaný školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu záväzkov opatrenia.
 • Viesť podrobné záznamy o hospodárení, evidencii potrebných pre kontrolu a monitoring.
 • Akceptovať prispôsobenie prijatých záväzkov, v prípade zmeny alebo doplnenia príslušných záväzných noriem alebo požiadaviek ustanovených podľa článkov 4 a 5 a príloh III a IV nariadenia Rady (ES) č.1782/2003, a iných príslušných povinných požiadaviek ustanovených právnymi predpismi SR a určených v programe (doložka o revízii – článok 46 nariadenia Komisie (ES) č.1974/2006).

1. PODOPATRENIE:

ZACHOVANIE PRIAZNIVÉHO STAVU LESNÝCH BIOTOPOV

Predmet podpory

Obhospodarovanie lesných pôd podľa stanovených podmienok pre podporu.

Predmet podpory sa dotýka plôch lesnej pôdy vedenej v evidencii lesnej pôdy (lesnícky GIS), ktoré sa nachádzajú na území lesného podniku. Podopatrenie je možné realizovať na lesných pozemkov v územiach NATURA 2000 (chránené vtáčie územie, územia európskeho významu) alebo mimo nich.

Podmienky podpory

Žiadateľovi o poskytovanie podpory na zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov sa každoročne poskytne platba na 1 ha lesného pozemku, ak dodržuje nasledovné podmienky:

a) Pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu, ponechať minimálne 5 ks živých stojacich stromov na 1 ha, ktorých objem dosahuje priemerný objem konkrétnej dreviny v obnovovanej jednotke priestorového rozdelenia lesa uvedenej v programe starostlivosti o lesy. V porastoch so 100 % zastúpením smreka obyčajného táto podmienka neplatí.

b) Pri obnove lesných porastov uplatňovať prednostne výberkový alebo účelový hospodársky spôsob, prípadne výlučne maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu s výmerou obnovného prvku maximálne do 1,5 ha.

c) Zabezpečiť prítomnosť minimálne 5 ks ležiacich stromov na 1 ha, ktorých objem dosahuje priemerný objem konkrétnej dreviny v obnovovanej jednotke priestorového rozdelenia lesa uvedenej v programe starostlivosti o lesy s termínom od prvého ťažbového zásahu do materského porastu smerujúceho k obnove lesných porastov (ležiace mŕtve drevo, štompy vyššie ako 3 m, drevo ponechané pri pni po ťažbe).

d) Dosiahnuť prirodzenú obnovu drevín zo semena na minimálne 60 % odkrytej obnovovanej plochy s výnimkou plôch vzniknutých náhodnými škodlivými činiteľmi.

e) Nepoškodzovať a neodstraňovať hniezdne a dutinové stromy.

f) Ponechať časť pionierskych drevín (topoľ osika, rod breza, vŕba rakyta) a jarabiny vtáčej na dožitie a neodstraňovať ich v rámci výchovných zásahov pokiaľ ich zastúpenie nepresiahne 10 %.

g) Na lesných pozemkoch, ktoré sú predmetom podpory, vylúčiť používanie prípravkov na ochranu rastlín uvedených v Zozname registrovaných prípravkov na ochranu rastlín, vydanom pre konkrétny rok ÚKSUP Bratislava, v časti Zoznam zakázaných prípravkov podľa Nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka.

h) Používať biologicky odbúrateľný olej do motorových píl.

i) Pri umelej obnove lesných porastov dodržiavať zastúpenie drevín podľa modelov hospodárenia (prípadne cieľové drevinové zloženie stanovené podľa biotopov európského a národného významu); nie je povolené rozširovať geograficky nepôvodné druhy drevín a to ani v prípadoch ak sú uvedené v modeloch hospodárenia.

j) V  rámci výchovy lesa realizovať prečistky a prebierky tak, aby sa drevinové zloženie čo najviac priblížilo prirodzenému drevinovému zloženiu (modelom hospodárenia, cieľovému zastúpeniu); prednostne odstraňovať geograficky nepôvodné druhy drevín a dreviny s vyšším zastúpením oproti prirodzenému stavu; podporovať v rámci výchovy geograficky pôvodné dreviny (neznižovať ich zastúpenie, ak je v súčasnosti nižšie oproti modelom hospodárenia).

k) V prípade objektov Pro Silva dodržiavať všetky predchádzajúce podmienky a hospodáriť v zmysle dlhodobého zámeru na vytvorenie objektu Pro Silva.

Výška podpory

A/ V oblastiach mimo území NATURA 2000 platba na celý LC alebo VC, ktoré žiadateľ prihlási do podopatrenia tj. všetky jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL) bez ohľadu, či je v nich plánovaná alebo vykonávaná hospodárska činnosť a nie sú zaradené do bezzásahových území podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Platba vo výške 5 – 10 €/rok/ha.

B/ V územiach NATURA 2000 platba na celý LC alebo VC, ktoré žiadateľ prihlási do podopatrenia, tj. všetky JPRL bez ohľadu, či je v nich plánovaná alebo vykonávaná hospodárska činnosť a nie sú zaradené do bezzásahových území podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Platba vo výške 5 – 10 €/rok/ha (pripočítaná k platbe v bode A/)

C/ Pre zvýraznenie špecifického prístupu lesohospodárskych subjektov, ktoré sú ochotné realizovať diferencované spôsoby obhospodarovania lesa na princípoch trvalo udržateľného rozvoja, schopných rovnocenne plniť produkčnú aj environmentálnu funkciu, podporiť objekty Pro Silva Slovensko platbou, ktorá by bola navýšením platieb v bodoch A/ a B/ o sumu 5 €/rok/ha.

2. PODOPATRENIE:

OCHRANA BIOTOPOV VYBRANÝCH OHROZENÝCH DRUHOV VTÁKOV

Predmet podpory

Obhospodarovanie lesných pôd podľa stanovených podmienok pre podporu. Predmet podpory sa dotýka plôch lesnej pôdy vedenej v evidencii lesnej pôdy (lesnícky GIS), ktoré sa nachádzajú na území lesného podniku. Podopatrenie je možné realizovať na lesných pozemkov v územiach NATURA 2000 (chránené vtáčie územie, územia európskeho významu) alebo mimo nich.

Podmienky podpory

Žiadateľovi o poskytovanie podpory na ochranu biotopov vybraných ohrozených druhov vtákov sa každoročne poskytne platba na 1 ha lesného pozemku, ak dodržuje nasledovné podmienky:

a) podmienky podpory pre zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov a) až k)

b) na hniezdnych lokalitách ohrozených druhov vtákov* vylúčiť (spravidla 5 mesiacov v rozmedzí od 16.2. do 31.8. podľa jednotlivého druhu) lesohospodársku činnosť (najmä ťažbu dreva, dopravu dreva a pohyb mechanizmov)

c) dodržiavať manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu, určené ŠOP SR, vo všetkých zaradených lesných porastoch počas doby záväzku.

* zoznam druhov vtákov európskeho významu a druhov vtákov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia (ohrozené druhy vtákov):

Dravce a  sovy: včelár lesný, haja tmavá, haja červená, orliak morský, hadiar krátkoprstý, orol krikľavý, orol kráľovský, orol skalný, sokol rároh, sokol sťahovavý, výr skalný, kuvik vrabčí, sova dlhochvostá, kuvik kapcavý

Brodivce: bocian čierny

Dutinové hniezdiče: žlna sivá, ďateľ čierny, ďateľ prostredný, ďateľ bielochrbtý, ďateľ trojprstý, muchárik červenohrdlý, muchárik bielokrký

Lesné kury: tetrov hlucháň, tetrov hôľniak

Výška podpory

V  územiach NATURA 2000 a mimo nich, platba na celý LC alebo VC, ktoré žiadateľ prihlási do podopatrenia tj. všetky JPRL, ktoré určí ŠOP SR bez ohľadu, či je v nich plánovaná alebo vykonávaná hospodárska činnosť a nie sú zaradené do bezzásahových území podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Platba vo výške 100 €/rok/ha.

Platba je viazaná na to, že žiadateľ vstúpi do podopatrenia zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov a v prípade potvrdenia ŠOP SR o výskyte hniezdnej lokality vybraného ohrozeného druhu vtákov, sa platba na podopatrenie ochrana biotopov vybraných ohrozených druhov vtákov pripočítava k platbe v bode A/ a B/ pre podopatrenie zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov.  

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.