Ochranársky status - sovy

DRUH
OHROZENIE
MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
Pôtik/Kuvik kapcavý
NE
Bern2, BD1, E
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Myšiarka močiarna
VU
Bern2, BD1, E
Athene noctua (Scopoli, 1769)
Kuvik obyčajný/plačlivý
LR: nt 
Bern2
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Výr skalný
NE
Bern2, BD1, E
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
Kuvičok/kuvik vrabčí
NE
Bern2, BD1, E
Otus scops (Linnaeus, 1758)
Výrik obyčajný/lesný
EN
Bern2
Strix uralensis (Pallas, 1771)
Sova dlhochvostá
LR: lc
Bern2, E
Tyto alba (Scopoli, 1769)
Plamienka driemavá
VU
Bern2

 

Podľa:

  • Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska, A.KRIŠTÍN, Ľ.KOCIAN, P.RÁC, 2001

 

Kategórie ohrozenosti podľa IUCN:

EX – Extinct – vyhynutý
EW – Extinct in the Wild – vyhynutý v prírode
RE – Regional Extinct – regionálne vymiznutý
CR – Critically Endangered – kriticky ohrozený
EN – Endangered – ohrozený
VU – Vulnerable – zraniteľný
LR – Lower Risk – menej ohrozený
s podkategóriami
cd – Conservation Dependent – závislý na ochrane
nt – Near Threatened  - takmer ohrozený
lc – Least concern – najmenej ohrozený
DD – Data Deficient – údajovo nedostatočný
NE – Not Evaluated – nehodnotený


Označenia príloh medzinárodných dohovorov:

BD1 – Príloha I Smernice o vtákoch
Bern2 – Príloha II Bernského dohovoru
Bonn 2 – Príloha II Bonnského dohovoru